Oferta

Oddłużanie

Nasza Kancelaria oferuje pakiet kompleksowych usług z zakresu szeroko pojętego „oddłużania” – zarówno przedsiębiorstw jak również osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Nasze działanie jest zorientowane na efektywną redukcję zadłużenia, poprzez stosowanie sprawdzonych rozwiązań prawnych oraz pomoc w relacjach z wierzycielami. Oferujemy w szczególności: Kompleksową pomoc w przeprowadzeniu restrukturyzacji przedsiębiorstwa, z zastosowaniem trybów opisanych w nowej ustawie Prawo restrukturyzacyjne. Szerszą charakterystykę tej nowej regulacji prawnej znajdą …

Oddłużanie Read More »

Uprawnienia stron w przypadku przekroczenia granic nieruchomości przy budowie.

Przekroczenie granicy występuje wówczas, gdy fragment wznoszonej budowli znalazł się w granicach geodezyjnych i przestrzennych sąsiedniej nieruchomości. Odpowiednia część budynku lub innego urządzenia może zatem znaleźć się pod powierzchnią gruntu sąsiedniego (jak piwnica), na powierzchni lub nad powierzchnią gruntu sąsiedniego. Ciężar dowodu, że do przekroczenia granicy doszło bez winy umyślnej, spoczywa na osobie, która przy wznoszeniu budynku lub innego urządzenia granicę tę przekroczyła. Podkreślenia wymaga fakt, iż mówimy …

Uprawnienia stron w przypadku przekroczenia granic nieruchomości przy budowie. Read More »

Droga konieczna – czyli co zrobić gdy nasza działka nie ma dostępu do drogi publicznej?

W praktyce  zdarza się, że nieruchomość nie ma zapewnionego dostępu do drogi publicznej  albo ma zapewniony lecz jest on nieodpowiedni. W takim przypadku właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem służebności drogowej (drogi koniecznej). Podstawową przesłanką ustanowienia drogi koniecznej jest brak odpowiedniego dostępu do drogi publicznej przy czym ustawodawca nie zdefiniował co należy rozumieć pod pojęciem odpowiedniego dostępu. Wobec tego  każdorazowo dla konkretnej sprawy zachodzi konieczność  rozważenia czy istnieje …

Droga konieczna – czyli co zrobić gdy nasza działka nie ma dostępu do drogi publicznej? Read More »

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową.

Prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą? Może czas przekształcić swój biznes? Polacy słyną z pracowitości i przedsiębiorczości. Od wielu lat udowadniamy to zarówno na krajowym podwórku, jak i podbijając zagraniczne rynki. Wiele przedsięwzięć, które kilka lat temu zaczynały się w przydomowych garażach i piwnicach jako tzw. jednoosobowa działalność gospodarcza odniosło sukces i dzisiaj stanowią dumę zawodową swoich twórców. Paradoksalnie sukces, jakim jest powodzenie podjętej działalności, może stanowić jednocześnie potencjalne zagrożenie …

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową. Read More »

Tajemnica bankowa – czym jest i kto ma lub może mieć do niej dostęp?

Tajemnicą bankową objęte są wszystkie informacje dotyczące czynności bankowej, uzyskane w czasie negocjacji, w trakcie zawierania i realizacji umowy, na podstawie której bank tę czynność wykonuje. Stanowią ją zatem wszelkie informacje przekazywane bankowi przy okazji np. założenia oraz prowadzenia przez bank rachunku bankowego danego klienta, udzielenia kredytu/pożyczki, wypłat i wpłat środków pieniężnych, przekazania bankowi przedmiotów i papierów wartościowych do przechowania, korzystania z bankowych skrytek sejfowych itp. Nie chodzi przy tym jedynie …

Tajemnica bankowa – czym jest i kto ma lub może mieć do niej dostęp? Read More »

Czy można uniknąć zapłaty zachowku?

Zachowek jest instytucją, która zawsze wzbudza wiele kontrowersji i często sprzecznych emocji. Przypomnijmy, że zachowek ma na celu ochronę najbliższych osób spadkodawcy przed dowolnym ustaleniem w testamencie, kto zostanie spadkobiercą i rozporządzania jeszcze za życia swoim majątkiem w drodze darowizn. Ustawodawca wyszedł z założenia, że każdy człowiek w razie śmierci ma moralny obowiązek pozostawienia choćby części majątku swym najbliższym, a może się przecież zdarzyć, że spadkodawca sporządzając testament pominie takie osoby …

Czy można uniknąć zapłaty zachowku? Read More »

Kopalnia niszczy nie tylko budynki, ale również grunty rolne

Jedną z najczęściej występujących szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego są zniszczone i uszkodzone nieruchomości budynkowe, dotyczy to zarówno budynków mieszkalnych, jak również budynków gospodarczych. Warto zdawać sobie jednak sprawę, że negatywna działalność kopalni dotyczy również nieruchomości niezabudowanych, a wiec gruntów rolnych czy leśnych. W dzisiejszym artykule postaram się przybliżyć zagadnienie związane właśnie z uszkodzeniami nieruchomości rolnych. Podstawa prawna Przypomnijmy, że podstawowym aktem prawnym wskazującym na zasady …

Kopalnia niszczy nie tylko budynki, ale również grunty rolne Read More »

Podział majątku po rozwodzie a kredyt hipoteczny.

Pod warunkiem, że przyszli małżonkowie nie zawarli intercyzy z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólność majątkowa. Oznacza to, że  wszelkie dobra materialne  jakie nabędą w czasie trwania małżeństwa stanowią ich własność w częściach równych. Małżonkowie zawierają także wspólnie zobowiązania np. kredyt hipoteczny. Wobec tego na majątek wspólny małżonków składają się nie tylko aktywa tj. dobra materialne ale także pasywa tj. pożyczki, kredyty w tym kredyt hipoteczny oraz inne zobowiązania. …

Podział majątku po rozwodzie a kredyt hipoteczny. Read More »

Prawo wspólnika do żądania wypłaty udziału kapitałowego na skutek wystąpienia ze spółki jawnej

Spółka jawna powinna rozliczyć się z występującym wspólnikiem poprzez wypłacenie mu w pieniądzu przypadającego na niego udziału kapitałowego, zgodnie z przyjętym udziałem wspólnika w zyskach i stratach spółki. Kodeks spółek handlowych dopuszcza wypowiedzenie umowy spółki jawnej zawartej na czas nieoznaczony przez jednego ze wspólników. W tym celu, wspólnik powinien złożyć na ręce pozostałych wspólników lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki oświadczenie w formie pisemnej o wypowiedzeniu umowy spółki. Dla skuteczności …

Prawo wspólnika do żądania wypłaty udziału kapitałowego na skutek wystąpienia ze spółki jawnej Read More »

Zatrzymanie w postępowaniu karnym. Jakie masz prawa i obowiązki?

Policja dokonuje zatrzymania osoby w momencie, gdy istnieją przesłanki, że może być ona przestępcą. Celem takiego działania Policji jest nie tylko postawienie kogoś przed sądem, ale także uniemożliwienie ucieczki lub zatarcia śladów. Osoba zatrzymana przez Policję musi zostać poinformowana o przyczynach i podstawach jej zatrzymania. Jakie masz prawa i obowiązki jako osoba zatrzymana? Środek przymusu w postaci zatrzymania przez Policję w praktyce stosowany jest bardzo często. Dla zatrzymanego jest …

Zatrzymanie w postępowaniu karnym. Jakie masz prawa i obowiązki? Read More »