Obsługa prawna firm

Nowelizacja prawa handlowego – czy przekształcenia i połączenia transgraniczne staną się prostsze?

27 kwietnia 2023 r. trafił do Sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja k.s.h. stanowi implementację dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (UE): 2019/2121 z 27 listopada 2019 r. oraz 2019/1151 z 20 czerwca 2019 r., czyli tzw. pakietu spółek. Projekt ma jeden główny cel: reformę ksh pod kątem transgranicznych przekształceń spółek. Co ewentualne przyjęcie ustawy …

Nowelizacja prawa handlowego – czy przekształcenia i połączenia transgraniczne staną się prostsze? Read More »

10 powodów dla których warto przekształcić JDG w spółkę z o.o.

W wielu przypadkach przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością może być bardzo korzystne dla przedsiębiorcy. W tym artykule prezentujemy 10 powodów dla których warto rozważyć ten krok. Powód 1. : Ograniczenie ryzyka biznesowego Przedsiębiorca prowadzący Jednoosobową Działalność Gospodarczą ponosi odpowiedzialność całym majątkiem. Warto zastanowić się czy ta forma prowadzenia działalności nie jest czasami zbyt ryzykowna. Jedno niepowodzenie może spowodować, że stracimy …

10 powodów dla których warto przekształcić JDG w spółkę z o.o. Read More »

Uwaga – zmiany w prawie pracy w 2023 roku! Część 3.

Istotną i praktyczną, z punktu widzenia zarówno pracodawców (zleceniodawców), jak i pracowników (zleceniobiorców) kwestią, są zmiany w wysokości wynagrodzenia minimalnego w 2023 r. Przyjmuje się, że w Polsce wynagrodzenie minimalne otrzymuje aż 1,5 mln pracowników. Co więcej, wysokość wynagrodzenia minimalnego wpływa na szereg innych należności pracowniczych (i nie tylko) Wysokość minimalnego wynagrodzenia pracowników w 2023 r. Kwota ta wzrosnąć ma w przyszłym roku dwuetapowo: Przełoży się to na kwoty netto tj. „na rękę” w granicach – …

Uwaga – zmiany w prawie pracy w 2023 roku! Część 3. Read More »

prawo pracy

Uwaga – zmiany w prawie pracy w 2023 roku! Część 2.

Z początkiem 2023 r. planowane jest wejście w życie istotnych zmian w przepisach prawa pracy. Wynikają one w szczególności, choć nie tylko, z potrzeby implementacji dwóch unijnych dyrektyw – w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (dyrektywa work-life balance) Zmiany dotyczyć mają m.in. kwestii przysługujących pracownikom urlopów. Urlop opiekuńczy Jest to nowa konstrukcja, mająca służyć …

Uwaga – zmiany w prawie pracy w 2023 roku! Część 2. Read More »

PRAWO PRACY

Ostatnie dni na udzielenie pracownikom zaległych urlopów wypoczynkowych!

Zasadniczo, zgodnie z zasadami wynikającymi z kodeksu pracy, pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym uzyskał on do niego prawo. Odstępstwa od powyższej zasady dopuszczalne są tylko wyjątkowo. Niezależnie od tego, przepisy przewidują ostateczny termin na udzielenie urlopu, po upływie którego pracodawcy grożą kary pieniężne. Urlopu wypoczynkowego udziela pracodawca i do niego należy też inicjatywa w tym zakresie; nie dotyczy to tzw. urlopu na żądanie tj. 4 dni w każdym roku kalendarzowym, kiedy …

Ostatnie dni na udzielenie pracownikom zaległych urlopów wypoczynkowych! Read More »

Konflikt między wspólnikami: zakaz konkurencji – co grozi za jego naruszenie?

Działalność konkurencyjna, zwłaszcza w ramach spółek handlowych, stanowi doniosłe zagadnienie w praktyce. Niejednokrotnie bowiem zdarzają się sytuacje, kiedy wspólnik, partner czy członek zarządu – poza prowadzeniem działalności w ramach danej spółki – zamierza podjąć także inną aktywność, niekoniecznie zbieżną z interesami tej spółki, a często nawet jawnie z nimi sprzeczną. Czy takie działanie jest dopuszczalne? Jakie sankcje grożą za naruszenie zakazu konkurencji? Kogo obejmuje zakaz …

Konflikt między wspólnikami: zakaz konkurencji – co grozi za jego naruszenie? Read More »

Konflikt między wspólnikami – w jaki sposób zablokować zgromadzenie wspólników i jak można się przed tym bronić?

Zgromadzenie wspólników stanowi jeden z kluczowych organów spółki z o.o. Większość strategicznych decyzji dla tej spółki jest podejmowanych właśnie podczas wspólnego obradowania udziałowców podejmujących uchwały. Zjawiskiem pożądanym w stosunkach korporacyjnych jest troska wszystkich wspólników o to, aby podczas zgromadzenia reprezentowany był kapitał zakładowy niezbędny do uzyskania wymaganego prawem kworum, zaś po stronie zarządu – dbanie o należyte zwołanie zgromadzenia. Nie zawsze jednak udział zarządu …

Konflikt między wspólnikami – w jaki sposób zablokować zgromadzenie wspólników i jak można się przed tym bronić? Read More »

Konflikt między wspólnikami – jak przymusowo umorzyć udziały i jak się przed tym bronić?

Przymusowe umorzenie udziałów stanowi jeden z instrumentów służących unicestwieniu podmiotowego prawa udziałowego przysługującego wspólnikowi w spółce z o.o. Przyczyny zastosowania tej procedury mogą być różnorodne, choć w praktyce coraz częściej mają one charakter sankcyjny, sprowadzający się do chęci wykluczenia niechcianego lub szkodliwego wspólnika ze spółki. Jakich czynności należy zatem dopełnić, aby takie umorzenie było skuteczne? Czy wspólnik, którego udział ulega umorzeniu, może się w jakikolwiek …

Konflikt między wspólnikami – jak przymusowo umorzyć udziały i jak się przed tym bronić? Read More »

Konflikt między wspólnikami – ile należy się wspólnikowi za wystąpienie ze spółki osobowej?

W przypadku niektórych zdarzeń prawnych, takich jak chociażby wypowiedzenie umowy spółki osobowej przez wspólnika, jego śmierć lub ogłoszenie upadłości czy wyłączenie na mocy prawomocnego orzeczenia sądu, pojawia się sytuacja, w której dany wspólnik traci swój byt w spółce. Nie oznacza to jednak, że określone wkłady lub świadczenia dokonane na  rzecz spółki nie podlegają zwrotowi. Jeśli wspólnicy, pomimo wystąpienia wspólnika, zdecydują się na dalsze istnienie spółki, wówczas konieczne …

Konflikt między wspólnikami – ile należy się wspólnikowi za wystąpienie ze spółki osobowej? Read More »

Konflikt między wspólnikami – czy i jak podzielić spółkę osobową?

Konflikty w ramach spółek osobowych stanowią zjawisko powszechne, które – dla dobra samej spółki oraz jej wierzycieli – powinno zostać jak najszybciej rozwiązane. Z reguły nieporozumienia pomiędzy wspólnikami, partnerami czy komplementariuszami można rozwiązać polubownie, z zachowaniem dalszego bytu prawnego spółki, lecz niekiedy nie jest to możliwe. W tym ostatnim przypadku pojawia się zatem pytanie – czy podział spółki osobowej jest w ogóle dopuszczalny, a jeśli tak – to w jaki …

Konflikt między wspólnikami – czy i jak podzielić spółkę osobową? Read More »