Obsługa prawna firm

prawo pracy

Uwaga – zmiany w prawie pracy w 2023 roku! Część 2.

Z początkiem 2023 r. planowane jest wejście w życie istotnych zmian w przepisach prawa pracy. Wynikają one w szczególności, choć nie tylko, z potrzeby implementacji dwóch unijnych dyrektyw – w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (dyrektywa work-life balance) Zmiany dotyczyć mają m.in. kwestii przysługujących pracownikom urlopów. Urlop opiekuńczy Jest to nowa konstrukcja, mająca służyć …

Uwaga – zmiany w prawie pracy w 2023 roku! Część 2. Read More »

PRAWO PRACY

Ostatnie dni na udzielenie pracownikom zaległych urlopów wypoczynkowych!

Zasadniczo, zgodnie z zasadami wynikającymi z kodeksu pracy, pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym uzyskał on do niego prawo. Odstępstwa od powyższej zasady dopuszczalne są tylko wyjątkowo. Niezależnie od tego, przepisy przewidują ostateczny termin na udzielenie urlopu, po upływie którego pracodawcy grożą kary pieniężne. Urlopu wypoczynkowego udziela pracodawca i do niego należy też inicjatywa w tym zakresie; nie dotyczy to tzw. urlopu na żądanie tj. 4 dni w każdym roku kalendarzowym, kiedy …

Ostatnie dni na udzielenie pracownikom zaległych urlopów wypoczynkowych! Read More »

Konflikt między wspólnikami: zakaz konkurencji – co grozi za jego naruszenie?

Działalność konkurencyjna, zwłaszcza w ramach spółek handlowych, stanowi doniosłe zagadnienie w praktyce. Niejednokrotnie bowiem zdarzają się sytuacje, kiedy wspólnik, partner czy członek zarządu – poza prowadzeniem działalności w ramach danej spółki – zamierza podjąć także inną aktywność, niekoniecznie zbieżną z interesami tej spółki, a często nawet jawnie z nimi sprzeczną. Czy takie działanie jest dopuszczalne? Jakie sankcje grożą za naruszenie zakazu konkurencji? Kogo obejmuje zakaz …

Konflikt między wspólnikami: zakaz konkurencji – co grozi za jego naruszenie? Read More »

Konflikt między wspólnikami – w jaki sposób zablokować zgromadzenie wspólników i jak można się przed tym bronić?

Zgromadzenie wspólników stanowi jeden z kluczowych organów spółki z o.o. Większość strategicznych decyzji dla tej spółki jest podejmowanych właśnie podczas wspólnego obradowania udziałowców podejmujących uchwały. Zjawiskiem pożądanym w stosunkach korporacyjnych jest troska wszystkich wspólników o to, aby podczas zgromadzenia reprezentowany był kapitał zakładowy niezbędny do uzyskania wymaganego prawem kworum, zaś po stronie zarządu – dbanie o należyte zwołanie zgromadzenia. Nie zawsze jednak udział zarządu …

Konflikt między wspólnikami – w jaki sposób zablokować zgromadzenie wspólników i jak można się przed tym bronić? Read More »

Konflikt między wspólnikami – jak przymusowo umorzyć udziały i jak się przed tym bronić?

Przymusowe umorzenie udziałów stanowi jeden z instrumentów służących unicestwieniu podmiotowego prawa udziałowego przysługującego wspólnikowi w spółce z o.o. Przyczyny zastosowania tej procedury mogą być różnorodne, choć w praktyce coraz częściej mają one charakter sankcyjny, sprowadzający się do chęci wykluczenia niechcianego lub szkodliwego wspólnika ze spółki. Jakich czynności należy zatem dopełnić, aby takie umorzenie było skuteczne? Czy wspólnik, którego udział ulega umorzeniu, może się w jakikolwiek …

Konflikt między wspólnikami – jak przymusowo umorzyć udziały i jak się przed tym bronić? Read More »

Konflikt między wspólnikami – ile należy się wspólnikowi za wystąpienie ze spółki osobowej?

W przypadku niektórych zdarzeń prawnych, takich jak chociażby wypowiedzenie umowy spółki osobowej przez wspólnika, jego śmierć lub ogłoszenie upadłości czy wyłączenie na mocy prawomocnego orzeczenia sądu, pojawia się sytuacja, w której dany wspólnik traci swój byt w spółce. Nie oznacza to jednak, że określone wkłady lub świadczenia dokonane na  rzecz spółki nie podlegają zwrotowi. Jeśli wspólnicy, pomimo wystąpienia wspólnika, zdecydują się na dalsze istnienie spółki, wówczas konieczne …

Konflikt między wspólnikami – ile należy się wspólnikowi za wystąpienie ze spółki osobowej? Read More »

Konflikt między wspólnikami – czy i jak podzielić spółkę osobową?

Konflikty w ramach spółek osobowych stanowią zjawisko powszechne, które – dla dobra samej spółki oraz jej wierzycieli – powinno zostać jak najszybciej rozwiązane. Z reguły nieporozumienia pomiędzy wspólnikami, partnerami czy komplementariuszami można rozwiązać polubownie, z zachowaniem dalszego bytu prawnego spółki, lecz niekiedy nie jest to możliwe. W tym ostatnim przypadku pojawia się zatem pytanie – czy podział spółki osobowej jest w ogóle dopuszczalny, a jeśli tak – to w jaki …

Konflikt między wspólnikami – czy i jak podzielić spółkę osobową? Read More »

Kiedy członek zarządu ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną spółce z o.o.

Członkowie zarządu spółek kapitałowych ponoszą odpowiedzialność wobec spółki za szkody, które spółka poniosła na skutek działania lub zaniechania tego członka zarządu. Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. nie ogranicza się więc wyłącznie do odpowiedzialności subsydiarnej za zobowiązania spółki wobec osób trzecich (art. 299 KSH), ale również może wynikać z wadliwego prowadzenia spraw spółki. Podstawę odpowiedzialności członka zarządu określa w tym wypadku przepis art. 293 KSH …

Kiedy członek zarządu ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną spółce z o.o. Read More »

Śmierć przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą – co dalej?

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zmuszony jest do nieustannej analizy ryzyka napotykanego w związku z kierowanym przez siebie biznesem. Z uwagi na dynamiczną zmianę przepisów prawa oraz pojawiające się niejasności, przedstawiany Państwu komentarz stanowiący wykaz następstw prawnych wynikających ze śmierci takiego przedsiębiorcy. Dla porządku, opisywane w tej części zagadnienia prawne dotyczyć będą działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do CEiDG oraz kontynuowania działalności gospodarczej wykonywanej z wykorzystaniem tego przedsiębiorstwa. …

Śmierć przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą – co dalej? Read More »

Nie skorzystasz z przepisów o rękojmi za wady fizyczne przy zakupie udziałów lub akcji.

Przed podjęciem decyzji o zakupie udziałów lub akcji przedsiębiorstwa, inwestorzy zazwyczaj podejmują starania w przedmiocie ustalenia kondycji firmy, której właścicielami mają zamiar się stać. W tym celu starają się pozyskać od sprzedających komplet informacji na temat posiadanych przez przedsiębiorstwo aktywów i obciążających je zobowiązań. Co jednak, jeśli po sprzedaży udziałów lub akcji okaże się, że faktyczny stan przedsiębiorstwa, którego prawa udziałowe zakupił inwestor jest inny niż deklarowany przez sprzedających? Czy w takim …

Nie skorzystasz z przepisów o rękojmi za wady fizyczne przy zakupie udziałów lub akcji. Read More »