Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową.

Prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą? Może czas przekształcić swój biznes?

Polacy słyną z pracowitości i przedsiębiorczości. Od wielu lat udowadniamy to zarówno na krajowym podwórku, jak i podbijając zagraniczne rynki. Wiele przedsięwzięć, które kilka lat temu zaczynały się w przydomowych garażach i piwnicach jako tzw. jednoosobowa działalność gospodarcza odniosło sukces i dzisiaj stanowią dumę zawodową swoich twórców. Paradoksalnie sukces, jakim jest powodzenie podjętej działalności, może stanowić jednocześnie potencjalne zagrożenie dla przedsiębiorcy.

Jednoosobowa działalność gospodarcza daje wprawdzie przedsiębiorcy prawo do czerpania z podjętej działalności zysków bez udziału innych osób (oczywiście po opłaceniu należności związanych z prowadzeniem biznesu takich jak składki ZUS, podatki, wynagrodzenia pracowników oraz inne koszty działalności), jednakże to również na przedsiębiorcy jako osobie spoczywa ciężar ewentualnych niepowodzeń podjętych inwestycji, nawet jeśli wyniknęły one z przyczyn od przedsiębiorcy niezależnych.

Załamanie rynku, na którym działa przedsiębiorca, bankructwo dużego kontrahenta, czy też opóźnienia w płatności ze strony dłużników (prawdziwy koszmar polskich przedsiębiorców), to tylko niektóre z zagrożeń jakie codziennie trapią biznesmenów i biznesmenki. Dzisiaj nie możemy zapominać także o tym, że mimo wątpliwych podstaw konstytucyjnych (żeby nie powiedzieć wprost – braku podstaw) Rząd potrafi w trakcie kilku godzin zamknąć wybrane przez siebie branże nie dając w zamian żadnych rekompensat dla przedsiębiorców. W konsekwencji, przedsiębiorcy stają przed problemem jak opłacić swoje zobowiązania w sytuacji, w której z powodów od nich niezależnych nie otrzymują swoich należności lub ograniczono ich możliwości zarobkowania. Jeśli ten stan jest przejściowy, a przedsiębiorca posiada odpowiednie oszczędności, można się z tym jakoś uporać. Jeśli jednak ten stan trwa przez wiele miesięcy, trudno ciągle dokładać do biznesu, bo przecież nie taki jest cel podejmowania działalności gospodarczej.

W tej sytuacji całkowicie zasadne jest rozważenie czy warto zmienić formę prawną prowadzonego biznesu i przekształcić naszą jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę kapitałową, tj. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną. Możliwość takiego przekształcenia przewidują przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Wymaga to podjęcia kilku prostych kroków, tj.:

  1. sporządzenia planu przekształcenia przedsiębiorcy wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta;
  2. złożenia oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy;
  3. powołania członków organów spółki przekształconej;
  4. zawarcia umowy spółki albo podpisania statutu spółki przekształconej;
  5. dokonania w KRS wpisu spółki przekształconej i wykreślenia przedsiębiorcy przekształcanego z CEIDG.

Formalności związane z przekształceniem nie są więc nadmierne i mogą zostać przeprowadzone z pomocą Adwokata.

Korzyści płynące z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową są natomiast następujące:

  1. Zachowanie ciągłości prowadzenia biznesu, ponieważ spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego (w tym zezwolenia, koncesje, ulgi) – nie ma więc obawy utraty klientów lub zleceń,
  2. Ciężar niepowodzenia działalności spoczywa na spółce, a nie na przedsiębiorcy, dzięki czemu przedsiębiorca nie musi obawiać się, że wierzyciele będą domagać się zaspokojenia z jego majątku osobistego,
  3. Przedsiębiorca staje się wspólnikiem/akcjonariuszem nowej spółki i dzięki temu ma możliwość m.in. wybrania zarządu spółki, pobierania dywidendy,
  4. Przedsiębiorca jako wspólnik/akcjonariusz może rozporządzać swoimi udziałami/akcjami i np. sprzedać cześć swoich udziałów lub akcji, uzyskując w ten sposób środki finansowe przy jednoczesnym zachowaniu prawa decydowania o losach spółki.

To tylko niektóre z korzyści jakie wynikają z przekształcenia. O kwestiach takich jak spokój ducha, czy możliwość udania się na zasłużony długi urlop i odkładaną w czasie podróż dookoła świata chyba nie trzeba chyba wspominać. Warto więc rozważyć czy zmienić formę prawną biznesu i przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę kapitałową.

Adwokat Kamil Brodalka, specjalista prawa handlowego i prawa spółek.

O autorze


Więcej artykułów