UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA KATOWICE

Kancelaria świadczy skuteczną pomoc prawną w zakresie prawa upadłościowego oraz wszelkich postępowań z zakresu prawa restrukturyzacyjnego.

Specjaliści z zakresu upadłości

POMOC W ZAKRESIE UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

Kancelaria świadczy pomoc prawną w postępowaniach upadłościowych osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. 

Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu tzw. upadłości konsumenckich, reprezentując dłużników w całej Polsce. Upadłość konsumencka choć przeznaczona jest dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, to często dotyczy byłych przedsiębiorców i zobowiązań powstałych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (konsumenta) staje się coraz bardziej popularnym sposobem wychodzenia z długotrwałych problemów finansowych i rozpoczęcia „nowego życia” bez długów. Po rzetelnym wykonaniu obowiązków wynikających z planu spłaty następuje umorzenie nieuregulowanych w toku postępowania upadłościowego zobowiązań. Dłużnik trwale uwalnia się od swoich długów i może rozpocząć nowy etap, bez finansowych obciążeń.

Kancelaria w zakresie upadłości konsumenckiej świadczy pomoc prawną polegającą na:

 1. analizie sytuacji prawnej Klienta, 
 2. wsparciu prawnym podczas przygotowania dokumentacji niezbędnej do sporządzenia wniosku o ogłoszenie upadłości i sporządzaniu wniosku o ogłoszenie upadłości,
 3. reprezentacja Klienta na etapie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości i reprezentację na etapie właściwego postępowania upadłościowego. 

POMOC W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO

Postępowanie upadłościowe jest niezwykle istotne z punktu widzenia zarówno dłużnika, jak i wierzyciela. Dłużnik (przedsiębiorca) powinien pamiętać, że wystąpienie do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości w sytuacji zaistnienia stanu niewypłacalności jest jego ustawowym obowiązkiem, zgodnie z art. 21 prawa upadłościowego. Brak należytej realizacji obowiązku może spowodować w przyszłości powstanie po stronie dłużnika obowiązku ponoszenia odpowiedzialności za długi prowadzonego przedsiębiorstwa. Dotyczy to również w szczególności odpowiedzialności subsydiarnej członka zarządu za zobowiązania spółki uregulowanej w art. 299 kodeksu spółek handlowych. 

Z perspektywy interesów wierzyciela postępowanie upadłościowe ma doprowadzić do możliwie w pełnym stopniu zaspokojenia roszczeń, przy jednoczesnym – o ile racjonalne względy zezwalają – pozostawieniu dotychczasowego przedsiębiorstwa dłużnika. Wierzyciel uprawniony jest m.in. do wystąpienia z wnioskiem o ogłoszenie upadłości dłużnika, a także zgłoszenia przysługującej wierzytelności. W sprawach wszczętych wnioskami złożonymi od 24 marca 2020 r. zgłoszenia wierzytelności dokonuje się syndykowi, a nie jak dotychczas sędziemu-komisarzowi.

Aby wszcząć procedurę niezbędny jest wniosek złożony przez dłużnika lub jego wierzyciela, a następnie postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości. Upadłość może zostać ogłoszona przez sąd jedynie wobec podmiotu, który nie jest już w stanie regulować swoich długów, a więc stał się niewypłacalny. Postępowanie upadłościowe polega przede wszystkim na wspólnym dochodzeniu roszczeń przez wszystkich wierzycieli niewypłacalnego dłużnika. 

W obszarze prawa upadłościowego Kancelaria świadczy usługi polegające m.in. na:

 1. pomocy prawnej przy kompletowaniu dokumentów do wniosku o ogłoszenie upadłości i sporządzaniu wniosków o ogłoszenie upadłości, w tym wraz z wnioskami o zatwierdzenie warunków sprzedaży (przygotowana likwidacja tzw. pre-pack);
 2. reprezentacji w postępowaniu o ogłoszenie upadłości, 
 3. reprezentacji dłużnika we właściwym postępowaniu upadłościowym i monitorowaniu przebiegu postępowania, 
 4. reprezentowaniu wierzyciela w toku postępowania upadłościowego, w tym zgłaszaniu wierzytelności, 
 5. sporządzaniu wniosków w tzw. sprawach wpadkowych, np. o wyłączenie składnika z masy upadłości;
 6. sporządzaniu opinii prawnych z zakresu prawa upadłościowego.

POMOC W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO

Prawo restrukturyzacyjne umożliwia zawarcie układu z wierzycielami, który będzie ustalał nowe harmonogramy spłat zobowiązań. Układ zawarty w postępowaniu restrukturyzacyjnym powoduje zmianę treści istniejącego zobowiązania, w szczególności poprzez odroczenie płatności i rozłożenie na raty. Układ modyfikuje tym samym terminy wymagalności zobowiązań, a to z kolei przekłada się na zmianę sposobu liczenia biegu przedawnienia.  Poza odroczeniem terminu płatności i rozłożeniem zobowiązań na raty, środkiem restrukturyzacyjnym może być np.  częściowe umorzenie zobowiązań oraz konwersja wierzytelności na udziały lub akcje. 

Rozwiązania przewidziane ustawą dają realną możliwość uniknięcia upadłości.  Prawo restrukturyzacyjne przedstawia cztery tryby postępowania restrukturyzacyjnego: postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe oraz postępowanie sanacyjne. Właściwy wybór postępowania oraz właściwie dobrane środki restrukturyzacyjne mogą przesądzić o sukcesie restrukturyzacji.

W obszarze prawa restrukturyzacyjnego Kancelaria świadczy usługi polegające m.in. na:

 1. pomocy prawnej przy wyborze właściwego rodzaju postępowania spośród postępowań przewidzianych przez prawo restrukturyzacyjne;
 2. sporządzaniu wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego wraz z załącznikami;
 3. reprezentacji w toku postępowania o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego; 
 4. reprezentacji w toku postępowania restrukturyzacyjnego,
 5. reprezentacji wierzyciela w postępowaniu restrukturyzacyjnym, 
 6. sporządzaniu opinii prawnych z zakresu prawa restrukturyzacyjnego. 

Ponadto specjaliści z naszej Kancelarii służą pomocą również w innych niewymienionych wyżej zagadnieniach związanych z prowadzonym postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym. 

Co istotne, udzielane porady prawne mają wszechstronny charakter, bowiem uwzględniają również przepisy spoza prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, takie jak regulacje kodeksu spółek handlowych lub regulacje podatkowe, które mogą odgrywać ważną rolę w sprawach dotyczących upadłości lub restrukturyzacji. 

Specjaliści z naszej Kancelarii podchodzą do każdej sprawy indywidualnie i starają się udzielić porad prawnych uwzględniając wszelkie informacje uzyskane od klienta.Artykuły na temat upadłości i restrukturyzacji:

W jaki sposób skontaktować się ze specjalistą z dziedziny prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego?

Jest to możliwe zarówno telefonicznie, jak i za pomocą poczty elektronicznej pod adresem:

kancelaria@pirozek.pl

W celu umówienia spotkania w Kancelarii warto skontaktować się z sekretariatem pod następującymi numerami telefonu:

+48 32 205 50 12

+48 32 205 50 13