Prawo karne

Funkcjonalna implementacja przepisów antykorupcyjnych na gruncie polskiego prawa karnego

Dr hab. Waldemar Wojtasik, prof. UŚ oraz Adwokat dr Jarosław Wichura opracowali poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego:  Funkcjonalna Implementacja przepisów antykorupcyjnych na gruncie polskiego prawa karnego. Poradnik składa się z dwóch części: Przepisy antykorupcyjne na gruncie polskiego prawa karnego (istota i cechy wspólne), ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego. Ustanowienie, integracja i utrzymanie skutecznego programu etyki i zgodności w jednostkach samorządu terytorialnego. „Zjawiska o charakterze korupcyjnym istnieją nierozerwalnie …

Funkcjonalna implementacja przepisów antykorupcyjnych na gruncie polskiego prawa karnego Read More »

Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego czyli kiedy można skorzystać z tzw. „bransolety”?

W polskim systemie prawnym coraz częściej zapadają decyzje o odbywaniu przez osoby skazane kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego czyli z wykorzystaniem tzw. „bransolety”. Regulacje prawne w tym zakresie w ostatnim czasie zmieniły się w związku ze stanem pandemii umożliwiając większej grupie osób skazanych skorzystanie z tego dobrodziejstwa postępowania wykonawczego. Należy podkreślić, że zmiany te idą w dobrym kierunku i należałoby postulować dalsze rozwijanie tego systemu odbywania kary …

Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego czyli kiedy można skorzystać z tzw. „bransolety”? Read More »

Wezwanie w charakterze świadka. Czy muszę iść do sądu? Czy muszę zeznawać?

W postępowaniu karnym niejednokrotnie istotne znaczenie ma dowód z zeznań świadków. Świadek może posiadać pożyteczne informacje, które mogą zaważyć na wyniku sprawy i wydaniu wyroku uniewinniającego bądź skazującego. Czy osoba wezwana w charakterze świadka zawsze ma obowiązek się stawić? Czy świadek zawsze musi złożyć zeznania? Doręczenie wezwania Osobie, która ma złożyć zeznania w charakterze świadka, doręcza się wezwanie, w którym należy określić: organ wzywający, w jakiej sprawie i w jakim charakterze (świadka) …

Wezwanie w charakterze świadka. Czy muszę iść do sądu? Czy muszę zeznawać? Read More »

Kiedy wyrok karny wpływa na możliwość pełnienia funkcji w organach spółek?

Zdarza się, że osoba, która zasiada w organach spółki prawa handlowego zostaje skazana prawomocnym wyrokiem sądu. Jakie konsekwencje niesie za sobą wyrok? Czy np. członek zarządu spółki z o.o. skazany wyrokiem karnym może dalej pełnić funkcję w organach spółki? Odniesienie odpowiedzialności karnej do możliwości pełnienia funkcji w organach spółek znajdziemy w art. 18 Kodeksu spółek handlowych. Art. 18 KSH wprowadza ograniczenia co do możliwości sprawowania funkcji członka zarządu, …

Kiedy wyrok karny wpływa na możliwość pełnienia funkcji w organach spółek? Read More »

Miarkowanie kary umownej.

W umowie można zastrzec, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego (np. hali produkcyjnej) nastąpi przez zapłatę określonej sumy. Takie zastrzeżenie umowne, nazywane jest karą umowną. Zastrzeżenie kary umownej wymaga akceptacji przez obie strony umowy, co oznacza, że karę umowną ustanawia się w drodze dwustronnej czynności prawnej, a nie w drodze jednostronnego oświadczenia wierzyciela. Zgodnie z art. 484 § 2 k.c., jeżeli zobowiązanie zostało …

Miarkowanie kary umownej. Read More »

Posiedzenie wstępne (przygotowawcze) – nowy wymysł czy szansa na sprawny proces?

Zgodnie z art. 349 k.p.k. Sąd wyznacza posiedzenie wstępne, jeżeli zakres postępowania dowodowego wskazuje, że rozprawy nie będzie można zakończyć merytorycznie na pierwszym terminie rozprawy. Co to w praktyce oznacza dla stron postępowania? Przede wszystkim sprawną organizację ale i także reguły dowodowe, gdzie przekroczenie terminu na złożenie konkretnych wniosków może spowodować ich nieuwzględnienie w dalszym toku sprawy. Dla przykładu – sprawa wielowątkowa o posiadanie środków odurzających (posiadanie …

Posiedzenie wstępne (przygotowawcze) – nowy wymysł czy szansa na sprawny proces? Read More »

znęcanie

Jak wygląda sprawa karna o znęcanie?

W ostatnich latach coraz częściej w toku postępowania karnego rozpatrywane są zarzuty dotyczące znęcania. Sprawy te coraz częściej także dotykają przede wszystkim osób coraz młodszych, a bardzo często dzieci. Znęcanie się może przybrać formę działań fizycznych lub oddziałujących na psychikę pokrzywdzonego. Jednak bardzo często sprawca działa wykorzystując obydwa te sposoby. Warto podkreślić, że dla zaistnienia tego czynu konieczne jest aby pomiędzy sprawcą i pokrzywdzonym …

Jak wygląda sprawa karna o znęcanie? Read More »

Wyrok nakazowy

Wyrok nakazowy w sprawie karnej: czym jest i co warto o nim wiedzieć?

W sprawach, w których prowadzono dochodzenie, Sąd może uznać, że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne. Doręczy nam wówczas tzw. wyrok nakazowy, którym orzeka karę ograniczenia wolności lub grzywnę. Czy musisz zaakceptować takie rozstrzygnięcie Sądu, czy też możesz się z nim nie zgodzić? Zachęcamy do lektury poniższego artykułu! Zgodnie z art. 500 § 1 Kodeksu postępowania karnego: „W sprawach, w których prowadzono dochodzenie, uznając na podstawie zebranego w postępowaniu przygotowawczym materiału, że przeprowadzenie rozprawy …

Wyrok nakazowy w sprawie karnej: czym jest i co warto o nim wiedzieć? Read More »

uprawomocnienie wyroku

Czas oczekiwania na uprawomocnienie wyroku karnego. Wpływ uprawomocnienia wyroku na niekaralność.

Dzisiejszy artykuł poświęcony będzie formalnym zagadnieniom prawa karnego procesowego i po części – prawa materialnego. Skorzystanie z usług adwokata zajmującego się sprawami karnymi jest cenne wszędzie tam, gdzie Państwa wiedza pozyskana z różnych źródeł jest niewystarczająca. Przykładem takich informacji (choć dostępnych naprawdę wszędzie) jest informacja dotycząca uprawomocnienia wyroku karnego i dalszych konsekwencji tego uprawomocnienia. Z chwilą wydania wyroku, wyrok taki nie jest …

Czas oczekiwania na uprawomocnienie wyroku karnego. Wpływ uprawomocnienia wyroku na niekaralność. Read More »

sprawa karna

Kim jest oskarżyciel posiłkowy? Czy warto nim zostać?

W szeregu spraw rozpoznawanych w postępowaniu karnym działa oskarżyciel posiłkowy. W niniejszym artykule odpowiemy na pytanie jaką rolę ma w postepowaniu oskarżyciel posiłkowy i czy warto zgłosić swój udział w tym charakterze w toku postępowania karnego. W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że oskarżyciel posiłkowy to pokrzywdzony czyli osoba, wobec której popełniono czyn zabroniony. Jednakże nie w każdym postępowaniu karnym i nie na każdym jego etapie pokrzywdzony może działać jako oskarżyciel posiłkowy. Zgodnie z treścią art. …

Kim jest oskarżyciel posiłkowy? Czy warto nim zostać? Read More »