Prawo karne

Zmiany w prawie karnym

Najnowsze zmiany w kodeksie karnym

14 marca 2023 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu karnego przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Głównymi zmianami zawartymi w nowelizacji są wprowadzone nowe typy przestępstw oraz zmiana systemu kar. Zmiany sięgają także karalności kierowców jak i kar dla nieletnich. Głównym celem wprowadzenia zmian w kodeksie karnym jest usprawnienie systemu karnego w Polsce i skuteczne karanie sprawców przestępstw. Nowe typy przestępstw i kary za ich popełnienie Nowelizacja wprowadziła do systemu karnego …

Najnowsze zmiany w kodeksie karnym Read More »

Stalking, - czyli uporczywe nękanie w świetle prawa karnego

Stalking, –  czyli uporczywe nękanie w świetle prawa karnego

Od 2011r. w polskim systemie karnym można spotkać się z przestępstwem uporczywego nękania zwanym także stalkingiem. W potocznym rozumieniu stalking jest formą nękania drugiej osoby lub wzbudzania stanu zaniepokojenia poprzez natarczywe wiadomości, nachodzenie, śledzenie czy też obserwowanie. Szczególnie często stalkerzy wybierają właśnie drogę elektroniczną do niepokojenia pokrzywdzonych, a powszechna dostępność komunikatorów i portali społecznościowych ułatwia stalkerom szukanie i nękanie obranych osób. Kiedy możemy mówić …

Stalking, –  czyli uporczywe nękanie w świetle prawa karnego Read More »

Kto i kiedy może wnieść do sądu subsydiarny akt oskarżenia?

Subsydiarny akt oskarżenia jest ostatecznością i wnosi się go do sądu, gdy organy ścigania odmawiają wszczęcia śledztwa/dochodzenia lub je umarzają. Przed wniesieniem subsydiarnego aktu oskarżenia należy jednak podjąć kroki mające na celu wzruszenie niekorzystnej dla pokrzywdzonego decyzji organu ścigania. Subsydiarny akt oskarżenia pokrzywdzony może – wnieść od sądu, w następującej sytuacji. Organ ścigania wydał postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa/dochodzenia,a pokrzywdzony wniósł do sądu zażalenie na powyższe postanowienie. Następnie niezbędne …

Kto i kiedy może wnieść do sądu subsydiarny akt oskarżenia? Read More »

Odpowiedzialność karna menadżerów spółek

Menadżer to osoba zarządzającą firmą, reprezentującą ją i podejmującą decyzje, które mają realny wpływ na firmę i jej rozwój. Nierzadko osoba zarządzająca spółką bierze na siebie, także odpowiedzialność prawną za wszystkie podjęte decyzje. Wedle prawa polskiego odpowiedzialnością karną można obciążyć wyłącznie osoby fizycznie więc w przypadku łamania prawa przez spółkę obciążonym za to może być właśnie menadżer: członek zarządu, prokurent czy też pełnomocnik Menadżer w roli członka zarządu występuje …

Odpowiedzialność karna menadżerów spółek Read More »

W jakich okolicznościach i w stosunku do kogo Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności?

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Przesłanki obligatoryjnego zastosowania instytucji odroczenia wykonania kary Przesłanki te zostały uregulowane w art. 150 Kodeksu karnego wykonawczego. Artykuł ten stanowi, że  wykonanie kary pozbawienia wolności w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary sąd odracza do czasu ustania przeszkody. Za ciężką chorobę uznaje się taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego …

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności Read More »

Czy warto złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze ?

Dobrowolne poddanie się karze (DPK)  jest w wielu przypadkach rozwiązaniem bardzo korzystnym dla oskarżonych, ponieważ daje możliwość przyznania się i złagodzenia wyroku unikając czasochłonnej rozprawy. DPK  zostało uregulowane w art. 387 k.p.k., który stanowi,  że sąd ma możliwość uwzględnienia wniosku o dobrowolne poddanie się karze i może wydać wyrok zgodny z wnioskiem oskarżonego bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Oczywiście nie jest to możliwe w każdym przypadku. Kiedy złożyć wniosek …

Czy warto złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze ? Read More »

Co przewiduje najnowsza reforma Kodeksu karnego?

Co przewiduje najnowsza reforma Kodeksu karnego?

Zmiany w zakresie systemu kar i środków karnych Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, która została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 2 grudnia 2022 r., przewiduje między innymi: – likwidację kary 25 lat pozbawienia wolności; – elastyczny wymiar kar do 30 lat pozbawienia wolności; – karę dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości warunkowego zwolnienia. Większość nowych przepisów …

Co przewiduje najnowsza reforma Kodeksu karnego? Read More »

1 stycznia 2023 roku pojawiły się znaczące zmiany w kwestii przyznawania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Od teraz o przyznaniu skazanemu dozoru elektronicznego będzie mogła decydować komisja penitencjarna. Poszerzeniu ulegną, także okoliczności w jakich można przyznać skazanemu dozór elektroniczny.

Dozór elektroniczny – na czym polega i kto może się o niego ubiegać?

1 stycznia 2023 roku pojawiły się znaczące zmiany w kwestii przyznawania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Od teraz o przyznaniu skazanemu dozoru elektronicznego będzie mogła decydować komisja penitencjarna. Poszerzeniu ulegną, także okoliczności w jakich można przyznać skazanemu dozór elektroniczny.   Na czym polega dozór elektroniczny ? Dozór elektroniczny jest formą kary pozbawienia wolności , która polega na odbywaniu kary poza zakładem karnym …

Dozór elektroniczny – na czym polega i kto może się o niego ubiegać? Read More »

Rola obrońcy

Prawo do obrony i rola obrońcy w postępowaniu karnym

Czym jest prawo do obrony? Prawo do obrony jest jedną z podstawowych zasad postępowania karnego. Każdy człowiek ma prawo do obrony- wynika ono między innymi z Konstytucji RP (art. 42 ust. 2) oraz kodeksu postępowania karnego (art. 6). Prawo to ma charakter bezwzględny, przysługuje przez całe postępowanie i we wszystkich jego stadiach (od postępowania przygotowawczego, poprzez postępowanie przed sądami I i II instancji na postępowaniu wykonawczym i kasacyjnym kończąc). Od kiedy przysługuje prawo do obrony? Prawo do obrony …

Prawo do obrony i rola obrońcy w postępowaniu karnym Read More »

Karuzela VAT

Karuzela VAT – Czym jest i jak działa ?

Jedna z najmniej skomplikowanych definicji oszustwa podatkowego stanowi, że oszustwo podatkowe to uniknięcie opodatkowania lub zmniejszenie jego wysokości. Podkreślenia wymaga, że oszustwo podatkowe dokonywane jest umyślnie, nie jest więc nim nieumyślny błąd, który może popełnić każdy podatnik, a  zwłaszcza ten prowadzący działalność gospodarczą. W celu lepszego zrozumienia czym jest karuzela podatkowa warto przytoczyć definicję tego mechanizmu sformułowaną przez A. Derkacz „oszustwo …

Karuzela VAT – Czym jest i jak działa ? Read More »