Podział majątku i własności

KANCELARIA PIROŻEK & PIROŻEK

Podział majątku przed i po rozwodzie. Kancelaria świadczy pomoc w zakresie podziału majątku i zniesienia współwłasności wraz z rozliczeniem nakładów poczynionych z tego tytułu.

Specjaliści z zakresu podziału majątku i zniesienia współwłasnościi

Podział majątku

Podział majątku po rozwodzie, jak i przed rozwodem jest procesem skomplikowanym, często na tym tle dochodzi do konfliktów. Dodatkowo w tego rodzaju sprawach towarzyszą stronom silne emocje. Prawnicy z kancelarii posiadają bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z podziałem majątku i służą pomocą w jego przeprowadzeniu.

 

Podział majątku po rozwodzie

Podział majątku może być dokonany zarówno w trakcie trwania jak i po ustaniu małżeństwa. Co do zasady po zawarciu związku małżeńskiego powstaje wspólność ustawowa. Oznacza to, że od tego momentu małżonkowie odpowiadają wspólnie za swoje finanse i gromadzą majątek wspólny. Nie ma tutaj znaczenia, że jeden z małżonków np. nie pracuje. Małżonkowie mogą dokonać modyfikacji łączącego ich ustroju majątkowego poprzez zawarcie stosownej umowy. Umowa majątkowa w sposób wiążący będzie regulować ich stosunki majątkowe przez czas trwania związku małżeńskiego. 

 

Na podstawie zawartej umowy małżonkowie mogą:

 

·    rozszerzyć wspólność ustawową (czyli postanowić, że odtąd do majątku wspólnego będzie wchodzić więcej rzeczy niż przewiduje to ustawa)

 

· ograniczyć wspólność ustawową (czyli wyłączyć z majątku wspólnego określone rodzajowo składniki majątkowe)

 

· ustanowić rozdzielność majątkową albo rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków

 

Z kolei po ustaniu małżeństwa podziału majątku można dokonać w postępowaniu sądowym lub pozasądowym. W obu przypadkach prawnicy kancelarii podejmą odpowiednie działania w celu sprawnego i najkorzystniejszego uregulowania tej kwestii dla naszego klienta.

Istnienie współwłasności wiąże się z licznymi ograniczeniami w jej rozporządzaniu. Współwłasność może być własnością łączną lub w częściach ułamkowych. Współwłasność łączna polega na tym, że każdy ze współwłaścicieli dysponuje takim samym prawem do rzeczy i nie ma swojego udziału. Przykładem współwłasności łącznej jest przede wszystkim współwłasność majątkowa małżeńska oraz współwłasność majątku wspólników spółki cywilnej. Natomiast współwłasność  w częściach ułamkowych oznacza, że każdy ze współwłaścicieli może  rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli.   Prawnicy z Kancelarii świadczą pomoc prawną w zakresie zniesienia współwłasności. Zniesienie takie może być dokonane poprzez:
 • podział fizyczny rzeczy (np. podział nieruchomości na dwie odrębne działki)
 • przyznanie własności rzeczy  jednemu ze współwłaścicieli i spłatę pozostałych współwłaścicieli
 • egzekucyjną sprzedaż rzeczy i podział pomiędzy współwłaścicieli pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży
Powyższe sposoby będą miały zastosowanie w przypadku:
 • zniesienia współwłasności nieruchomości,
 • działu spadku,
 • podziału majątku po ustaniu małżeństwa.

Podział majątku przed rozwodem

Aby dokonać podziału majątku przed rozwodem, małżonkowie w pierwszej kolejności muszą znieść wspólność majątkową.

W trakcie małżeństwa wspólność majątkowa ustaje, gdy:

 • sąd dokona ustanowienia rozdzielności majątkowej,
 • małżonek zostanie ubezwłasnowolniony,
 • jeden z małżonków ogłosi upadłość,
 • sąd orzeknie separację pomiędzy małżonkami,
 • zostanie zniesiona przez sąd przy rozwodzie,
 • zostanie zawarta umowa notarialna o rozdzielności majątkowej.

Każda z wyżej opisanych sytuacji uzasadnia dokonanie podziału majątku wspólnego w trakcie małżeństwa.

Po ustaleniu rozdzielności należy zawrzeć umowę o podziale majątku. Umowa powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego, jeżeli w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość. Co istotne, małżonkowie nie muszą dzielić całego majątku wspólnego, a na przykład jedynie część. W przypadku braku zgody między małżonkami, podziału majątku dokonuje sąd na żądanie jednego z małżonków.

Jakie są stałe koszty podziału majątku?

Opłatę stałą w kwocie 1.000,00 zł pobiera się od wniosku o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej, natomiast jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300,00 zł.

 

 

W jaki sposób skontaktować się ze specjalistą z zakresu podziału majątku i zniesienia współwłasności?

Jest to możliwe zarówno telefonicznie, jak i za pomocą poczty elektronicznej pod adresem:
kancelaria@pirozek.pl
W celu umówienia spotkania w Kancelarii warto skontaktować się z sekretariatem pod następującymi numerami telefonu:
+48 32 205 50 12
+48 32 205 50 13

Artykuły na temat podziału majątku i własności: