Podział majątku i własności

KANCELARIA PIROŻEK & PIROŻEK

Podział majątku i zniesienie współwłasnościi Kancelaria świadczy pomoc w zakresie podziału majątku i zniesienia współwłasności wraz z rozliczeniem nakładów poczynionych z tego tytułu.

Specjaliści z zakresu podziału majątku i zniesienia współwłasnościi

Podział majątku po rozwodzie, jak i przed rozwodem jest procesem skomplikowanym, często na tym tle dochodzi do konfliktów. Dodatkowo w tego rodzaju sprawach towarzyszą stronom silne emocje. Prawnicy z kancelarii posiadają bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z podziałem majątku i służą pomocą w jego przeprowadzeniu.

Podział majątku może być dokonany zarówno w trakcie trwania jak i po ustaniu małżeństwa. Co do zasady po zawarciu związku małżeńskiego powstaje wspólność ustawowa. Oznacza to, że od tego momentu małżonkowie odpowiadają wspólnie za swoje finanse i gromadzą majątek wspólny. Nie ma tutaj znaczenia, że jeden z małżonków np. nie pracuje. Małżonkowie mogą dokonać modyfikacji łączącego ich ustroju majątkowego poprzez zawarcie stosownej umowy. Umowa majątkowa w sposób wiążący będzie regulować ich stosunki majątkowe przez czas trwania związku małżeńskiego. Na podstawie zawartej umowy małżonkowie mogą:

  • rozszerzyć wspólność ustawową (czyli postanowić, że odtąd do majątku wspólnego będzie wchodzić więcej rzeczy niż przewiduje to ustawa)
  • ograniczyć wspólność ustawową (czyli wyłączyć z majątku wspólnego określone rodzajowo składniki majątkowe)
  • ustanowić rozdzielność majątkową albo rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków

Z kolei po ustaniu małżeństwa podziału majątku można dokonać w postępowaniu sądowym lub pozasądowym. W obu przypadkach prawnicy kancelarii podejmą odpowiednie działania w celu sprawnego i najkorzystniejszego uregulowania tej kwestii dla naszego klienta.

Istnienie współwłasności wiąże się z licznymi ograniczeniami w jej rozporządzaniu. Współwłasność może być własnością łączną lub w częściach ułamkowych. Współwłasność łączna polega na tym, że każdy ze współwłaścicieli dysponuje takim samym prawem do rzeczy i nie ma swojego udziału. Przykładem współwłasności łącznej jest przede wszystkim współwłasność majątkowa małżeńska oraz współwłasność majątku wspólników spółki cywilnej. Natomiast współwłasność  w częściach ułamkowych oznacza, że każdy ze współwłaścicieli może  rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli.  

Prawnicy z Kancelarii świadczą pomoc prawną w zakresie zniesienia współwłasności. Zniesienie takie może być dokonane poprzez:

  • podział fizyczny rzeczy (np. podział nieruchomości na dwie odrębne działki)
  • przyznanie własności rzeczy  jednemu ze współwłaścicieli i spłatę pozostałych współwłaścicieli
  • egzekucyjną sprzedaż rzeczy i podział pomiędzy współwłaścicieli pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży

Powyższe sposoby będą miały zastosowanie w przypadku:

  • zniesienia współwłasności nieruchomości,
  • działu spadku,
  • podziału majątku po ustaniu małżeństwa.
adwokat katowice rozwód

W jaki sposób skontaktować się ze specjalistą z zakresu podziału majątku i zniesienia współwłasności?

Jest to możliwe zarówno telefonicznie, jak i za pomocą poczty elektronicznej pod adresem:
kancelaria@pirozek.pl
W celu umówienia spotkania w Kancelarii warto skontaktować się z sekretariatem pod następującymi numerami telefonu:
+48 32 205 50 12
+48 32 205 50 13

Artykuły na temat podziału majątku i własności: