Podział majątku po rozwodzie a kredyt hipoteczny.

Pod warunkiem, że przyszli małżonkowie nie zawarli intercyzy z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólność majątkowa. Oznacza to, że  wszelkie dobra materialne  jakie nabędą w czasie trwania małżeństwa stanowią ich własność w częściach równych. Małżonkowie zawierają także wspólnie zobowiązania np. kredyt hipoteczny. Wobec tego na majątek wspólny małżonków składają się nie tylko aktywa tj. dobra materialne ale także pasywa tj. pożyczki, kredyty w tym kredyt hipoteczny oraz inne zobowiązania.  Małżonkowie odpowiadają wspólnie i solidarnie całym swoim majątkiem za powstałe zobowiązania. Wspólnie muszą sobie poradzić z ich uregulowaniem. Oznacza to, że bank może domagać się spłaty kredytu od każdego z małżonków. Póki trwa małżeństwo nie jest problematyczna kwestia  spłaty kredytu hipotecznego jednakże gdy małżonkowie decydują się na rozwód i podział majątku pojawia się pytanie co dalej z kredytem hipotecznym? Małżonkowie, jako strony umowy kredytu, pozostają dłużnikami solidarnymi banku i jeśli bank nie wyrazi pisemnej zgody na to, aby kredyt obciążał tylko jednego z małżonków, to każdy z byłych małżonków zobowiązany jest do spłacania rat kredytu.

Jeżeli byli już małżonkowie nie dojdą do porozumienia w zakresie podziału majątku wspólnego – podziału takiego dokonuje sąd. Sąd dokonując podziału nieruchomości  nie orzeka o kredycie hipotecznym. Sąd Najwyższy  w postanowieniu z 12 lipca 2019 r. (sygnatura akt I CSK 713/17) stwierdził, że w razie podziału majątku wspólnego i przyznania jednemu z byłych małżonków nieruchomości obciążonej hipoteką wartość tego składnika nie powinna uwzględniać wartości obciążenia.  Gdy zaś chodzi o spłaty kredytu, które będą miały miejsce po zakończeniu postępowania o podział majątku wspólnego Sąd Najwyższy  w uchwale składu siedmiu sędziów z dnia 27 lutego 2019 r., III CZP 30/18 wskazał, że art. 618 § 3 k.p.c. nie wyłącza dochodzenia między małżonkami roszczenia o zwrot kwoty zobowiązania zabezpieczonego hipoteką, spłaconego przez jednego z nich po uprawomocnieniu się postanowienia o podziale majątku wspólnego (zgodnie z tym przepisem nie można wracać do roszczeń po prawomocnym zniesieniu współwłasności).

W przypadku podziału majątku obejmującego nieruchomość obciążoną hipoteką i jej przyznania na własność jednemu z małżonków oboje małżonkowie – pozostają stronami umowy kredytowej .Jeśli jeden z (byłych) małżonków spłaci kredyt, może on żądać od drugiego małżonka połowy wartości dokonanej spłaty w drodze regresu między dłużnikami solidarnymi. Także jednym ze sposobów poradzenia sobie ze spłatą kredytu hipotecznego, w przypadku gdy byli małżonkowie nie są w stanie porozumieć się w kwestii spłaty kredytu,  jest sprzedaż nieruchomości i w ten sposób byli małżonkowie mogą pozyskać środki finansowe na spłatę zobowiązania.

Więcej artykułów