PRAWO BUDOWLANE

KANCELARIA PIROŻEK & PIROŻEK

KOMPLEKSOWA POMOC PRAWNA DOTYCZĄCA PRAWA BUDOWLANEGO

Specjaliści z zakresu prawa budowlanego

Jesteśmy kancelarią prawa budowlanego

Reprezentujemy generalnych wykonawców budowlanych, podwykonawców i zamawiających w toku sporów budowlanych, zarówno w kontraktach publicznych jak i prywatnych. Doradzamy inwestorom prywatnym już na etapie przygotowania projektów umów o roboty budowlane i startu w przetargach. Prowadzimy stałą opiekę nad realizowaną umową w całym toku jej obowiązywania. Zwracamy uwagę na kwestię rozkładu odpowiedzialności kontraktowej i takiego uregulowania ryzyka, aby pozwalało na skuteczne i dochodowe zrealizowanie kontraktu.

Prawnik budowlany

Reprezentujemy klientów w sporach sądowych dotyczących zapłaty należności za wykonane prace, kary umowne lub też bronimy uczestników procesów inwestycyjnych przed skutkami odstąpienia od umowy przez ich kontrahentów. Interesują nas wszystkie zagadnienia prawa budowlanego, w szczególności związane z procesem przygotowania i realizacji inwestycji budowalnej. Badamy podstawy występowania z roszczeniami o podwyższenie ryczałtu na skutek zmiany stosunków gospodarczych (np. znacznego wzrostu cen materiałów budowlanych), jak również dochodzimy należności z tytułu powstania robót dodatkowych i zamiennych.

Sprawy związane z rękojmią i gwarancją na roboty budowlane

Prowadzimy obsługę prawną firm budowlanych w zakresie sporów powstałych w następstwie zakończenia inwestycji, w tym związanymi z powstaniem wad wykonawczych w zakresie tych robót. Analizujemy kwestie związane z odpowiedzialnością za wady budowlane, badamy problematykę zakresu udzielonej gwarancji i rękojmi za wady. Weryfikujemy dopuszczalność odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny wykonanych usług.

Zagadnienia prawa budowalnego związane z prawem administracyjnym

Uczestniczymy w procesach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym w zakresie sporów związanych z przygotowaniem inwestycji budowlanej, w szczególności, pozyskaniem pozwoleń na budowę. Chętnie reprezentujemy firmy budowlane w sporach z organami nadzoru budowlanego. Sporządzamy odwołania od decyzji administracyjnych i skargi do sądów administracyjnych, w tym w przypadku stwierdzenia niezgodności inwestycji z treścią miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Artykuły na temat prawa budowlanego: