Szkody górnicze

ugoda z kopalnią

Dlaczego nie warto zawierać ugody z kopalnią?

Twoja ukochana nieruchomość – dom rodzinny, doznała ewidentnych uszkodzeń pochodzenia górniczego. Wysłałeś zatem pilnie wniosek o ich naprawienie do nieodległej kopalni węgla kamiennego. Po jakimś czasie odezwał się pracownik tego zakładu górniczego informując o planowanych oględzinach nieruchomości celem ustalenia rozmiaru, zakresui rodzaju szkód. Podczas oględzin został sporządzony protokół, na podstawie którego będzie podjęta decyzja co …

Dlaczego nie warto zawierać ugody z kopalnią? Read More »

szkody górnicze

Jak kalkulować odszkodowanie w sprawach szkód górniczych?

W sprawach dotyczących odszkodowania za szkody wyrządzone eksploatacją górniczą często spotykam się z pytaniami nie tylko o wysokość, ale też o sposób kalkulacji odszkodowania i datę odpowiednią dla wyliczenia powstałej szkody. Kluczowe znaczenie dla poszkodowanych ma w tym zakresie przepis art. 363 KC. Zgodnie z jego brzmieniem: „§ 1. Naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru …

Jak kalkulować odszkodowanie w sprawach szkód górniczych? Read More »

szkody górnicze

Przewlekłość działań kopalni w sporach górniczych – co robić?

Wniosek o naprawienie szkody – zgłoszenie szkody poprzedzonej dokładną analizą zniszczeń nieruchomości to jeden z ważniejszych etapów postępowania w sprawach o naprawienie szkody pochodzenia górniczego. Szczególnie ważnym elementem takiego wniosku jest dokładny oraz skrupulatny opis tego co w nieruchomości zostało zniszczone. Zgodnie z treścią art. 151 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo …

Przewlekłość działań kopalni w sporach górniczych – co robić? Read More »

Szkody górnicze: Ugodę z kopalnią można zawrzeć na każdym etapie postepowania.

Ugodę z zakładem górniczym odpowiedzialnym za spowodowanie uszkodzeń na naszej nieruchomości można w zasadzie zawrzeć na każdym etapie prowadzonej sprawy, nawet już po wniesieniu powództwa do sądu. Zasadą jest jednak, że wyczerpanie postępowania ugodowego jest warunkiem koniecznym dochodzenia odszkodowania na drodze sądowej, co jednak w żadnym wypadku nie wyklucza zawarcia ugody na późniejszym etapie postępowania …

Szkody górnicze: Ugodę z kopalnią można zawrzeć na każdym etapie postepowania. Read More »

Szkody górnicze: Jakiej wysokości odszkodowania pieniężnego można spodziewać się w sprawie wystąpienia szkód górniczych na nieruchomości?

Aby móc mówić o zasądzeniu odszkodowania pieniężnego z tytułu wystąpienia szkód górniczych na nieruchomości, w pierwszej kolejności w ramach sprawy sądowej za pomocą właściwych dowodów należy ustalić związek przyczynowy pomiędzy ruchem zakładu górniczego a szkodami występującymi na nieruchomości. Jest to początkowa przesłanka warunkująca dalszą odpowiedzialność pozwanej kopalni i wysokość przyznanego odszkodowania. Temat samej odpowiedzialności (ustalenia …

Szkody górnicze: Jakiej wysokości odszkodowania pieniężnego można spodziewać się w sprawie wystąpienia szkód górniczych na nieruchomości? Read More »

Szkody górnicze: Odszkodowanie od kopalni, która nie uznającej swojej odpowiedzialności za szkody górnicze.

Śląsk pomimo wygaszania aktywności kopalni pozostaje pod nieustannym wpływem eksploatacji górniczej. Szkodliwe oddziaływania wynikają z  ruchu kopalni podejmujących się wydobywania kopalin z nowych chodników, z których wpływy działalności górniczej mogą sięgać terenów zabudowanych. Prowadzona eksploatacja górnicza wywołuje liczne wstrząsy wysoko oraz nisko energetyczne, powstają deformacje nieciągłe oraz ciągłe, uruchamiają się tzw. stare zroby,jak również dochodzi …

Szkody górnicze: Odszkodowanie od kopalni, która nie uznającej swojej odpowiedzialności za szkody górnicze. Read More »

Szkody górnicze: Czy opinia biegłego jest zawsze ostateczna?

Nie ulega wątpliwości, że w sprawach o odszkodowania za szkody spowodowane ruchem zakładu górniczego kluczowym dowodem jest opinia biegłego. Powód, czyli osoba poszkodowana, która wnosi pozew przeciwko kopalni musi wykazać zasadność swojego roszczenia. W tym celu konieczne jest powołanie dowodu z opinii biegłego. W niniejszym artykule postaram się wyjaśnić, czy wydana w sprawie opinia może …

Szkody górnicze: Czy opinia biegłego jest zawsze ostateczna? Read More »

Szkody górnicze: Ile trwa sprawa sądowa o szkody górnicze?

Pytanie o czas trwania postępowania cywilnego (sądowego) w zakresie odszkodowań majątkowych dotyczących szkód górniczych jest kwestią praktycznie zawszę poruszaną przez osoby chcące zdecydować się na dochodzenie swoich roszczeń przed sądem powszechnym. Odpowiedź nie jest prosta i zerojedynkowa, ponieważ z góry czasu trwania sprawy sądowej nikt nie jest w stanie przewidzieć, natomiast można, w oparciu o …

Szkody górnicze: Ile trwa sprawa sądowa o szkody górnicze? Read More »

Błędy projektowe lub wykonawcze przy zabezpieczaniu budynku, a odpowiedzialność kopalni za szkody górnicze.

Zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy prawo geologiczne i górnicze właściciel nie może sprzeciwić się zagrożeniom spowodowanym ruchem zakładu górniczego, który jest prowadzony zgodnie z ustawą. Może on jednak żądać naprawienia wyrządzonej tym ruchem szkody, na zasadach określonych ustawą. Budując budynek na terenie dotkniętym skutkami eksploatacji górniczej należy przewidzieć konieczność zastosowania stosownych zabezpieczeń przed …

Błędy projektowe lub wykonawcze przy zabezpieczaniu budynku, a odpowiedzialność kopalni za szkody górnicze. Read More »

Kopalnia niszczy nie tylko budynki, ale również grunty rolne

Jedną z najczęściej występujących szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego są zniszczone i uszkodzone nieruchomości budynkowe, dotyczy to zarówno budynków mieszkalnych, jak również budynków gospodarczych. Warto zdawać sobie jednak sprawę, że negatywna działalność kopalni dotyczy również nieruchomości niezabudowanych, a wiec gruntów rolnych czy leśnych. W dzisiejszym artykule postaram się przybliżyć zagadnienie związane właśnie z uszkodzeniami nieruchomości …

Kopalnia niszczy nie tylko budynki, ale również grunty rolne Read More »