Prawo rodzinne

Czy można się zwolnić z płacenia alimentów?

Czy można się zwolnić z płacenia alimentów? Sprawy o alimenty to jedne z najczęstszych spraw odbywających się przed sądem rodzinnym. W większości dotyczą one roszczeń małoletniego dziecka przeciwko jednemu z rodziców. Warto nadmienić, że roszczenia te mogą istnieć także pomiędzy innymi członkami rodziny – pomiędzy byłymi małżonkami, ale także między rodzeństwem. Najczęściej osoby zobowiązane do uiszczania comiesięcznych alimentów pragną uwolnić się od tego obowiązku i dążą do jego zniesienia. Należy …

Czy można się zwolnić z płacenia alimentów? Read More »

Ograniczenie władzy rodzicielskiej – jak się bronić?

Kwestia władzy rodzicielskiej jest jedną z najistotniejszych i najczęściej poruszanych spraw w sądach rodzinnych. Ma ona bowiem niebagatelne znaczenie nie tylko w zakresie kwestii formalnych i urzędowych, ale także w całkiem prozaicznych sytuacjach dnia codziennego. Zasadniczo obydwojgu rodzicom przysługuje pełnia władzy rodzicielskiej – co oznacza, że każde z nich ma prawo i obowiązek podejmować wszelkie decyzje dotyczące dziecka, spędzać z dzieckiem czas czy uzyskiwać wszelkie informacje na temat zdrowia dziecka. W takiej sytuacji rodzice …

Ograniczenie władzy rodzicielskiej – jak się bronić? Read More »

ustalenie ojcostwa

Jak wygląda i ile trwa sprawa o zaprzeczenie ojcostwa?

Sprawy dotyczące pochodzenia dziecka są jednymi z najczęstszych spraw rodzinnych na wokandzie sądowej. Jeżeli chodzi o macierzyństwo, długo nie było przewidzianego trybu do zaprzeczenia pochodzeniu dziecka od danej kobiety, gdyż jak stanowi jedna z naczelnych zasad prawa rodzinnego – Matka jest zawsze pewna. Jest to wyraz przyjętej w prawie polskim konstrukcji, iż matką dziecka jest ta kobieta, która je urodziła. Natomiast jeżeli chodzi o ojca dziecka – już wcześniej zostały wypracowane …

Jak wygląda i ile trwa sprawa o zaprzeczenie ojcostwa? Read More »

Czy warto się wzajemnie obwiniać – co daje rozwód z orzekaniem o winie?

Większość osób zastanawiających się nad wniesieniem sprawy o rozwód zadaje sobie kluczowe pytanie – czy ma to być rozwód z orzeczeniem o winie czy jednak bez winy? Jest to jedna z fundamentalnych kwestii jakie należy rozważyć podejmując decyzję o rozwodzie. W postepowaniu o rozwód Sąd ma co do zasady obowiązek rozstrzygać który z małżonków ponosi winę za rozpad związku. Jedyną okolicznością, która wyklucza badanie tego aspektu w czasie postępowania jest WSPÓLNY I ZGODNY wniosek małżonków o orzeczenie rozwodu bez rozstrzygania …

Czy warto się wzajemnie obwiniać – co daje rozwód z orzekaniem o winie? Read More »

Prawo rodzinne – Prawo i miłość: ślub z cudzoziemcem.

Wakacyjne podróże, ale również praca w międzynarodowym środowisku czy też portale społecznościowe sprzyjają zawieraniu znajomości z osobami z innych krajów. Magdalena poznała w miejscu pracy Johna, obywatela USA, który został oddelegowany przez centralę firmy do koordynowania projektów w Europie Środkowej w biurze w Warszawie. Magdalena i John bardzo dobrze rozumieli się ze sobą i wkrótce ich relacja przeszła z poziomu zawodowego na prywatny aż postanowili sformalizować swój związek. Na przeszkodzie ich planów stanąć może …

Prawo rodzinne – Prawo i miłość: ślub z cudzoziemcem. Read More »

Rozwód czy separacja. Co lepsze dla małżonków?

Separacja a rozwód – wiele związków małżeńskich z problemami zadaje sobie to pytanie. Pomimo zachodzącego podobieństwa pomiędzy tymi dwiema instytucjami, inne są przesłanki dla orzeczenia separacji a inne dla orzeczenia rozwodu. Przy wyborze, należy zdawać sobie sprawę z ich podstawowych różnic. Co zatem będzie lepszym rozwiązaniem dla małżeństwa na wypadek problemów? Zgodnie z art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego [dalej: k.r.o.] rozwód jest …

Rozwód czy separacja. Co lepsze dla małżonków? Read More »

Rola opinii wydanych przez Opiniodawczy Zespół Sądowy Specjalistów w sprawach rodzinnych

Zgodnie z ustawą o Opiniodawczych Zespołach Sądowych Specjalistów z dnia 5 sierpnia 2015 roku przy sądach okręgowych działają zespoły specjalistów z zakresu psychologii, pedagogiki, pediatrii, medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży. Zadaniem wskazanych OZSS jest sporządzanie, na zlecenie sądu lub prokuratora, opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich. Ponadto zespoły na zlecenie sądu prowadzą …

Rola opinii wydanych przez Opiniodawczy Zespół Sądowy Specjalistów w sprawach rodzinnych Read More »

Czy rodzic może uchylić się od płacenia alimentów na dziecko?

Obowiązek dostarczania dziecku środków utrzymania i wychowania przez rodziców istnieje już od chwili jego urodzenia. Wielu osobom wydaje się jednak, że obowiązek ten wygasa wraz z uzyskaniem przez dziecko pełnoletności. To całkowicie błędne stanowisko. W jakich zatem sytuacjach rodzic może uchylić się od płacenia alimentów na dziecko? Przesłanką obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, jest w zasadzie sama niezdolność dziecka …

Czy rodzic może uchylić się od płacenia alimentów na dziecko? Read More »

Solidarna odpowiedzialność małżonków

Zgodnie z art. 30 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oboje małżonkowie są odpowiedzialni solidarnie za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny. Niemniej jednak z ważnych powodów sąd może na żądanie jednego z małżonków postanowić, że za powyższe zobowiązania odpowiedzialny jest tylko ten małżonek, który je zaciągnął, a postanowienie to może być uchylone w razie zmiany okoliczności. Co więcej, względem osób trzecich wyłączenie odpowiedzialności solidarnej jest skuteczne, jeżeli było …

Solidarna odpowiedzialność małżonków Read More »

Ograniczenie władzy rodzicielskiej. Na czym polega i kiedy może nastąpić?

Zgodnie z treścią art. 107 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom albo powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. W jakich przypadkach sąd orzeknie zatem ograniczenie władzy rodzicielskiej? Zgodnie z treścią art. 107 § 1 KRO, sąd może ze względu na dobro dziecka określić sposób wykonywania władzy rodzicielskiej …

Ograniczenie władzy rodzicielskiej. Na czym polega i kiedy może nastąpić? Read More »