Alimenty wstecz – kiedy można ich zażądać?

Alimenty to  świadczenia na rzecz bliskich osób, które nie są w stanie utrzymać się własnymi siłami. Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. W polskim prawie istnieje możliwość żądania alimentów wstecz, czyli takich które nie były płacone w przeszłości. W tym artykule omówimy, kiedy i w jakich okolicznościach można wystąpić o takie alimenty.

Kiedy można żądać alimentów wstecz?

Przepisy prawne w Polsce dopuszczają możliwość ubiegania się po alimenty za okres poprzedzający złożenie pozwu, ale jedynie w określonych, wyjątkowych sytuacjach.

Takie działanie jest możliwe wtedy, gdy w okresie przed wniesieniem powództwa alimentacyjnego wciąż istnieją niezaspokojone potrzeby osoby uprawnionej. W takich przypadkach sąd może przyznać odpowiednią kwotę pieniężną, mając na uwadze te niezaspokojone potrzeby. Może to dotyczyć zaległości w opłatach mieszkaniowych lub za przedszkole. Pojęcie to obejmuje również zobowiązania, które nie zostały wykonane, a zostały zaciągnięte w celu zaspokojenia potrzeb osoby uprawnionej do alimentów. Mogą to być na przykład  nieuregulowane pożyczki zaciągnięte na pokrycie kosztów utrzymania, leczenia, rehabilitacji, a także niezapłacone rachunki czy faktury.

Ważne jest podkreślenie, że alimenty z datą wsteczną przysługują uprawnionemu w sytuacji, gdy osoba zobowiązana do ich płacenia unikała tego obowiązku i nie dokonywała płatności.

Na co warto zwrócić uwagę?

Bardzo ważny jest termin zgłoszenia roszczenia. Należy pamiętać, że roszczenia alimentacyjne przedawniają się z upływem trzech lat. Oznacza to, że żądanie alimentów wstecz jest możliwe tylko za okres trzech lat wstecz od daty zgłoszenia roszczenia.

Kolejnym aspektem jest zdolność do pracy i zarobkowania dłużnika alimentacyjnego. Sąd ocenia czy w okresie za który żądane są alimenty wstecz, dłużnik był w stanie je płacić. Jeśli dłużnik przez ten czas nie miał możliwości zarobkowej z przyczyn niezależnych od siebie, roszczenie o alimenty wstecz może być oddalone.

Warto również wspomnieć o sytuacji dzieci. W przypadku alimentów na dzieci, sąd bierze pod uwagę ich dobro. Jeżeli dziecko potrzebowało wsparcia finansowego, a alimenty nie były płacone, sąd może przychylić się do roszczenia o alimenty wstecz.

Roszczenia zwrotne

Szczególną sytuacja ma miejsce kiedy osoba dostarcza środki utrzymania lub wychowania innej osobie, nie będąc do tego zobowiązana lub wykonując to zobowiązanie z powodu trudności w uzyskaniu świadczeń alimentacyjnych od właściwie zobowiązanej osoby. W praktyce oznacza to np. utrzymywanie dziecka i zapewnienie mu środków niezbędnych do funkcjonowania przez babcię, w momencie kiedy zobowiązany do świadczenia alimentów ojciec dziecka nie wywiązuje się ze swojego obowiązku .

Osoba, która nieobowiązkowo zajmuje się utrzymaniem lub wychowaniem innej osoby, może domagać się zwrotu poniesionych kosztów od osoby, która z prawnego punktu widzenia powinna była te świadczenia dostarczyć.

W tym przypadku również należy zwrócić uwagę na przedawnienie roszczeń. Roszczenie o zwrot kosztów przedawnia się z upływem trzech lat. To oznacza, że osoba, która chciałaby dochodzić zwrotu poniesionych kosztów, musi to zrobić w ciągu trzech lat od momentu, gdy świadczenie było udzielane. Jest to istotny aspekt praktyczny, który musi być brany pod uwagę przy planowaniu ewentualnego postępowania sądowego.

Adwokat w sprawach rodzinnych

Kwestia alimentów wstecz w polskim prawie rodzinnym jest złożona i wymaga precyzyjnego podejścia. Każdą sprawę o alimenty warto skonsultować z adwokatem specjalizującym się w sprawach rodzinnych. Doświadczony prawnik zwróci uwagę na subtelne, ale istotne aspekty prawa alimentacyjnego i pomoże w dobraniu odpowiedniej ścieżki postępowania.

O autorze

dr Jarosław Wichura

DR JAROSŁAW WICHURA

Adwokat

O MNIE

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Aplikację adwokacką odbywał przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Od 2017 r. wykonuje zawód adwokata.

 

W kręgu zainteresowań znajduje się m.in. prawo cywilne i gospodarcze, jak również sprawy z zakresu prawa rodzinnego i prawa karnego. Od wielu lat z sukcesem świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie stałej obsługi wspólnot mieszkaniowych.

 

Uczestniczył w kilkudziesięciu szkoleniach m.in. z zakresu mediacji w sprawach cywilnych i karnych, rozwoju przedsiębiorczości, doskonalenia umiejętności personalnych.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. 


W czerwcu 2016 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Wolność słowa w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ujęcie porównawcze” na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Wykładowca na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, wcześniej także w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu (prowadzi zajęcia z przedmiotów m.in. „Wstęp do prawoznawstwa”, „Prawo międzynarodowe publiczne”, „Administracja publiczna”).

 

Wielokrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce. Wyróżniony przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność na rzecz społeczności akademickiej i lokalnej oraz osiągnięcia naukowe. Jest autorem monografii naukowej pn. „Nowe media a opinia publiczna”, współautorem monografii pn. „Funkcjonalna implementacja przepisów antykorupcyjnych na gruncie polskiego prawa karnego”, 21 artykułów naukowych oraz współredaktorem 2 publikacji zbiorowych. Ponadto pisze teksty popularnonaukowe oraz eksperckie.

 

Płynnie posługuje się językiem angielskim (certyfikat TOEIC).

Z zamiłowania pianista i meloman. Wolne chwile poświęca dobrej książce oraz górskim wycieczkom.

KONTAKT


Więcej artykułów