Zarządzanie majątkiem dziecka – jakie prawa mają rodzice?   

Zarządzanie majątkiem małoletnich jest kluczowym aspektem władzy rodzicielskiej. Odpowiedzialność ta obejmuje nie tylko dbałość o finansowy dobrostan dziecka, ale także przygotowanie go do samodzielności i zarządzania własnymi finansami w dorosłym życiu. Polskie prawo, poprzez Kodeks rodzinny i opiekuńczy, wyznacza jasne ramy dotyczące tego, jak rodzice powinni zarządzać majątkiem swoich dzieci.

Podstawy prawne zarządzania majątkiem nieletnich

Zgodnie z art. 8 par. 1 kodeksu cywilnego każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną, a co za tym idzie każdy, niezależnie od wieku może być podmiotem praw i obowiązków. Niepełnoletni może więc posiadać własny majątek który otrzymał w spadku lub jako odszkodowanie za doznaną krzywdę.

Artykuł 101 par. 1 k.r.o. stanowi, że rodzice obowiązani są sprawować z należytą starannością zarząd majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską.

Majątek dziecka może obejmować pieniądze, nieruchomości, rzeczy osobiste, prawa majątkowe i roszczenia odszkodowawcze. Odpowiedzialność za majątek dziecka nie jest tylko przywilejem, ale również obowiązkiem, wymagającym od rodziców działania z należytą starannością i roztropnością.

Czynności zwykłego zarządu

Do czynności zwykłego zarządu należą te działania, które rodzice mogą podejmować na co dzień bez potrzeby uzyskiwania dodatkowych zgód. Są to, na przykład, decyzje dotyczące zarządzania oszczędnościami, inwestycji w edukację czy zakupu potrzebnych przedmiotów. Jest to również doskonała okazja do wprowadzenia dziecka w świat finansów, ucząc je podstaw oszczędzania i zarządzania budżetem.

Czynności wykraczające poza zwykły zarząd

W przypadku większych decyzji finansowych, takich jak sprzedaż nieruchomości czy zaciąganie pożyczek, prawo wymaga uzyskania zgody sądu opiekuńczego. Proces ten zapewnia, że wszystkie istotne decyzje są podejmowane z należytą starannością i zawsze w najlepszym interesie dziecka. Rodzice muszą w takich przypadkach przedstawić szczegółowy plan oraz uzasadnienie swoich działań, co jest gwarancją ochrony interesów małoletniego.

Konsekwencje prawne działanie bez zgody sądu

Naruszenie zasad zarządzania majątkiem dziecka może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych, włącznie z ograniczeniem władzy rodzicielskiej. Jest to środek ostateczny, stosowany w sytuacjach, gdy działania rodziców mogą narazić na szwank finansowy dobrostan dziecka.

Zarządzanie majątkiem dziecka to duża odpowiedzialność, który ma kluczowe znaczenie w przygotowaniu dziecka do samodzielności finansowej. Poprzez odpowiednie zarządzanie i edukację, rodzice mogą nie tylko zabezpieczyć przyszłość finansową swoich dzieci, ale także wyposażyć je w wiedzę i umiejętności niezbędne do zarządzania własnym majątkiem w dorosłym życiu.

O autorze

dr Jarosław Wichura

DR JAROSŁAW WICHURA

Adwokat

O MNIE

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Aplikację adwokacką odbywał przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Od 2017 r. wykonuje zawód adwokata.

 

W kręgu zainteresowań znajduje się m.in. prawo cywilne i gospodarcze, jak również sprawy z zakresu prawa rodzinnego i prawa karnego. Od wielu lat z sukcesem świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie stałej obsługi wspólnot mieszkaniowych.

 

Uczestniczył w kilkudziesięciu szkoleniach m.in. z zakresu mediacji w sprawach cywilnych i karnych, rozwoju przedsiębiorczości, doskonalenia umiejętności personalnych.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. 


W czerwcu 2016 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Wolność słowa w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ujęcie porównawcze” na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Wykładowca na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, wcześniej także w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu (prowadzi zajęcia z przedmiotów m.in. „Wstęp do prawoznawstwa”, „Prawo międzynarodowe publiczne”, „Administracja publiczna”).

 

Wielokrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce. Wyróżniony przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność na rzecz społeczności akademickiej i lokalnej oraz osiągnięcia naukowe. Jest autorem monografii naukowej pn. „Nowe media a opinia publiczna”, współautorem monografii pn. „Funkcjonalna implementacja przepisów antykorupcyjnych na gruncie polskiego prawa karnego”, 21 artykułów naukowych oraz współredaktorem 2 publikacji zbiorowych. Ponadto pisze teksty popularnonaukowe oraz eksperckie.

 

Płynnie posługuje się językiem angielskim (certyfikat TOEIC).

Z zamiłowania pianista i meloman. Wolne chwile poświęca dobrej książce oraz górskim wycieczkom.

KONTAKT


Więcej artykułów