Alimenty na rodzica – kiedy dziecko powinno je płacić?

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec ich dzieci jest powszechnie uznawanym elementem odpowiedzialności rodzicielskiej, stanowiącym jedną z podstawowych zasad prawnych i społecznych. Rzadziej jednak poruszana jest kwestia, w której to role odwracają się, a dorosłe dzieci stają się zobowiązane do zapewnienia wsparcia finansowego swoim rodzicom. Pomimo że taka sytuacja może wydawać się nietypowa, prawo w określonych okolicznościach przewiduje i reguluje taką ewentualność.

Podstawy prawne obowiązku alimentacyjnego wobec rodziców

Prawne podstawy obowiązku alimentacyjnego wobec rodziców w Polsce określają przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z art. 87 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, obowiązek alimentacyjny wynika z zasady wzajemnej pomocy między członkami rodziny. Artykuł ten stanowi, że krewni w linii prostej (co obejmuje zarówno dzieci w stosunku do rodziców, jak i rodzice w stosunku do dzieci) są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych, jeśli osoba uprawniona nie jest w stanie samodzielnie zadbać o swoje utrzymanie.

Art. 128 precyzuje, że obowiązek alimentacyjny dorosłych dzieci wobec rodziców występuje, gdy rodzice znajdują się w potrzebie i nie mają możliwości utrzymania się z własnych dochodów lub innych źródeł. Z kolei, Art. 133 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dodatkowo wskazuje na sposób ustalania wysokości alimentów, biorąc pod uwagę zarówno potrzeby osoby uprawnionej, jak i możliwości zarobkowe oraz majątkowe osoby zobowiązanej do alimentacji.

Te przepisy podkreślają obowiązek wzajemnej pomocy finansowej między pokoleniami, zakładając jednocześnie ochronę podstawowych potrzeb życiowych osób starszych, które nie mogą samodzielnie zapewnić sobie godziwego utrzymania.

Kiedy dziecko powinno płacić alimenty na rodzica?

Dorosłe dzieci są zobowiązane do płacenia alimentów na rzecz swoich rodziców w sytuacjach, gdy rodzice znajdują się w trudnej sytuacji i nie są w stanie utrzymać się z własnych środków, dochodów i majątku. Obowiązek ten powstaje, gdy rodzic jest stary, chory, niezdolny do pracy lub gdy jego dochody (np. emerytura) nie wystarczają na pokrycie kosztów utrzymania.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy jasno określa, że pomoc materialna powinna być świadczona przez dzieci, wtedy, kiedy same dysponują odpowiednimi środkami finansowymi. Oceniając możliwość i obowiązek świadczenia alimentów, bierze się pod uwagę nie tylko bieżące dochody dziecka, ale również jego zdolność do zarabiania, a także inne zobowiązania majątkowe i rodzinne.

Ważne jest również, aby relacja między rodzicami a dzieckiem, które ma obowiązek alimentacyjny, była wolna od poważnych naruszeń obowiązków rodzicielskich. W przypadkach, gdy rodzic w sposób rażący zaniedbał swoje obowiązki wobec dziecka, sąd może stwierdzić, że obowiązek alimentacyjny dziecka wobec rodzica nie występuje.

Każda sytuacja jest jednak oceniana indywidualnie, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy, pozwalając na sprawiedliwe rozstrzygnięcie.  

Ustalenie wysokości alimentów

Przy ustalaniu wysokości alimentów postępowanie sądowe koncentruje się na szczegółowej analizie aktualnej sytuacji życiowej i materialnej rodziców i dzieci. Sąd dąży do znalezienia równowagi między potrzebami rodzica, które mogą obejmować wydatki na codzienne utrzymanie, leczenie, czy opiekę, a realnymi możliwościami finansowymi dziecka. Ocenia się, jakie środki finansowe dziecko może realnie przeznaczyć na wsparcie rodzica, biorąc pod uwagę jego obecne zobowiązania, możliwości zarobkowe.

W ten sposób, starając się osiągnąć sprawiedliwość, sąd ustala kwotę alimentów w sposób, który zabezpiecza podstawowe potrzeby życiowe rodzica, nie prowadząc przy tym do nadmiernego obciążenia finansowego dziecka.

Proces ubiegania się o alimenty od dorosłych dzieci

Rodzice, którzy chcą ubiegać się o alimenty od swoich dorosłych dzieci, muszą podjąć określone kroki prawne, aby zainicjować proces alimentacyjny. Pierwszym krokiem jest zazwyczaj próba polubownego rozwiązania sprawy, co może obejmować bezpośrednie negocjacje z dzieckiem w celu ustalenia wysokości i formy świadczeń alimentacyjnych. Jeśli takie próby nie przynoszą rezultatu, rodzic może zwrócić się o pomoc do mediatora rodzinnego, który pomoże w znalezieniu porozumienia między stronami bez konieczności angażowania sądu.

W przypadku, gdy mediacja nie zakończy się sukcesem lub zostanie pominięta, kolejnym krokiem jest złożenie pozwu o alimenty. W pozwie należy szczegółowo przedstawić sytuację finansową i życiową rodzica, a także uzasadnić, dlaczego wsparcie finansowe ze strony dziecka jest niezbędne. Warto również przedstawić dowody na poparcie swoich twierdzeń, takie jak dokumenty potwierdzające dochody i wydatki, informacje o stanie zdrowia, czy dowody na niemożność samodzielnego utrzymania się.

Sąd, po otrzymaniu pozwu, przeprowadzi postępowanie, w trakcie którego obie strony będą miały możliwość przedstawienia swoich argumentów, dowodów oraz świadków. Na podstawie zebranych informacji sąd podejmie decyzję o ewentualnym przyznaniu alimentów, ich wysokości oraz formie wypłaty.

Ważne jest, aby pamiętać, że proces ubiegania się o alimenty może być skomplikowany i wymagać odpowiedniej wiedzy prawnej. Dlatego rodzicom zaleca się skorzystanie z pomocy profesjonalnego prawnika specjalizującego się w prawie rodzinnym, który pomoże w przygotowaniu i prowadzeniu sprawy, a także doradzi w kwestiach strategicznych i prawnych.

Konsekwencje prawne unikania płacenia alimentów przez dorosłe dzieci

Dorosłe dzieci, które unikają płacenia alimentów na rzecz swoich rodziców, mogą napotkać na szereg konsekwencji prawnych, które mają na celu egzekwowanie obowiązku alimentacyjnego. Gdy sąd wyda orzeczenie o obowiązku świadczenia alimentów, a zobowiązane dziecko nie wykonuje tego rozstrzygnięcia, może zostać poddane procedurom egzekucyjnym prowadzonym przez komornika. Takie działania mogą obejmować zajęcie wynagrodzenia, kont bankowych, a nawet części majątku, aby zapewnić środki finansowe na pokrycie zaległych i bieżących alimentów.

Ponadto, świadome uchylanie się od płacenia alimentów jest przestępstwem, za które grożą sankcje karne, w tym grzywna, kara ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do lat 2, zależnie od okoliczności sprawy i stopnia zaniedbania obowiązków alimentacyjnych. Wprowadzenie do Kodeksu Karnego przepisów dotyczących karalności za niepłacenie alimentów podkreśla społeczny nacisk na odpowiedzialność za wsparcie finansowe członków rodziny w potrzebie.

Dodatkowo, zobowiązane do alimentacji dzieci mogą spotkać się z negatywnymi konsekwencjami w sferze cywilnej, w tym z wpisami do różnych rejestrów dłużników, co może znacząco utrudnić im uzyskanie kredytów bankowych, korzystanie z ofert leasingowych czy zawieranie umów na korzystne warunki.

Należy też wspomnieć, że w przypadku, gdy zaległości alimentacyjne osiągną znaczną wysokość, mogą one podlegać odsetkom za zwłokę, co dodatkowo zwiększa obciążenie finansowe dłużnika. Egzekucja alimentów z dorosłych dzieci, które unikają płacenia, jest więc mechanizmem prawno-finansowym mającym na celu zabezpieczenie interesów uprawnionych rodziców, a system prawny przewiduje różnorodne narzędzia służące temu celowi.

O autorze

dr Jarosław Wichura

DR JAROSŁAW WICHURA

Adwokat

O MNIE

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Aplikację adwokacką odbywał przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Od 2017 r. wykonuje zawód adwokata.

 

W kręgu zainteresowań znajduje się m.in. prawo cywilne i gospodarcze, jak również sprawy z zakresu prawa rodzinnego i prawa karnego. Od wielu lat z sukcesem świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie stałej obsługi wspólnot mieszkaniowych.

 

Uczestniczył w kilkudziesięciu szkoleniach m.in. z zakresu mediacji w sprawach cywilnych i karnych, rozwoju przedsiębiorczości, doskonalenia umiejętności personalnych.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. 


W czerwcu 2016 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Wolność słowa w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ujęcie porównawcze” na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Wykładowca na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, wcześniej także w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu (prowadzi zajęcia z przedmiotów m.in. „Wstęp do prawoznawstwa”, „Prawo międzynarodowe publiczne”, „Administracja publiczna”).

 

Wielokrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce. Wyróżniony przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność na rzecz społeczności akademickiej i lokalnej oraz osiągnięcia naukowe. Jest autorem monografii naukowej pn. „Nowe media a opinia publiczna”, współautorem monografii pn. „Funkcjonalna implementacja przepisów antykorupcyjnych na gruncie polskiego prawa karnego”, 21 artykułów naukowych oraz współredaktorem 2 publikacji zbiorowych. Ponadto pisze teksty popularnonaukowe oraz eksperckie.

 

Płynnie posługuje się językiem angielskim (certyfikat TOEIC).

Z zamiłowania pianista i meloman. Wolne chwile poświęca dobrej książce oraz górskim wycieczkom.

KONTAKT


Więcej artykułów