Czy strona ma obowiązek stawić się na rozprawie rozwodowej?

Rozprawa rozwodowa stanowi kluczowy moment w procesie zakończenia małżeństwa. Prawo rodzinne reguluje proces rozwodowy w sposób szczegółowy, stawiając przed stronami konieczność spełnienia określonych wymogów proceduralnych. Jednym z kluczowych pytań, które pojawia się w kontekście rozprawy rozwodowej, jest Czy trzeba przyjść na rozprawę rozwodową?„.

Obowiązek stawienia się na rozprawie

Zasadą jest, że strony procesu rozwodowego są zobowiązane do osobistego stawienia się na rozprawie. Jest to związane z koniecznością ustalenia wszystkich istotnych okoliczności sprawy, w tym przyczyn rozpadu związku małżeńskiego, oraz uregulowania kwestii dotyczących opieki nad wspólnymi małoletnimi dziećmi, podziału majątku wspólnego czy ustalenia alimentów.

Rozwody sporne

W przypadkach, gdy między stronami istnieją spory dotyczące wyżej wymienionych kwestii, obecność na rozprawie jest niezbędna. Sąd musi mieć możliwość przesłuchania stron oraz ewentualnych świadków, aby móc podjąć sprawiedliwą decyzję. W takich sytuacjach, osobiste stawiennictwo umożliwia też stronom przedstawienie swoich argumentów i dowodów bezpośrednio przed sądem.

Rozwody bezsporne

Jeśli rozwód przebiega w sposób bezsporny, czyli strony zgadzają się co do wszystkich istotnych aspektów rozwiązania małżeństwa, w praktyce sąd może zwolnić strony z obowiązku osobistego stawienia się na rozprawie. Decyzja taka zależy jednak od indywidualnego uznania sędziego prowadzącego sprawę.

Konsekwencje niestawienia się na rozprawie rozwodowej

Niestawienie się na rozprawę sądową może prowadzić do szeregu konsekwencji, które znacząco wpływają na przebieg i wynik postępowania sądowego. W pierwszej kolejności, sąd może zdecydować o odroczeniu sprawy na późniejszy termin, co wydłuża czas oczekiwania na rozstrzygnięcie. Jeżeli nieobecność nie zostanie należycie uzasadniona, sąd ma możliwość wydania wyroku zaocznego przeciwko nieobecnej stronie, co może skutkować niekorzystnym rozstrzygnięciem sprawy bez możliwości przedstawienia przez nią swoich argumentów i dowodów. W sytuacjach, gdy nieobecność jest postrzegana jako oznaka braku zainteresowania kontynuacją postępowania, sąd może nawet umorzyć sprawę, co wymagałoby rozpoczęcia całego procesu od nowa.

Wyrok zaoczny

Wyrok zaoczny to rodzaj orzeczenia sądowego wydanego w sytuacji, gdy jedna ze stron postępowania nie stawia się na rozprawie sądowej. Mechanizm wyroku zaocznego ma na celu umożliwienie kontynuacji postępowania i wydania orzeczenia nawet wobec braku współpracy ze strony jednej z zaangażowanych stron. Jest to forma zabezpieczenia interesów strony aktywnej, która stawia się na rozprawę i jest gotowa do prowadzenia postępowania.

Żeby wyrok zaoczny mógł zostać wydany, sąd musi upewnić się, że strona nieobecna została prawidłowo wezwana na rozprawę, co oznacza, że posiadała informację o terminie oraz miejscu rozpraw.  Kluczowym aspektem jest również uzasadnienie nieobecności jednej ze stron. Wyrok zaoczny może zostać wydany, gdy strona nie stawia się na rozprawie i nie informuje o ważnych przyczynach swojej nieobecności.

Istnieje możliwość złożenia sprzeciwu od tego wyroku w ciągu dwóch tygodni od momentu doręczenia. Złożenie sprzeciwu powoduje, że sprawa zostaje ponownie rozpatrzona przez sąd, tym razem z możliwością aktywnego udziału obu stron.

Wyjątkowe sytuacje łagodzące konsekwencje niestawienia się na rozprawę sądową

Istnieją wyjątkowe sytuacje, w których sąd może łagodniej potraktować niestawienie się na rozprawę sądową, biorąc pod uwagę okoliczności, które uniemożliwiły obecność strony. Do takich sytuacji zaliczają się m.in. nagłe problemy zdrowotne, nieprzewidziane zdarzenia losowe takie jak wypadki czy klęski żywiołowe, a także inne poważne i nieprzewidziane przyczyny, które można uznać za usprawiedliwiające nieobecność.

W takich przypadkach, ważne jest, aby strona nieobecna jak najszybciej poinformowała sąd o przyczynach swojej nieobecności, najlepiej poprzez przedstawienie odpowiednich dowodów, takich jak zaświadczenia lekarskie czy dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego. Sąd, oceniając indywidualne okoliczności sprawy i charakter przedstawionych przyczyn, może zdecydować o odroczeniu rozprawy na inny termin, nie wydając przy tym wyroku zaocznego czy nie podejmując innych negatywnych działań wobec nieobecnej strony.

O autorze

dr Jarosław Wichura

DR JAROSŁAW WICHURA

Adwokat

O MNIE

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Aplikację adwokacką odbywał przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Od 2017 r. wykonuje zawód adwokata.

 

W kręgu zainteresowań znajduje się m.in. prawo cywilne i gospodarcze, jak również sprawy z zakresu prawa rodzinnego i prawa karnego. Od wielu lat z sukcesem świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie stałej obsługi wspólnot mieszkaniowych.

 

Uczestniczył w kilkudziesięciu szkoleniach m.in. z zakresu mediacji w sprawach cywilnych i karnych, rozwoju przedsiębiorczości, doskonalenia umiejętności personalnych.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. 


W czerwcu 2016 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Wolność słowa w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ujęcie porównawcze” na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Wykładowca na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, wcześniej także w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu (prowadzi zajęcia z przedmiotów m.in. „Wstęp do prawoznawstwa”, „Prawo międzynarodowe publiczne”, „Administracja publiczna”).

 

Wielokrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce. Wyróżniony przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność na rzecz społeczności akademickiej i lokalnej oraz osiągnięcia naukowe. Jest autorem monografii naukowej pn. „Nowe media a opinia publiczna”, współautorem monografii pn. „Funkcjonalna implementacja przepisów antykorupcyjnych na gruncie polskiego prawa karnego”, 21 artykułów naukowych oraz współredaktorem 2 publikacji zbiorowych. Ponadto pisze teksty popularnonaukowe oraz eksperckie.

 

Płynnie posługuje się językiem angielskim (certyfikat TOEIC).

Z zamiłowania pianista i meloman. Wolne chwile poświęca dobrej książce oraz górskim wycieczkom.

KONTAKT


Więcej artykułów