Święta po rozwodzie, a opieka nad dziećmi.

Święta Bożego Narodzenia to czas, który powinien być wypełniony spokojem, miłością i wzajemną opieką. Dla rodziców, którzy przeszli przez rozwód, ten okres może wiązać się z dodatkowymi wyzwaniami dotyczącymi opieki nad dziećmi. Kluczowe jest znalezienie sposobów na zarządzanie tymi trudnościami, aby święta były radosnym czasem dla wszystkich, zwłaszcza dla dzieci.

Harmonogram Świąteczny

W przypadku rozwodów, rodzice mogą ustalić harmonogram świątecznej opieki nad dziećmi na wiele lat do przodu. Popularnym rozwiązaniem jest ustalanie planu na zasadzie lat parzystych i nieparzystych. Takie szczegółowe ustalenia pomagają w uniknięciu nieporozumień i konfliktów.

Zarówno harmonogram świąteczny, jak i inne ustalenia dotyczące opieki nad dziećmi, mogą być zmieniane, jeśli sytuacja rodziców lub dzieci się zmienia. Jeśli rodzice są w stanie porozumieć się między sobą, mogą dokonać zmian samodzielnie. W przeciwnym razie, mogą zwrócić się o pomoc do sądu.

Ustalenie kontaktów z dzieckiem w Święta

Jeżeli rodzice nie mogą osiągnąć zgody w kwestii kontaktów z dzieckiem, każdy z nich ma możliwość wystąpienia do sądu z wnioskiem o ustalenie tychże kontaktów. Wniosek taki może dotyczyć spotkań z dzieckiem zarówno w miejscu jego zamieszkania, jak i poza nim. To od osoby składającej wniosek zależy, jak będzie wyglądała jego treść.

Należy podkreślić konieczność precyzyjnego formułowania wniosków o ustalenie kontaktów z dzieckiem, podobnie jak w przypadku opracowywania ugód w tej materii. Ważne jest, by wyraźnie określić zasady spotkań z dzieckiem w dni wolne, zarówno podczas świąt, ferii, jak i wakacji. Struktura wniosku w sprawie kontaktów ma istotne znaczenie dla treści wydawanego później przez sąd orzeczenia, podobnie jak w przypadku ugody.

W przypadkach nadużyć lub trudności w kontaktach z dzieckiem ze strony jednego z rodziców, drugi rodzic ma prawo złożyć dodatkowy wniosek mający na celu zabezpieczenie tych kontaktów.

Wniosek taki wymaga właściwego uzasadnienia. Istnieje wiele szablonów wniosku o uregulowanie kontaktów z dzieckiem lub ich zmianę, ale każda sytuacja rodzinna jest wyjątkowa i dlatego wniosek o kontakty powinien dokładnie odzwierciedlać indywidualne okoliczności danej rodziny.

Jeżeli prawa rodzicielskie rodzica zostały ograniczone, nadal ma on prawo do kontaktów z dziećmi, chyba że sąd orzekł inaczej. Odebranie praw rodzicielskich jest krokiem ostatecznym i dotyczy skrajnych przypadków, takich jak przemoc czy ciężkie zaniedbania.

Mediacja

W sytuacjach, gdy osiągnięcie porozumienia między rodzicami jest utrudnione, warto rozważyć mediację. Mediator może pomóc w negocjacjach i osiągnięciu porozumienia, które będzie służyć przede wszystkim dobru dziecka.

Ważne jest, aby rodzice skupiali się na dobru dziecka i starali się wspólnie ustalić harmonogram kontaktów, uwzględniający święta i inne ważne momenty. W przypadkach konfliktów i trudności, pomoc prawna lub mediacja mogą być kluczowe w osiągnięciu rozwiązania satysfakcjonującego dla wszystkich stron.

Rodzicielski plan wychowawczy

Rodzicielski plan wychowawczy to dokument, który często przygotowują rozwodzący się rodzice. Obejmuje on istotne kwestie dotyczące opieki i kontaktów z dziećmi, a także alimentów czy władzy rodzicielskiej. Jest to szczególnie ważne w kontekście świąt i innych uroczystości rodzinnych. Taki plan pozwala rodzicom na osiągnięcie kompromisu i uniknięcie przyszłych konfliktów.


Sytuacje wyjątkowe  

Odmowa byłemu partnerowi spędzania świąt z dzieckiem może być uzasadniona w sytuacjach, które stwarzają zagrożenie dla dobra i bezpieczeństwa dziecka. Do tych sytuacji należy możliwe zagrożenie fizycznego lub psychicznego bezpieczeństwa dziecka.

Warto również rozważyć odmowę, jeśli były partner wykazuje niestabilność emocjonalną, zachowania destrukcyjne lub jest niezdolny do zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki. Innym powodem może być naruszenie wcześniejszych ustaleń dotyczących opieki nad dzieckiem, co może wskazywać na brak odpowiedzialności lub niestosowanie się do obowiązujących zasad. Ważne jest, aby decyzje takie podejmować zawsze w oparciu o dobro dziecka i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, a w razie wątpliwości skonsultować się z prawnikiem lub odpowiednimi instytucjami.

O autorze

dr Jarosław Wichura

DR JAROSŁAW WICHURA

Adwokat

O MNIE

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Aplikację adwokacką odbywał przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Od 2017 r. wykonuje zawód adwokata.

 

W kręgu zainteresowań znajduje się m.in. prawo cywilne i gospodarcze, jak również sprawy z zakresu prawa rodzinnego i prawa karnego. Od wielu lat z sukcesem świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie stałej obsługi wspólnot mieszkaniowych.

 

Uczestniczył w kilkudziesięciu szkoleniach m.in. z zakresu mediacji w sprawach cywilnych i karnych, rozwoju przedsiębiorczości, doskonalenia umiejętności personalnych.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. 


W czerwcu 2016 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Wolność słowa w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ujęcie porównawcze” na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Wykładowca na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, wcześniej także w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu (prowadzi zajęcia z przedmiotów m.in. „Wstęp do prawoznawstwa”, „Prawo międzynarodowe publiczne”, „Administracja publiczna”).

 

Wielokrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce. Wyróżniony przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność na rzecz społeczności akademickiej i lokalnej oraz osiągnięcia naukowe. Jest autorem monografii naukowej pn. „Nowe media a opinia publiczna”, współautorem monografii pn. „Funkcjonalna implementacja przepisów antykorupcyjnych na gruncie polskiego prawa karnego”, 21 artykułów naukowych oraz współredaktorem 2 publikacji zbiorowych. Ponadto pisze teksty popularnonaukowe oraz eksperckie.

 

Płynnie posługuje się językiem angielskim (certyfikat TOEIC).

Z zamiłowania pianista i meloman. Wolne chwile poświęca dobrej książce oraz górskim wycieczkom.

KONTAKT


Więcej artykułów