Ubezwłasnowolnienie – czym jest i kiedy się je stosuje?  

Ubezwłasnowolnienie jest jednym z najbardziej inwazyjnych środków prawnych, mających na celu ochronę osób niezdolnych do samodzielnej realizacji swoich praw i obowiązków. W polskim systemie prawnym uregulowane jest ono przepisami Kodeksu cywilnego (K.c.) i stanowi ostateczność, stosowaną wyłącznie w sytuacjach, gdy inne formy wsparcia i ochrony okazują się niewystarczające.

Podstawy prawne ubezwłasnowolnienia

Zgodnie z art. 13 K.c., przez ubezwłasnowolnienie rozumie się pozbawienie osoby dorosłej zdolności do czynności prawnych w całości lub w części. Instytucja ta ma na celu ochronę osób, które z powodu swojego stanu psychicznego, choroby, zaburzeń psychicznych lub innych podobnych przyczyn, nie są w stanie samodzielnie zarządzać swoim życiem.

Rodzaje ubezwłasnowolnienia

Wyróżnia się dwa główne typy ubezwłasnowolnienia:

Ubezwłasnowolnienie całkowite (art. 13 § 1 K.c.) – pozbawia osobę całkowicie zdolności do dokonywania czynności prawnych, czyniąc ją prawnie nierówną niepełnoletnim poniżej 13. roku życia.

Ubezwłasnowolnienie częściowe (art. 13 § 2 K.c.) – ogranicza zdolność do dokonywania tylko niektórych czynności prawnych, pozostawiając osobę zdolną do prowadzenia spraw codziennych.

Alternatywne rozwiązania dla ubezwłasnowolnienia

Alternatywne rozwiązania dla ubezwłasnowolnienia obejmują różne formy wsparcia, które pozwalają osobie zachować większą autonomię przy jednoczesnym zapewnieniu niezbędnej pomocy. Jedną z takich form jest ustanowienie pełnomocnictwa, które umożliwia wybraniu osoby zaufanej do podejmowania decyzji w określonych sprawach. Inne opcje to opieka wspierająca, gdzie osoba otrzymuje pomoc w podejmowaniu decyzji, ale nie traci swojej zdolności do samodzielnego decydowania, oraz kuratorstwo, skierowane do osób potrzebujących wsparcia w konkretnych obszarach życia.

Dodatkowo, istnieją umowy o zarządzanie majątkiem, które umożliwiają profesjonalne zarządzanie finansami osoby, oraz dostęp do poradnictwa i wsparcia psychologicznego lub psychiatrycznego, które może pomóc w lepszym zarządzaniu stanem zdrowia i codziennymi decyzjami. Te rozwiązania pozwalają na większą elastyczność i dostosowanie do indywidualnych potrzeb osoby, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony jej praw i interesów.

Procedura ubezwłasnowolnienia

Proces ubezwłasnowolnienia inicjowany jest na wniosek osób uprawnionych, takich jak najbliżsi krewni, opiekun prawny lub prokurator. Wniosek taki kierowany jest do sądu okręgowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której dotyczy wniosek. Postępowanie sądowe w tej materii ma charakter nieprocesowy i prowadzone jest z udziałem biegłych, którzy oceniają stan psychiczny osoby.

Czy i jak można odwołać się od decyzji o ubezwłasnowolnieniu?

Odwołanie się od decyzji o ubezwłasnowolnieniu jest prawem każdej osoby, która została objęta takim orzeczeniem. Strony postępowania, w tym osoba ubezwłasnowolniona, jej rodzina lub inny ustawowy przedstawiciel, mają możliwość złożenia apelacji do sądu wyższej instancji. Procedura odwoławcza rozpoczyna się od złożenia odpowiedniego środka zaskarżenia – apelacji – w określonym terminie, zazwyczaj nie później niż w ciągu dwóch tygodni od dnia, w którym strony zostały poinformowane o wyroku.

W apelacji należy jasno wskazać, na czym polegają zarzuty względem wydanego orzeczenia i dlaczego uważa się je za niesłuszne lub niezgodne z prawem. Sąd drugiej instancji, po przeanalizowaniu zebranych dowodów i argumentów, może utrzymać w mocy decyzję sądu pierwszej instancji, ją zmienić lub uchylić, a nawet przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia. Ważne jest, aby w procesie odwoławczym skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika prawnego, który pomoże w należytym przygotowaniu i przedstawieniu apelacji.

Konsekwencje ubezwłasnowolnienia

Ubezwłasnowolnienie wiąże się z szeregiem poważnych konsekwencji prawnych dla osoby ubezwłasnowolnionej, w tym utratą zdolności do samodzielnego dokonywania ważnych decyzji życiowych, zawierania umów czy zarządzania własnym majątkiem. W przypadku ubezwłasnowolnienia całkowitego, osoba ta zostaje pozbawiona możliwości dokonywania jakichkolwiek czynności prawnych, a jej prawa i obowiązki przejmuje ustanowiony przez sąd opiekun.

O autorze

dr Jarosław Wichura

DR JAROSŁAW WICHURA

Adwokat

O MNIE

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Aplikację adwokacką odbywał przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Od 2017 r. wykonuje zawód adwokata.

 

W kręgu zainteresowań znajduje się m.in. prawo cywilne i gospodarcze, jak również sprawy z zakresu prawa rodzinnego i prawa karnego. Od wielu lat z sukcesem świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie stałej obsługi wspólnot mieszkaniowych.

 

Uczestniczył w kilkudziesięciu szkoleniach m.in. z zakresu mediacji w sprawach cywilnych i karnych, rozwoju przedsiębiorczości, doskonalenia umiejętności personalnych.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. 


W czerwcu 2016 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Wolność słowa w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ujęcie porównawcze” na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Wykładowca na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, wcześniej także w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu (prowadzi zajęcia z przedmiotów m.in. „Wstęp do prawoznawstwa”, „Prawo międzynarodowe publiczne”, „Administracja publiczna”).

 

Wielokrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce. Wyróżniony przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność na rzecz społeczności akademickiej i lokalnej oraz osiągnięcia naukowe. Jest autorem monografii naukowej pn. „Nowe media a opinia publiczna”, współautorem monografii pn. „Funkcjonalna implementacja przepisów antykorupcyjnych na gruncie polskiego prawa karnego”, 21 artykułów naukowych oraz współredaktorem 2 publikacji zbiorowych. Ponadto pisze teksty popularnonaukowe oraz eksperckie.

 

Płynnie posługuje się językiem angielskim (certyfikat TOEIC).

Z zamiłowania pianista i meloman. Wolne chwile poświęca dobrej książce oraz górskim wycieczkom.

KONTAKT


Więcej artykułów