Prawo rodzinne

Rozwód czy separacja. Co lepsze dla małżonków?

Separacja czy rozwód? Wiele związków małżeńskich z problemami zadaje sobie to pytanie. Pomimo zachodzącego podobieństwa pomiędzy tymi dwiema instytucjami, inne są przesłanki dla orzeczenia separacji a inne dla orzeczenia rozwodu. Przy wyborze, należy zdawać sobie sprawę z ich podstawowych różnic. Co zatem będzie lepszym rozwiązaniem dla małżeństwa na wypadek problemów? Zgodnie z art. 56 § …

Rozwód czy separacja. Co lepsze dla małżonków? Read More »

Rola opinii wydanych przez Opiniodawczy Zespół Sądowy Specjalistów w sprawach rodzinnych

Zgodnie z ustawą o Opiniodawczych Zespołach Sądowych Specjalistów z dnia 5 sierpnia 2015 roku przy sądach okręgowych działają zespoły specjalistów z zakresu psychologii, pedagogiki, pediatrii, medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży. Zadaniem wskazanych OZSS jest sporządzanie, na zlecenie sądu lub prokuratora, opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie …

Rola opinii wydanych przez Opiniodawczy Zespół Sądowy Specjalistów w sprawach rodzinnych Read More »

Czy rodzic może uchylić się od płacenia alimentów na dziecko?

Obowiązek dostarczania dziecku środków utrzymania i wychowania przez rodziców istnieje już od chwili jego urodzenia. Wielu osobom wydaje się jednak, że obowiązek ten wygasa wraz z uzyskaniem przez dziecko pełnoletności. To całkowicie błędne stanowisko. W jakich zatem sytuacjach rodzic może uchylić się od płacenia alimentów na dziecko? Przesłanką obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka, które nie …

Czy rodzic może uchylić się od płacenia alimentów na dziecko? Read More »

Solidarna odpowiedzialność małżonków

Zgodnie z art. 30 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oboje małżonkowie są odpowiedzialni solidarnie za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny. Niemniej jednak z ważnych powodów sąd może na żądanie jednego z małżonków postanowić, że za powyższe zobowiązania odpowiedzialny jest tylko ten małżonek, który je zaciągnął, a postanowienie to może …

Solidarna odpowiedzialność małżonków Read More »

Ograniczenie władzy rodzicielskiej. Na czym polega i kiedy może nastąpić?

Zgodnie z treścią art. 107 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom albo powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. W jakich przypadkach sąd orzeknie zatem ograniczenie władzy rodzicielskiej? Zgodnie z treścią art. 107 § 1 KRO, …

Ograniczenie władzy rodzicielskiej. Na czym polega i kiedy może nastąpić? Read More »

Wysłuchanie dziecka przez sąd w sprawach rodzinnych.

Zgodnie z art. 2161 Kodeksu postępowania cywilnego, sąd w sprawach rodzinnych dotyczących osoby małoletniego dziecka wysłucha je, jeżeli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwala. Takie wysłuchanie odbywa się poza salą posiedzeń sądowych. Ponadto sąd, stosownie do okoliczności, rozwoju umysłowego, stanu dziecka i stopnia dojrzałości dziecka uwzględni jego zdanie i rozsądne życzenia. …

Wysłuchanie dziecka przez sąd w sprawach rodzinnych. Read More »

Brak porozumienia w związku. Kiedy małżonek może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu?

Artykuł 24 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewiduje, że małżonkowie wspólnie rozstrzygają o sprawach rodziny, które mają charakter istotny. Powyższy przepis daje każdemu z małżonków nie tylko prawo współdecydowania w tych sprawach, lecz także nakłada obowiązek uczestniczenia w samym procesie decyzyjnym. W braku porozumienia pomiędzy małżonkami, każdy z nich może zwrócić się do sądu o rozstrzygnięcie …

Brak porozumienia w związku. Kiedy małżonek może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu? Read More »

Alimenty w trakcie trwania małżeństwa

Zgodnie z art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Podkreślenia wymaga jednak, że zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i …

Alimenty w trakcie trwania małżeństwa Read More »

Niepłacenie alimentów. Kiedy możemy mówić o odpowiedzialności karnej?

Osoby, które nie płacą alimentów muszą liczyć się z możliwością pociągnięcia ich do odpowiedzialności karnej za tzw. „niealimentację”. Uchylanie się od wykonania obowiązku alimentacyjnego jest bowiem przestępstwem, które zostało spenalizowane w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (dalej k.k.). W jakich przypadkach możemy zatem mówić o odpowiedzialności karnej za niepłacenie …

Niepłacenie alimentów. Kiedy możemy mówić o odpowiedzialności karnej? Read More »

Nierówne udziały w majątku wspólnym

Co do zasady, zgodnie z art. 43 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Niemniej jednak brzmienie kolejnych paragrafów wskazanego przepisu daje możliwość ustalenia w trakcie podziału majątku tzw. nierównych udziałów małżonków w ich majątku wspólnym. Każdy małżonek może tylko z ważnych powodów żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku …

Nierówne udziały w majątku wspólnym Read More »