Prawo karne: Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów za jazdę pod wpływem alkoholu – kiedy jest możliwe?

Wobec Andrzeja Z. Sąd Rejonowy w Chorzowie wyrokiem z dnia 12 października 2020 r. orzekł na podstawie art. 42 § 1 w zw. z art. 43 § 1 kodeksu karnego (k.k.) środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres trzech lat. Czy skazany może ubiegać się o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów, a jeżeli tak, to jakie warunki Andrzej Z. musi spełnić? Odpowiedź na powyższe pytanie znajdziecie w niniejszym artykule.

Zgodnie z treścią art. 182a § 1 kodeksu karnego wykonawczego (k.k.w.), jeśli zakaz prowadzenia pojazdów wykonywany był przez co najmniej połowę orzeczonego wymiaru oraz jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji wówczas sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, tj. zezwolić na prowadzenie pojazdów wyposażonych w ww. blokadę alkoholową.

Blokada alkoholowa zdefiniowana jest w art. 2 pkt 84 ustawy prawo o ruchu drogowym i jest to urządzenie uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu w przypadku, gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3, tj. ok. 0,2 promila. Zgodnie z treścią art. 43 § 2 k.k. zakaz obowiązuje od dnia momentu uprawomocnienia się orzeczenia (przy czym sąd na poczet orzeczonego zakazu zalicza okres faktycznego zatrzymania prawa jazdy).

Celem zmiany środka karnego w pierwszej kolejności konieczne jest wystąpienie ze stosowanym wnioskiem do sądu, który wydał wyrok w I instancji o zmianę środka karnego. Z uwagi na fakultatywny charakter orzeczenia (Sąd nie ma obowiązku zmiany środka karnego na wniosek) oraz przesłankę pozytywnej prognozy kryminologicznej (przeświadczenia, że umożliwienie prowadzenia pojazdu nie zagrozi bezpieczeństwu w komunikacji) konieczne jest szczególnie staranne sporządzenie wniosku.

Po wydaniu przez sąd orzeczenia zmieniającego środek karny na zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, Sąd prześle do Starosty (wydziału komunikacji) odpis orzeczenia stwierdzającego zmianę środka karnego co umożliwi wydanie uprawnień do kierowania po spełnieniu poniższych wymagań.

Wobec faktu, że okres pozbawienia uprawnień przekraczał rok, zgodnie z treścią art. 49 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o kierujących pojazdami konieczne będzie przystąpienie do sprawdzenia kwalifikacji w formie egzaminu państwowego (ponowne zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego) dla każdej z kategorii osobno. Jednocześnie warunkiem przystąpienia do ww. egzaminu konieczne jest zgodnie z treścią art. 50 ust. 2 pkt 4 lit. a orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.

Dodatkowo celem odzyskania uprawnień, przed przystąpieniem do egzaminu zgodnie z treścią art. 99 ust. 1 pkt 3 lit. a oraz pkt 5 konieczne będzie poddanie się badaniu psychologicznemu w zakresie psychologii transportu oraz wzięcie udziału w kursie reedukacyjnym w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

Po uzyskaniu pozytywnych wyników badań lekarskich oraz psychologicznych, zaliczeniu kursu reedukacyjnego oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu możliwe będzie złożenie do organu wydającego prawo jazdy wniosku o wydanie dokumentu. Na podstawie art. 103 ust. 3a ustawy o kierujących pojazdami organ wyda prawo jazdy po uiszczeniu opłaty za wydanie dokumentu oraz opłaty ewidencyjnej. Organ z urzędu umieści na dokumencie prawa jazdy kod ograniczeń „69” oznaczający możliwość prowadzenia wyłącznie pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową.

Następnie konieczne będzie zainstalowanie w pojeździe blokady alkoholowej. Zgodnie z art. 66 ust. 1d blokadę alkoholową montuje producent urządzenia lub upoważniony przedstawiciel (należy zaznaczyć, że możliwe jest wynajęcie blokady alkoholowej). Przed montażem konieczne jest dokonanie kalibracji blokady, która musi być powtarzana co 12 miesięcy. Po montażu blokady pojazd podlega dodatkowemu badaniu technicznemu (szczątkowemu) w zakresie poprawności jej zamontowania. Podkreślić należy, że dla pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową warunkiem dla zaliczenia badania technicznego (przeglądu) jest okazanie diagnoście ważnego świadectwa kalibracji (wzorcowania) blokady.

Ponadto kierujący pojazdem, zgodnie z art. 38 ust. 1 lit. 3a i 4b obowiązany jest mieć przy sobie i okazywać na żądanie kontrolującego zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym w zakresie wyposażenia pojazdu w blokadę alkoholową oraz dokument potwierdzający kalibrację blokady alkoholowej, wystawiony przez producenta urządzenia lub jego upoważnionego przedstawiciela. Zaznaczyć należy, że kierowanie pojazdem niewyposażonym w blokadę alkoholową (z wyjątkiem pojazdu egzaminacyjnego przy sprawdzaniu kwalifikacji – art. 182a § 2 k.k.w.) stanowić będzie przestępstwo z art. 244 kodeksu karnego, zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5.

Wobec Andrzeja Z. Sąd Rejonowy w Chorzowie wyrokiem z dnia 12 października 2020 r. orzekł na podstawie art. 42 § 1 w zw. z art. 43 § 1 kodeksu karnego (k.k.) środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres trzech lat. Czy skazany może ubiegać się o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów, a jeżeli tak, to jakie warunki Andrzej Z. musi spełnić? Odpowiedź na powyższe pytanie znajdziecie w niniejszym artykule.

Zgodnie z treścią art. 182a § 1 kodeksu karnego wykonawczego (k.k.w.), jeśli zakaz prowadzenia pojazdów wykonywany był przez co najmniej połowę orzeczonego wymiaru oraz jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji wówczas sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, tj. zezwolić na prowadzenie pojazdów wyposażonych w ww. blokadę alkoholową.

Blokada alkoholowa zdefiniowana jest w art. 2 pkt 84 ustawy prawo o ruchu drogowym i jest to urządzenie uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu w przypadku, gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3, tj. ok. 0,2 promila. Zgodnie z treścią art. 43 § 2 k.k. zakaz obowiązuje od dnia momentu uprawomocnienia się orzeczenia (przy czym sąd na poczet orzeczonego zakazu zalicza okres faktycznego zatrzymania prawa jazdy).

Celem zmiany środka karnego w pierwszej kolejności konieczne jest wystąpienie ze stosowanym wnioskiem do sądu, który wydał wyrok w I instancji o zmianę środka karnego. Z uwagi na fakultatywny charakter orzeczenia (Sąd nie ma obowiązku zmiany środka karnego na wniosek) oraz przesłankę pozytywnej prognozy kryminologicznej (przeświadczenia, że umożliwienie prowadzenia pojazdu nie zagrozi bezpieczeństwu w komunikacji) konieczne jest szczególnie staranne sporządzenie wniosku.

Po wydaniu przez sąd orzeczenia zmieniającego środek karny na zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, Sąd prześle do Starosty (wydziału komunikacji) odpis orzeczenia stwierdzającego zmianę środka karnego co umożliwi wydanie uprawnień do kierowania po spełnieniu poniższych wymagań.

Wobec faktu, że okres pozbawienia uprawnień przekraczał rok, zgodnie z treścią art. 49 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o kierujących pojazdami konieczne będzie przystąpienie do sprawdzenia kwalifikacji w formie egzaminu państwowego (ponowne zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego) dla każdej z kategorii osobno. Jednocześnie warunkiem przystąpienia do ww. egzaminu konieczne jest zgodnie z treścią art. 50 ust. 2 pkt 4 lit. a orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.

Dodatkowo celem odzyskania uprawnień, przed przystąpieniem do egzaminu zgodnie z treścią art. 99 ust. 1 pkt 3 lit. a oraz pkt 5 konieczne będzie poddanie się badaniu psychologicznemu w zakresie psychologii transportu oraz wzięcie udziału w kursie reedukacyjnym w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

Po uzyskaniu pozytywnych wyników badań lekarskich oraz psychologicznych, zaliczeniu kursu reedukacyjnego oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu możliwe będzie złożenie do organu wydającego prawo jazdy wniosku o wydanie dokumentu. Na podstawie art. 103 ust. 3a ustawy o kierujących pojazdami organ wyda prawo jazdy po uiszczeniu opłaty za wydanie dokumentu oraz opłaty ewidencyjnej. Organ z urzędu umieści na dokumencie prawa jazdy kod ograniczeń „69” oznaczający możliwość prowadzenia wyłącznie pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową.

Następnie konieczne będzie zainstalowanie w pojeździe blokady alkoholowej. Zgodnie z art. 66 ust. 1d blokadę alkoholową montuje producent urządzenia lub upoważniony przedstawiciel (należy zaznaczyć, że możliwe jest wynajęcie blokady alkoholowej). Przed montażem konieczne jest dokonanie kalibracji blokady, która musi być powtarzana co 12 miesięcy. Po montażu blokady pojazd podlega dodatkowemu badaniu technicznemu (szczątkowemu) w zakresie poprawności jej zamontowania. Podkreślić należy, że dla pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową warunkiem dla zaliczenia badania technicznego (przeglądu) jest okazanie diagnoście ważnego świadectwa kalibracji (wzorcowania) blokady.

Ponadto kierujący pojazdem, zgodnie z art. 38 ust. 1 lit. 3a i 4b obowiązany jest mieć przy sobie i okazywać na żądanie kontrolującego zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym w zakresie wyposażenia pojazdu w blokadę alkoholową oraz dokument potwierdzający kalibrację blokady alkoholowej, wystawiony przez producenta urządzenia lub jego upoważnionego przedstawiciela. Zaznaczyć należy, że kierowanie pojazdem niewyposażonym w blokadę alkoholową (z wyjątkiem pojazdu egzaminacyjnego przy sprawdzaniu kwalifikacji – art. 182a § 2 k.k.w.) stanowić będzie przestępstwo z art. 244 kodeksu karnego, zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5.

Pogotowie karne

Kancelaria zapewnia pomoc prawną osobom zatrzymanym w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa. W przypadku zatrzymania przez organy ścigania niezwłocznie pojawiamy się na miejscu zdarzenia, również poza zwykłymi godzinami pracy naszej Kancelarii. Warto pamiętać, że brak pomocy profesjonalnego obrońcy już podczas pierwszego przesłuchania zazwyczaj negatywnie wpływa na dalszy przebieg postępowania.

W nagłych wypadkach prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 730 556 100

Obrońcę może ustanowić dla zatrzymanego także INNA OSOBA, w sytuacji gdy zatrzymany został pozbawiony wolności.

O autorze

dr Jarosław Wichura

adwokat katowice rozwód

Adwokat

O MNIE

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Doktor z zakresu nauk o polityce, adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach. Zainteresowania zawodowe obejmują przede wszystkim prawo cywilne, a także prawo gospodarcze i handlowe. Specjalizuje się w sprawach z zakresu postępowania egzekucyjnego. Z zamiłowania pianista i meloman. Płynnie posługuje się językiem angielskim.

KONTAKT

tel.: +48 798 928 678
e-mail: j.wichura@pirozek.pl


Więcej artykułów