Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów za jazdę pod wpływem alkoholu – kiedy jest możliwe?

Wobec Andrzeja Z. Sąd Rejonowy w Chorzowie orzekł na podstawie art. 42 § 1 w zw. z art. 43 § 1 kodeksu karnego (k.k.) środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres trzech lat. Czy skazany może ubiegać się o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów, a jeżeli tak, to jakie warunki Andrzej Z. musi spełnić? Odpowiedź na powyższe pytanie znajdziecie w niniejszym artykule.

Zgodnie z treścią art. 182a § 1 kodeksu karnego wykonawczego (k.k.w.), jeśli zakaz prowadzenia pojazdów wykonywany był przez co najmniej połowę orzeczonego wymiaru oraz jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji wówczas sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, tj. zezwolić na prowadzenie pojazdów wyposażonych w ww. blokadę alkoholową.

Czym jest blokada alkoholowa?

Blokada alkoholowa zdefiniowana jest w art. 2 pkt 84 ustawy prawo o ruchu drogowym i jest to urządzenie uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu w przypadku, gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3, tj. ok. 0,2 promila. Zgodnie z treścią art. 43 § 2 k.k. zakaz obowiązuje od dnia momentu uprawomocnienia się orzeczenia (przy czym sąd na poczet orzeczonego zakazu zalicza okres faktycznego zatrzymania prawa jazdy).

Celem zmiany środka karnego w pierwszej kolejności konieczne jest wystąpienie ze stosowanym wnioskiem do sądu, który wydał wyrok w I instancji o zmianę środka karnego. Z uwagi na fakultatywny charakter orzeczenia (Sąd nie ma obowiązku zmiany środka karnego na wniosek) oraz przesłankę pozytywnej prognozy kryminologicznej (przeświadczenia, że umożliwienie prowadzenia pojazdu nie zagrozi bezpieczeństwu w komunikacji) konieczne jest szczególnie staranne sporządzenie wniosku.

Po wydaniu przez sąd orzeczenia zmieniającego środek karny na zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, Sąd prześle do Starosty (wydziału komunikacji) odpis orzeczenia stwierdzającego zmianę środka karnego co umożliwi wydanie uprawnień do kierowania po spełnieniu poniższych wymagań.

Wobec faktu, że okres pozbawienia uprawnień przekraczał rok, zgodnie z treścią art. 49 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o kierujących pojazdami konieczne będzie przystąpienie do sprawdzenia kwalifikacji w formie egzaminu państwowego (ponowne zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego) dla każdej z kategorii osobno. Jednocześnie warunkiem przystąpienia do ww. egzaminu konieczne jest zgodnie z treścią art. 50 ust. 2 pkt 4 lit. a orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.

Dodatkowo celem odzyskania uprawnień, przed przystąpieniem do egzaminu zgodnie z treścią art. 99 ust. 1 pkt 3 lit. a oraz pkt 5 konieczne będzie poddanie się badaniu psychologicznemu w zakresie psychologii transportu oraz wzięcie udziału w kursie reedukacyjnym w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

Po uzyskaniu pozytywnych wyników badań lekarskich oraz psychologicznych, zaliczeniu kursu reedukacyjnego oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu możliwe będzie złożenie do organu wydającego prawo jazdy wniosku o wydanie dokumentu. Na podstawie art. 103 ust. 3a ustawy o kierujących pojazdami organ wyda prawo jazdy po uiszczeniu opłaty za wydanie dokumentu oraz opłaty ewidencyjnej. Organ z urzędu umieści na dokumencie prawa jazdy kod ograniczeń „69” oznaczający możliwość prowadzenia wyłącznie pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową.

Następnie konieczne będzie zainstalowanie w pojeździe blokady alkoholowej. Zgodnie z art. 66 ust. 1d blokadę alkoholową montuje producent urządzenia lub upoważniony przedstawiciel (należy zaznaczyć, że możliwe jest wynajęcie blokady alkoholowej). Przed montażem konieczne jest dokonanie kalibracji blokady, która musi być powtarzana co 12 miesięcy. Po montażu blokady pojazd podlega dodatkowemu badaniu technicznemu (szczątkowemu) w zakresie poprawności jej zamontowania. Podkreślić należy, że dla pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową warunkiem dla zaliczenia badania technicznego (przeglądu) jest okazanie diagnoście ważnego świadectwa kalibracji (wzorcowania) blokady.

Ponadto kierujący pojazdem, zgodnie z art. 38 ust. 1 lit. 3a i 4b obowiązany jest mieć przy sobie i okazywać na żądanie kontrolującego zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym w zakresie wyposażenia pojazdu w blokadę alkoholową oraz dokument potwierdzający kalibrację blokady alkoholowej, wystawiony przez producenta urządzenia lub jego upoważnionego przedstawiciela. Zaznaczyć należy, że kierowanie pojazdem niewyposażonym w blokadę alkoholową (z wyjątkiem pojazdu egzaminacyjnego przy sprawdzaniu kwalifikacji – art. 182a § 2 k.k.w.) stanowić będzie przestępstwo z art. 244 kodeksu karnego, zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5.

Pogotowie karne

Kancelaria zapewnia pomoc prawną osobom zatrzymanym w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa. W przypadku zatrzymania przez organy ścigania niezwłocznie pojawiamy się na miejscu zdarzenia, również poza zwykłymi godzinami pracy naszej Kancelarii. Warto pamiętać, że brak pomocy profesjonalnego obrońcy już podczas pierwszego przesłuchania zazwyczaj negatywnie wpływa na dalszy przebieg postępowania.

W nagłych wypadkach prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 730 556 100

Obrońcę może ustanowić dla zatrzymanego także INNA OSOBA, w sytuacji gdy zatrzymany został pozbawiony wolności.

O autorze

dr Jarosław Wichura

DR JAROSŁAW WICHURA

Adwokat

O MNIE

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Aplikację adwokacką odbywał przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Od 2017 r. wykonuje zawód adwokata.

 

W kręgu zainteresowań znajduje się m.in. prawo cywilne i gospodarcze, jak również sprawy z zakresu prawa rodzinnego i prawa karnego. Od wielu lat z sukcesem świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie stałej obsługi wspólnot mieszkaniowych.

 

Uczestniczył w kilkudziesięciu szkoleniach m.in. z zakresu mediacji w sprawach cywilnych i karnych, rozwoju przedsiębiorczości, doskonalenia umiejętności personalnych.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. 


W czerwcu 2016 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Wolność słowa w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ujęcie porównawcze” na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Wykładowca na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, wcześniej także w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu (prowadzi zajęcia z przedmiotów m.in. „Wstęp do prawoznawstwa”, „Prawo międzynarodowe publiczne”, „Administracja publiczna”).

 

Wielokrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce. Wyróżniony przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność na rzecz społeczności akademickiej i lokalnej oraz osiągnięcia naukowe. Jest autorem monografii naukowej pn. „Nowe media a opinia publiczna”, współautorem monografii pn. „Funkcjonalna implementacja przepisów antykorupcyjnych na gruncie polskiego prawa karnego”, 21 artykułów naukowych oraz współredaktorem 2 publikacji zbiorowych. Ponadto pisze teksty popularnonaukowe oraz eksperckie.

 

Płynnie posługuje się językiem angielskim (certyfikat TOEIC).

Z zamiłowania pianista i meloman. Wolne chwile poświęca dobrej książce oraz górskim wycieczkom.

KONTAKT


Więcej artykułów