Prawo Budowlane

Prawo budowlane: Przejęcie i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy jako zadanie kierownika budowy.

Jednym z podstawowych zadań kierownika budowy jest wskazane w art. 22 pkt 1 pr. bud. protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego. Przede wszystkim wskazać należy, że przepis ten reguluje …

Prawo budowlane: Przejęcie i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy jako zadanie kierownika budowy. Read More »

Prawo budowlane: Pozwolenie na budowę czy zgłoszenie? Kiedy należy uzyskać pozwolenie na budowę a kiedy dokonać zgłoszenia.

Bardzo często inwestor planując przyszła inwestycję zastanawia się czy na dane przedsięwzięcie musi  uzyskać pozwolenie na budowę czy dokonać zgłoszenia. Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 28 ust. 1 prawa budowlanego roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji   o pozwoleniu na budowę. Podkreślenia wymaga, że posiadanie przez inwestora pozwolenia na budowę wymagane jest …

Prawo budowlane: Pozwolenie na budowę czy zgłoszenie? Kiedy należy uzyskać pozwolenie na budowę a kiedy dokonać zgłoszenia. Read More »

Odpowiedzialność inwestora za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy.

Zgodnie z brzmieniem art. 6471 § 1 Kodeksu cywilnego „Inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą (generalnym wykonawcą) za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony inwestorowi przez wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót, chyba że w ciągu trzydziestu dni od dnia doręczenia inwestorowi zgłoszenia …

Odpowiedzialność inwestora za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy. Read More »

Prawo budowlane: Warunek kontynuacji funkcji w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Planując budowę na nieruchomości, która nie leży w obszarze dla którego został uchwalony plan miejscowy, należy przed wszczęciem postępowania o wydanie pozwolenia na budowę uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (decyzja WZ). Warunki wydania takiej decyzji reguluje ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r. Jakie warunki trzeba spełnić aby …

Prawo budowlane: Warunek kontynuacji funkcji w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Read More »