Czy wniosek o dozór elektroniczny wstrzymuje wykonanie kary?

Kiedy istnieje możliwość odbycia kary w systemie dozoru elektronicznego? Sąd może udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (s.d.e.), jeżeli skazany spełnia łącznie kilka warunków:

  1. orzeczona względem jego osoby kara pozbawienia wolności nie przekracza 1 roku i 6 miesięcy, bądź kara ta jest niższa niż 3 lata, jednak do zakończenia jej odbywania w jednostce penitencjarnej pozostało maksymalnie 6 miesięcy, a nie występują przesłanki z art. 64 § 2 Kodeksu karnego (recydywa),
  2. realizacja kary w tym systemie będzie wystarczająca dla osiągnięcia celów kary pozbawienia wolności,
  3. skazany posiada miejsce stałego pobytu,
  4. w przypadku zamieszkiwania wspólnie z innymi osobami pełnoletnimi wyrażą one zgodę na odbywanie przez skazanego kary w systemie dozoru elektronicznego,
  5. spełnione są odpowiednie warunki techniczne.

Jeśli spełnione są powyższe przesłanki, skazany składa do wydziału penitencjarnego właściwego Sądu Okręgowego wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Jednakże samo złożenie przedmiotowego wniosku nie wstrzymuje wykonania kary, co jest problematyczne szczególnie w przypadku, gdy skazany otrzymał już tzw. „bilet” ze wskazaniem kiedy powinien stawić się w danym zakładzie karnym.

Wniosek o wstrzymanie wykonania kary

Zgodnie z art. 9 § 4 kodeksu karnego wykonawczego, złożenie wniosku o wydanie postanowienia w postępowaniu wykonawczym (czyli np. wniosku o s.d.e.) nie wstrzymuje wykonania orzeczenia, którego wniosek dotyczy, chyba że sąd w szczególnie uzasadnionych wypadkach, postanowi inaczej. Innymi słowy, sam wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego nie spowoduje automatycznie, iż wykonanie kary zostanie wstrzymane.

W tym celu skazany powinien jednocześnie złożyć wniosek o wstrzymanie wykonania kary do czasu rozpoznania wniosku o s.d.e. Wniosek kierujemy do sądu I instancji, jako sądu odpowiedzialnego za wykonanie kary skazanego.

Wniosek taki należy odpowiednio uzasadnić – oczywiście istotne jest podkreślenie, że skazany czeka na rozpoznanie przez sąd wniosku o dozór,  jednakże zgodnie z wspomnianym wyżej przepisem, sąd wstrzymuje wykonanie kary jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Dlatego też warto skorzystać z argumentacji przedstawionej we wniosku o s.d.e., aby prezentować względnie spójne stanowisko i jednocześnie wskazać, iż dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania skazany będzie mógł przykładowo kontynuować pracę i spłacić ciążące na nim zadłużenie, opiekować się dzieckiem czy chorym członkiem rodziny.

Sądy w dość krótkim okresie czasu rozpoznają przedmiotowe wnioski. Jeżeli zapadnie postanowienie o wstrzymaniu wykonania kary – do czasu postanowienia w zakresie dozoru, skazany może pozwolić sobie na chwilę oddechu. Natomiast w sytuacji, gdy sąd postanowi o niewstrzymaniu wykonania kary, skazany jest zobowiązany stawić się na wezwanie do wyznaczonego zakładu karnego. Postanowienie takie jest niestety niezaskarżalne. Dlatego też kluczowe jest jak najlepsze uargumentowanie wniosku o wstrzymanie wykonania kary, aby wyżej wskazana sytuacja nie miała miejsca.

Apl. adw. Kinga Szmajduch

Więcej artykułów