Wyłudzenie pieniędzy: co muszę wiedzieć, aby nie paść jego ofiarą?

Wyłudzenie pieniędzy

Wyłudzenia pieniędzy to poważny problem, który przez Kodeks karny traktowany jest jako oszustwo z artykułu 286 k.k.  Problem wyłudzenia dotyka wiele osób na całym świecie. W dzisiejszych czasach, kiedy większość transakcji odbywa się za pomocą Internetu, oszustwa finansowe są łatwiejsze do wykonania niż kiedykolwiek wcześniej. Wyłudzenia pieniędzy mogą mieć różne formy, ale często obejmują oszustwa polegające na wykorzystywaniu fałszywych informacji w celu uzyskania dostępu do pieniędzy innych osób.

Przestępstwo wyłudzenia według kodeksu karnego

Wyłudzenie jest oszustwem, które uregulowane zostało w art. 286 k.k. Zgodnie z jego treścią:

„§ 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto żąda korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 4. Jeżeli czyn określony w § 1-3 popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego”.

Wyłudzenie jest przestępstwem ściganym co do zasady z urzędu – z wyjątkiem sytuacji, gdy pokrzywdzona została osoba najbliższa dla sprawcy. Za takie osoby można uznać małżonka oraz dzieci.

Od jakiej kwoty zaczyna się wyłudzenie pieniędzy ?

Karalność oszustwa jest niezależna od kwoty skradzionej pokrzywdzonemu. Czyn z art. 286 k.k. nie jest traktowany jak czyn kradzieży czy przywłaszczenia, gdzie poniżej pewnej kwoty czy też wartości przedmiotu skradzionego uznawany jest jako wykroczenie, co więcej przy wyłudzeniu pieniędzy w kwocie 200 tys. zł lub wyższej grozi  kara od 1 roku do nawet 10 lat pozbawienia wolności.

Wyłudzenie jako przestępstwo skutkowe.

Oznacza to, że samo wprowadzenie pokrzywdzonego w błąd celem wyłudzenia pieniędzy to zbyt mało, aby mówić, o przestępstwie z artykułu 286 k.k. W takiej sytuacji, kiedy sprawca poniósł porażkę przy próbie dokonania oszustwa mamy do czynienia z próbą dokonania przestępstwa, która także podlega karze. O przestępstwie wyłudzenia można mówić, kiedy dojdzie do rozporządzenia mieniem pokrzywdzonego w sposób obiektywnie uznawany za niekorzystny.

Osobą rozporządzającą wcale nie musi być sam sprawca. Tożsamość musi zachodzić po stronie osoby, która zarządza mieniem jak i u osoby wprowadzanej w błąd. Ważne, aby miedzy zachowaniem sprawcy, a rozporządzeniem był związek przyczynowo – skutkowy.

Metody wyłudzania pieniędzy i jak się chronić

Jednym z najczęstszych sposobów wyłudzania pieniędzy jest phishing. To metoda, która polega na wysyłaniu fałszywych e-maili lub SMS-ów, które wyglądają jak oficjalne wiadomości od banków, firm lub organizacji. W wiadomościach tych oszuści proszą o podanie poufnych informacji, takich jak hasła, numery kart kredytowych lub numery kont bankowych. Kiedy ofiary podają te informacje, oszuści mogą uzyskać dostęp do ich kont i dokonać nieautoryzowanych transakcji.

Aby uchronić się przed wyłudzeniami pieniędzy, ważne jest, aby zachować ostrożność i nie udostępniać poufnych informacji osobom trzecim. Warto również zwrócić uwagę na nieoczekiwane e-maile lub telefony od nieznanych numerów i zachować ostrożność podczas dokonywania transakcji online. Jeśli coś wydaje się podejrzane lub zbyt piękne, aby było prawdziwe, warto dokładnie się zastanowić, zanim podejmie się jakiekolwiek działania.

Więcej artykułów