Nowe świadectwo pracy – co powinien wiedzieć pracodawca?

Od 23 maja 2023 roku obowiązuje nowy wzór świadectwa pracy. Od teraz pracodawca ma obowiązek wskazania informacji dotyczących:

  1. Liczby dni urlopu opiekuńczego wykorzystanych w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
  2. liczby dni, w których pracownik wykonywał pracę zdalnie oraz
  3. zwolnienia od pracy w wymiarze 2-dniowym lub 16-godzinnym z powodu działania siły wyższej.

Nowy wzór oświadczenia stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra z dnia 11 maja 2023 roku i jest dostępny pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001862/O/D20201862.pdf

Warto zaznaczyć, że wydanie świadectwa pracy jest obowiązkiem pracodawcy. Obowiązek ten dotyczy zarówno umów o pracę na czas określony, jak i nieokreślony, a nawet próbny. Świadectwo można wręczyć pracownikowi do rąk własnych, przesłać na wskazany przez pracownika adres lub doręczyć przez np. pełnomocnika. W jakim terminie? W ostatnim dniu, w którym pracownik zachowuje status pracownika, np. w przypadku rozwiązania umowy o pracę w wyniku upływu czasu, na jaki została zawarta będzie to ostatni dzień pracy oznaczony w umowie, a przy rozwiązaniu za wypowiedzeniem – ostatni dzień okresu wypowiedzenia. Istotna uwaga dotyczy wskazania trybu rozwiązania umowy o pracę. Pracodawca ma obowiązek wskazać podstawę prawną rozwiązania tej umowy, np. art. 30 § 1 pkt. 1 kodeksu pracy – na mocy porozumienia stron oraz osobę która zainicjowała rozwiązanie.

Więcej artykułów