Prawo handlowe i spółki

Konflikt między wspólnikami: zakaz konkurencji – co grozi za jego naruszenie?

Działalność konkurencyjna, zwłaszcza w ramach spółek handlowych, stanowi doniosłe zagadnienie w praktyce. Niejednokrotnie bowiem zdarzają się sytuacje, kiedy wspólnik, partner czy członek zarządu – poza prowadzeniem działalności w ramach danej spółki – zamierza podjąć także inną aktywność, niekoniecznie zbieżną z interesami tej spółki, a często nawet jawnie z nimi sprzeczną. Czy takie działanie jest dopuszczalne? …

Konflikt między wspólnikami: zakaz konkurencji – co grozi za jego naruszenie? Read More »

Konflikt między wspólnikami – w jaki sposób zablokować zgromadzenie wspólników i jak można się przed tym bronić?

Zgromadzenie wspólników stanowi jeden z kluczowych organów spółki z o.o. Większość strategicznych decyzji dla tej spółki jest podejmowanych właśnie podczas wspólnego obradowania udziałowców podejmujących uchwały. Zjawiskiem pożądanym w stosunkach korporacyjnych jest troska wszystkich wspólników o to, aby podczas zgromadzenia reprezentowany był kapitał zakładowy niezbędny do uzyskania wymaganego prawem kworum, zaś po stronie zarządu – dbanie …

Konflikt między wspólnikami – w jaki sposób zablokować zgromadzenie wspólników i jak można się przed tym bronić? Read More »

Konflikt między wspólnikami – jak przymusowo umorzyć udziały i jak się przed tym bronić?

Przymusowe umorzenie udziałów stanowi jeden z instrumentów służących unicestwieniu podmiotowego prawa udziałowego przysługującego wspólnikowi w spółce z o.o. Przyczyny zastosowania tej procedury mogą być różnorodne, choć w praktyce coraz częściej mają one charakter sankcyjny, sprowadzający się do chęci wykluczenia niechcianego lub szkodliwego wspólnika ze spółki. Jakich czynności należy zatem dopełnić, aby takie umorzenie było skuteczne? …

Konflikt między wspólnikami – jak przymusowo umorzyć udziały i jak się przed tym bronić? Read More »

Konflikt między wspólnikami – ile należy się wspólnikowi za wystąpienie ze spółki osobowej?

W przypadku niektórych zdarzeń prawnych, takich jak chociażby wypowiedzenie umowy spółki osobowej przez wspólnika, jego śmierć lub ogłoszenie upadłości czy wyłączenie na mocy prawomocnego orzeczenia sądu, pojawia się sytuacja, w której dany wspólnik traci swój byt w spółce. Nie oznacza to jednak, że określone wkłady lub świadczenia dokonane na  rzecz spółki nie podlegają zwrotowi. Jeśli wspólnicy, …

Konflikt między wspólnikami – ile należy się wspólnikowi za wystąpienie ze spółki osobowej? Read More »

Konflikt między wspólnikami – czy i jak podzielić spółkę osobową?

Konflikty w ramach spółek osobowych stanowią zjawisko powszechne, które – dla dobra samej spółki oraz jej wierzycieli – powinno zostać jak najszybciej rozwiązane. Z reguły nieporozumienia pomiędzy wspólnikami, partnerami czy komplementariuszami można rozwiązać polubownie, z zachowaniem dalszego bytu prawnego spółki, lecz niekiedy nie jest to możliwe. W tym ostatnim przypadku pojawia się zatem pytanie – …

Konflikt między wspólnikami – czy i jak podzielić spółkę osobową? Read More »

Kiedy członek zarządu ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną spółce z o.o.

Członkowie zarządu spółek kapitałowych ponoszą odpowiedzialność wobec spółki za szkody, które spółka poniosła na skutek działania lub zaniechania tego członka zarządu. Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. nie ogranicza się więc wyłącznie do odpowiedzialności subsydiarnej za zobowiązania spółki wobec osób trzecich (art. 299 KSH), ale również może wynikać z wadliwego prowadzenia spraw spółki. Podstawę odpowiedzialności …

Kiedy członek zarządu ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną spółce z o.o. Read More »

Śmierć przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą – co dalej?

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zmuszony jest do nieustannej analizy ryzyka napotykanego w związku z kierowanym przez siebie biznesem. Z uwagi na dynamiczną zmianę przepisów prawa oraz pojawiające się niejasności, przedstawiany Państwu komentarz stanowiący wykaz następstw prawnych wynikających ze śmierci takiego przedsiębiorcy. Dla porządku, opisywane w tej części zagadnienia prawne dotyczyć będą działalności gospodarczej prowadzonej …

Śmierć przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą – co dalej? Read More »

Nie skorzystasz z przepisów o rękojmi za wady fizyczne przy zakupie udziałów lub akcji.

Przed podjęciem decyzji o zakupie udziałów lub akcji przedsiębiorstwa, inwestorzy zazwyczaj podejmują starania w przedmiocie ustalenia kondycji firmy, której właścicielami mają zamiar się stać. W tym celu starają się pozyskać od sprzedających komplet informacji na temat posiadanych przez przedsiębiorstwo aktywów i obciążających je zobowiązań. Co jednak, jeśli po sprzedaży udziałów lub akcji okaże się, że …

Nie skorzystasz z przepisów o rękojmi za wady fizyczne przy zakupie udziałów lub akcji. Read More »

rodzaje spółek

Jakie są rodzaje spółek w KSH?

Przedsiębiorcy poszukujący najwłaściwszej dla siebie formy prowadzenia działalności gospodarczej, w ocenie kancelarii powinni rozważyć propozycje oferowane przez ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Warto przy tym dodać, iż działalność gospodarczą poza spółkami prawa handlowego,o których mowa we wspomnianej ustawie, można prowadzić także w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, czy też spółki cywilnej, …

Jakie są rodzaje spółek w KSH? Read More »

Od 1 lipca rejestracja zmian w KRS wyłącznie w formie elektronicznej.

W dniu 1 lipca 2021 r. ostatecznie weszły w życie zmiany wprowadzone w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, w wyniku których komunikacja przedsiębiorców z sądem rejestrowym została w całości przeniesiona do Internetu. Tym samym, do lamusa ostatecznie odchodzą urzędowe, papierowe formularze, które od lat wykorzystywały spółki zgłaszające do sądu …

Od 1 lipca rejestracja zmian w KRS wyłącznie w formie elektronicznej. Read More »