Aktualności

Błędy projektowe lub wykonawcze przy zabezpieczaniu budynku, a odpowiedzialność kopalni za szkody górnicze.

Zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy prawo geologiczne i górnicze właściciel nie może sprzeciwić się zagrożeniom spowodowanym ruchem zakładu górniczego, który jest prowadzony zgodnie z ustawą. Może on jednak żądać naprawienia wyrządzonej tym ruchem szkody, na zasadach określonych ustawą. Budując budynek na terenie dotkniętym skutkami eksploatacji górniczej należy przewidzieć konieczność zastosowania stosownych zabezpieczeń przed …

Błędy projektowe lub wykonawcze przy zabezpieczaniu budynku, a odpowiedzialność kopalni za szkody górnicze. Read More »

Odpowiedzialność inwestora za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy.

Zgodnie z brzmieniem art. 6471 § 1 Kodeksu cywilnego „Inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą (generalnym wykonawcą) za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony inwestorowi przez wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót, chyba że w ciągu trzydziestu dni od dnia doręczenia inwestorowi zgłoszenia …

Odpowiedzialność inwestora za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy. Read More »