Prawo Budowlane

Wpisanie nieprawdy do dziennika budowy

W przypadku robót budowlanych, wymagających ustanowienia kierownika budowy, prowadzi się dziennik budowy. Jest to dokument urzędowy, który z założenia ma odzwierciedlać rzeczywisty przebieg robót. Pieczę nad stanem oraz zgodnym z prawem prowadzeniem tego dokumentu sprawuje kierownik budowy, który – najczęściej – dokonuje też stosownych wpisów. Niekiedy zdarza się, że kierownik budowy (lub inna upoważniona osoba, np. pracownik organu nadzoru budowlanego) wpisuje do dziennika budowy nieprawdę lub zataja …

Wpisanie nieprawdy do dziennika budowy Read More »

Uzależnienie zapłaty przez inwestora całości wynagrodzenia należnego wykonawcy od  warunku 

Umowa o roboty budowlane jest umową wzajemną i odpłatną. Z jednej strony wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a z drugiej inwestor zobowiązuje się m.in. do zapłaty umówionego wynagrodzenia. Z uwagi na powyższe ze szczególną ostrożnością należy traktować te spośród postanowień wprowadzonych przez strony do umowy, które uzależniają wzajemne zobowiązania stron od ziszczenia się określonych w umowie zdarzeń, o charakterze przyszłym i niepewnym (warunkowym). Nie trudno …

Uzależnienie zapłaty przez inwestora całości wynagrodzenia należnego wykonawcy od  warunku  Read More »

Potrącenie z wynagrodzenia kary umownej za roboty budowlane

Sytuacja opisana w temacie jest stara jak Kodeks Cywilny, a być może jeszcze starsza. Inwestor (Generalny Wykonawca) musi zapłacić wynagrodzenie za wykonana prace, ale nie zawsze chce to zrobić. Tenże inwestor (GW) ma zastrzeżenia co do tempa prac, przekraczania terminów lub niewłaściwego wykonania innych zobowiązań wykonawcy, z którymi połączona jest kara umowna. Inwestor (GW) nalicza karę umowną i składa oświadczenie o potrąceniu Jak pokazuje praktyka, w tym  liczne …

Potrącenie z wynagrodzenia kary umownej za roboty budowlane Read More »

Odpowiedzialność karna kierownika budowy

Na kierowniku budowy – jako uczestniku procesu budowlanego – spoczywają liczne obowiązki dotyczące w szczególności właściwego zabezpieczenia placu budowy i prowadzenia jej dokumentacji. Ich niedopełnienie w konkretnych przypadkach może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi, nie wyłączając odpowiedzialności karnej. W tym artykule przedstawiono kluczowe kwestie związane z tym zagadnieniem. Od jakiego momentu powstaje odpowiedzialność karna kierownika budowy? Kierownik budowy może ponosić odpowiedzialność karną już od momentu …

Odpowiedzialność karna kierownika budowy Read More »

Zabezpieczenie dowodu z opinii biegłego sądowego przed wszczęciem postępowania sądowego.

Zabezpieczenie dowodu z opinii biegłego jest często kluczowym elementem przygotowania do postępowania sądowego dotyczącego robót budowlanych. Warto zwrócić uwagę na znaczenie tej czynności oraz wyjaśnić, jak należy ją przeprowadzić, aby zwiększyć szanse na pomyślne rozstrzygnięcie sprawy. W tym artykule odpowiem na najczęściej pojawiające się pytania związane z tym tematem. Na czym polega zabezpieczenie dowodu ? Zabezpieczenie dowodu polega na uzyskaniu przy pomocy sądu dowodu w przyszłej, planowanej dopiero …

Zabezpieczenie dowodu z opinii biegłego sądowego przed wszczęciem postępowania sądowego. Read More »

Kumulacja kary umownej za odstąpienie i opóźnienie

W przypadku wielu umów budowlanych, często zastrzega się kary umowne na wypadek opóźnienia w wykonaniu lub  odstąpienia od umowy z winy drugiej strony. Istotną kwestią jest czy w takich przypadkach można dochodzić obu tych kar jednocześnie. Na ten temat wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 18 stycznia 2019 r.(III CSK 9/17). Łączenie kar umownych Łączenie kar umownych odnosi się do sytuacji, w której inwestor lub główny …

Kumulacja kary umownej za odstąpienie i opóźnienie Read More »

Jak określić przedmiot oferty i zakres robót do wykonania przy projektach budowalnych realizowanych w formule zaprojektuj i wybuduj?

Przy projektach budowlanych realizowanych na podstawie umów zaprojektuj i wybuduj zakres prac niezbędnych do wykonania wyznacza program funkcjonalno-użytkowy (PFU) przygotowywany przez zamawiającego. Ewentualne różnice pomiędzy treścią PFU, a zakresem dokumentacji projektowej przygotowywanej przez wykonawcę w toku realizacji umowy mogą mieć przełożenie powstanie roszczenia o obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia wykonawcy, w zależności od tego z jakich przyczyn doszło do powstania rozbieżności pomiędzy PFU, a projektem. Dane wyjściowe na temat zakresu …

Jak określić przedmiot oferty i zakres robót do wykonania przy projektach budowalnych realizowanych w formule zaprojektuj i wybuduj? Read More »

Wady budynku w trakcie wykonywania robót budowlanych.

Co może zrobić przyszły właściciel domu (inwestor) z niesolidnym wykonawcą? Jakie uprawnienia przysługują inwestorowi? Kiedy minie termin zmiany sposobu wykonywania prac budowlanych, wyznaczony przez inwestora – pojawiają się dwie możliwości. Inwestor może odstąpić od umowy lub powierzyć jej dalsze wykonanie innej firmie. Koszt pracy wykonawcy zastępczego podlega nierzetelnemu wykonawcy. Wybór sposobu działania jest decyzją inwestora. Odstąpienie od umowy Pierwszym z uprawnień …

Wady budynku w trakcie wykonywania robót budowlanych. Read More »

Budowa na cudzym gruncie – do kogo należy dom?

W teorii trudno sobie wyobrazić sytuację, aby jakakolwiek osoba podjęła się budowy domu na działce, która stanowi własność innej osoby. W praktyce jednak takie przypadki zdarzają się bardzo często, chociażby pomiędzy narzeczonymi, którzy jeszcze przed zawarciem małżeństwa decydują się zainwestować w zabudowanie działki, należącej tylko do jednego z nich. Co się dzieje wówczas z własnością takiej nieruchomości? Czy jeśli pomiędzy narzeczonymi nie dojdzie do zawarcia małżeństwa, to temu z nich, do którego grunt nie należy, …

Budowa na cudzym gruncie – do kogo należy dom? Read More »

Budowa

Kiedy budynek należy traktować jako stale związany z gruntem?

Stałe związanie budynku z gruntem powoduje powstanie doniosłych skutków prawnych zarówno w sferze prawa cywilnego, jak i administracyjnego (np. budowlanego). Ponieważ jednak pojęcie stałego związania z gruntem nie jest wyjaśniane przez ustawodawcę w formie definicji ustawowej, wiodącą rolę w przedmiocie podjęcia decyzji o tym, czy w danych okolicznościach budynek jest związany z gruntem czy też nie, pełnią sądy rozpoznając każdy z przypadków ad casu. W jednym z najnowszych orzeczeń, Naczelny Sąd Administracyjny …

Kiedy budynek należy traktować jako stale związany z gruntem? Read More »