Praktyczny poradnik upadłości konsumenckiej – cz. IV

Dzisiejszy artykuł z serii praktycznych informacji o upadłości konsumenckiej zostaje poświęcony opisowi jedynie części, szeroko pojmowanych przez ustawę prawo upadłościowe, konsekwencji ogłoszenia upadłości, niektórych uprawnień upadłego oraz zdarzeń, których upadły może się spodziewać po ogłoszeniu upadłości.

Masa upadłości – w pierwszej kolejności zaznaczyć należy, że z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego. W skład masy upadłości nie wchodzi między innymi: mienie wyłączone od egzekucji według przepisów k.p.c oraz wynagrodzenie za pracę upadłego w części niepodlegającej zajęciu. Powyższe oznacza, że dłużnik w następie ogłoszenia upadłości nie pozostanie pozbawiony wszelkich środków do życia. Upadły powinien mieć również świadomość tego, że z dniem ogłoszenia upadłości traci prawo zarządu oraz możliwość korzystania z mienia wchodzącego w skład masy upadłości i rozporządzania nim. Ważną również kwestię stanowi fakt postawienia w stan wymagalności zobowiązań pieniężnych, których termin płatności jeszcze nie nastąpił.

Spadki nabyte przez upadłego – upadły, w sytuacji której został powołany do spadku otwartego po dniu ogłoszenia upadłości, powinien liczyć się z konsekwencjami jego wejścia do opisywanej wyżej masy upadłości. Spadek w szczególnych sytuacjach opisywanych w ustawie prawo upadłościowe może być wyłączony z masy upadłości.

Stosunki majątkowo-małżeńskie upadłego – upadły powinien mieć również na uwadze, że z dniem ogłoszenia upadłości powstaje między małżonkami rozdzielność majątkowa, co również ważne, jeżeli małżonkowie pozostawali w ustroju wspólności majątkowej, majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości, a jego podział jest niedopuszczalny. W tym momencie podkreśla się, że małżonek upadłego może dochodzić w postępowaniu upadłościowym należności z tytułu udziału w majątku wspólnym.

Nieruchomości – za jedną z najważniejszych okoliczności wiązanych z postępowaniem po ogłoszeniu upadłości jest ugruntowanie sytuacji mieszkaniowej upadłego. Często jeszcze przed ogłoszeniem upadłości dłużnicy zastanawiają się, czy zostaną pozbawieni zamieszkiwanego domu lub mieszkania. Powyżej już wskazano, że z dniem ogłoszenia upadłości upadły traci prawo zarządu oraz możliwość korzystania z mienia wchodzącego do masy upadłości i rozporządzania nim. Dodać przy tym jednak należy, że sędzia komisarz określi zakres i czas korzystania z tego mieszkania przez upadłego lub osoby mu bliskie, którzy w dacie ogłoszenia upadłości zamieszkiwali w mieszkaniu znajdującym się w lokalu lub budynku wchodzącym w skład masy upadłości. Dłużnik również po zbyciu nieruchomości nie pozostaje bez ochrony, przepisy ustawy prawo upadłościowe, wskazują, że jeżeli upadły jest osobą fizyczną i w skład masy upadłości wchodzi lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny, w którym zamieszkuje upadły, a konieczne jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, z sumy uzyskanej z jego sprzedaży wydziela się upadłemu kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy. Powyższe oznacza, że postępowanie upadłościowe zabezpiecza czasowo możliwości mieszkaniowe upadłych dłużników.

Zaskarżanie czynności syndyka – w poprzednich artykułach wspomniano już, że syndyk biorący udział w postępowaniu upadłościowym samodzielnie dokonuje wyboru sposobu likwidacji masy upadłości. W tym momencie dodać należy, że w sytuacji, której w masie upadłości znajduje się nieruchomość lub składniki masy upadłości, których wartość oszacowania wskazana w spisie inwentarza przekracza pięciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS, syndyk zawiadomi wierzycieli oraz sąd o sposobie likwidacji oraz minimalną cenę sprzedaży. W przedmiocie likwidacji składników masy upadłości wspomnieć także należy, że syndyk może pisemnie upoważnić upadłego do sprzedaży ruchomości, które należą do masy upadłości. Mając na względzie zakres uprawnień syndyka, dłużnik powinien mieć świadomość tego, iż jest on uprawniony do złożenia skargi na czynności syndyka. Skarga dłużnika na syndyka może dotyczyć również jego zaniechań.

Podsumowując informacje zawarte we wcześniejszych częściach praktycznego poradnika upadłości konsumenckiej oraz te zawarte w niniejszym artykule, podkreślić należy, że stanowią one jedynie fragment, bardzo szeroko opisanych w ustawie prawo upadłościowe, obowiązków, praw oraz konsekwencji wynikających z ogłoszenia upadłości. Dłużnicy zastanawiający się nad złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości powinni wiązać pełną świadomość konsekwencji, jakie upadłość konsumencka może wywrzeć na majątkową sferę życiową. Dotychczasowych artykułów nie należy traktować jako porady prawnej.

W razie wystąpienia wątpliwości, warto skontaktować się z zawodowym pełnomocnikiem, który będzie w stanie ułatwić przejście przez trudy postępowania upadłościowego.

O autorze

Mariusz Gaweł

Adwokat

O MNIE

Adwokat, Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Katowicach, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

 


Ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego na Uniwersytecie Wrocławskim, aktualnie nowe kompetencje zdobywa na studiach podyplomowych z zakresu prawa medycznego i bioetyki, prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Swoją praktykę zawodową rozwija w m. in. na gruncie prawa bankowego, górniczego, spadkowego oraz upadłościowego. Dotychczasowe doświadczenie budował również stosując przepisy szeroko rozumianego prawa medycznego, świadcząc pomoc prawną na rzecz pacjentów, lekarzy oraz podmiotów leczniczych. Z uwagą podchodzi do rozwiązań prawnych w tym ubezpieczeniowych, pozwalających na bezpieczne wykonywanie zawodu i prowadzenie biznesu. Zajmuje się także sprawami z zakresu prawa gospodarczego i handlowego, uwzględniając przy tym istotne kwestie podatkowe. Wolne chwile poświęca dobrej muzyce, górom oraz wspinaczce.

KONTAKT


Więcej artykułów