Nowy testament i co dalej?

Pan Grzegorz właśnie podziwiał efekty kilkumiesięcznego remontu domu, który odziedziczył wraz z siostrą po zmarłych rodzicach. Dużo czasu i pieniędzy kosztowała go spłata udziału siostry oraz remont domu. Pocieszał go jednak fakt, iż ma już własny kawałek ziemi dla siebie i swojej rodziny. Radość nie trwała jednak długo, gdyż siostra w odwiedzinach oświadczyła Panu Grzegorzowi, że przeglądając pamiątki po zmarłych rodzicach, w jednej z książek znalazł testament ojca. Zgodnie z nowo odnalezionym testamentem dom ojciec zapisał tylko siostrze Pana Grzegorza. Jedocześnie siostra powiedziała, że całą sprawę skieruje do sądu i będzie chciała przejąć dom.

Zgodnie z treścią przepisu art. 524 § 1 k.p.c. każdy uczestnik postępowania może żądać wznowienia prawomocnie zakończonego postępowania, w tym także postępowania spadkowego. Jedną z możliwości, na podstawie, której można żądać wznowienia postępowanie jest wykrycia takich okoliczności faktycznych lub środków dowodowych, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a z których strona nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu. Spadek Pan Grzegorz wraz z siostrą nabyli jako spadkobiercy ustawowi na podstawie prawomocnego postanowienia sądowego. Po wznowieniu postępowania Sąd będzie na nowo rozpoznawał sprawę spadkową po rodzicach Pana Grzegorze. Ponownie Sąd dokonuje oceny całego materiału dowodowego, w tym nowo odnalezionego testamentu. Ocena testamentu może wiązać się z jego skierowaniem do biegłego grafologa, celem weryfikacji czy testament z całą pewnością pochodzi od spadkodawcy. W szczególności w przypadkach odnalezienia testamentu kilka lat po śmierci spadkodawcy Sąd spadkowy musi uzyskać pewność, iż testament jest prawdziwy oraz może stanowić podstawę do powołania do spadku.

W sprawie Pana Grzegorza, jeżeli Sąd spadkowy ustali, iż testament jest prawdziwy i stanowi wyłączny wolę spadkową ojca Pana Grzegorza, koniecznym będzie wydanie nowego postanowienia, zgodnie z którym spadek, jako spadkobierca testamentowy, odziedziczyła wyłącznie siostra Pana Grzegorza. Nie zamyka to jednak drogi do uzyskania przez Pana Grzegorza zapłaty należnego mu zachowku oraz rozliczenia nakładów poczynionych na dom w trakcie wykonanego remontu.

O autorze

Michał Kaleta

Aplikant adwokacki

O MNIE

Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, które ukończył z oceną celującą oraz wyróżnieniem dziekańskim dla Najlepszych Absolwentów Wydziału. W toku studiów prawniczych rokrocznie otrzymywał Stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

Autor pracy magisterskiej pt. „Pokrzywdzony jako strona postępowania przygotowawczego w polskim procesie karnym”, którą obronił u prof. dr hab. Kazimierza Zgryzka w Zespole Prawa Karnego Procesowego.

Z Kancelarią związany od lutego 2023 r. Do jego głównego obszaru zainteresowań zawodowych należą prawo cywilne oraz bankowe. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu szeroko pojętego prawa karnego.

KONTAKT


Więcej artykułów