Co z wynagrodzeniem po śmierci pracodawcy?

śmierć pracodawcy

Śmierć pracodawcy pociąga za sobą wiele różnych skutków prawnych, w niektórych przypadkach wiąże się również z likwidacją miejsca pracy.  Jednym ze sposobów zakończenia relacji pracowniczej między pracodawcą a pracownikiem jest jej wygaśnięcie. Odpowiedź na to kiedy stosunek pracy wygasa i jakie prawa nam wtedy przysługują znajdziemy w Polskim Kodeksie pracy.

Śmierć pracodawcy a wygaśnięcie stosunku pracy

Art. 63(2) Kodeksu pracy określa konsekwencje dla pracownika w przypadku śmierci pracodawcy. Zgodnie z § 1 powoływanego przepisu, umowa o pracę automatycznie przestaje obowiązywać w dniu zgonu pracodawcy, pod warunkiem że pracodawca ten był osobą fizyczną. Warto zauważyć, że to rozwiązanie ma zastosowanie jedynie do tych pracowników, którzy nie są zatrudnieni w strukturach organizacyjnych uznawanych za zakład pracy na mocy art. 23(1) Kodeksu pracy lub jako przedsiębiorstwo.

Kiedy umowa nie wygaśnie?

Wygaśnięcie umowy po śmierci pracodawcy może wydawać się oczywiste, ale istnieją wyjątki. Pierwszy dotyczy sytuacji, kiedy po śmierci pracodawcy zakład pracy jest dziedziczony lub nabywany przez nowego właściciela. Jeśli zakład pracy jest dziedziczony lub przejęty przez nowego właściciela i spełnia określone kryteria w art. 23(1) Kodeksu pracy, stosunek pracy z pracownikami nie wygasa.

Drugi wyjątek dotyczy zarządu sukcesyjnego. Jeżeli przed śmiercią pracodawca ustalił zarząd sukcesyjny, stosunki pracy mogą zostać kontynuowane. Jeśli jednak pracodawca nie ustalił takiego zarządu, stosunek pracy może wygasnąć 30 dni po śmierci pracodawcy, chyba że pewne osoby uprawnione postanowią go kontynuować. W każdym przypadku zarząd sukcesyjny powinien zostać ustanowiony w ciągu 2 miesięcy od śmierci pracodawcy. Jeśli nie, stosunki pracy z pracownikami wygasają.

Ostatecznie, pracownikom, których umowy wygasają z powodu śmierci pracodawcy lub z innych powodów opisanych wyżej, należy się odszkodowanie.

Śmierć pracodawcy a odszkodowanie 

Pracownicy, których umowy zakończyły się z powodu śmierci pracodawcy, mają prawo do odszkodowania zależnego od okresu ich zatrudnienia u danego pracodawcy, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. Dla umów zawartych na czas określony i nieokreślony okres wypowiedzenia jest taki sam:

  • jeżeli pracownik był zatrudniony mniej niż 6 miesięcy, przysługuje mu odszkodowanie równające się wynagrodzeniu za 2 tygodnie pracy.
  • Dla pracowników zatrudnionych minimum 6 miesięcy, ale mniej niż 3 lata, odszkodowanie wynosi wartość miesięcznego wynagrodzenia.
  • Pracownicy, którzy pracowali u pracodawcy przynajmniej 3 lata, otrzymają odszkodowanie równe trzem miesięcznym wynagrodzeniom.

Jeśli strony ustaliły dłuższy okres wypowiedzenia, odszkodowanie jest obliczane na podstawie standardowego okresu wypowiedzenia określonego w ustawie.

Śmierć pracodawcy a wynagrodzenie

Śmierć pracodawcy może prowadzić do wygaśnięcia umów o pracę. Niezależnie od warunków pracownicy, których umowy zakończyły się z powodu śmierci pracodawcy mają prawo do odszkodowania. Jest to kluczowy aspekt, który ma na celu ochronę praw pracowników w tak trudnej sytuacji jak śmierć ich pracodawcy.

Więcej artykułów