Prawo pracy

Istotne zmiany w prawie pracy w 2022 r.

Jak zawsze, nowy rok przyniesie szereg zmian w przepisach prawa. Dotyczy to również szeroko rozumianego prawa pracy oraz przepisów o ubezpieczeniach społecznych, zarówno więc pracodawcy, jak i pracownicy powinni zapoznać się z ważnymi nowościami w tym zakresie. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę W 2022 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia to 3010 zł (obecnie kwota ta jesto 210 zł niższa), stawka godzinowa wyniesie natomiast 19,70 zł. Są to oczywiście kwoty brutto, „na …

Istotne zmiany w prawie pracy w 2022 r. Read More »

Świadczenia należne pracownikowi wobec rozwiązania przez niego stosunku pracy z powodu braku zapłaty wynagrodzenia.

W praktyce zdarzają się sytuacje, gdy pracodawca zaprzestaje terminowej wypłaty wynagrodzenia za pracę, uzasadniając to trudną sytuacją ekonomiczną, „zatorem finansowym” bądź inną, szeroko rozumianą utratą płynności finansowej. Czasami pracodawca deklaruje, że wypłacał będzie pracownikom wyłącznie tzw. „postojowe”. W przypadkach takich pracownik nie jest bezradny – może (choć oczywiście nie musi) złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia; przysługują mu również konkretne, określone przepisami roszczenia. Odszkodowanie …

Świadczenia należne pracownikowi wobec rozwiązania przez niego stosunku pracy z powodu braku zapłaty wynagrodzenia. Read More »

Zwolnienie dyscyplinarne

Kiedy pracodawca może zwolnić pracownika dyscyplinarnie

Wśród pracowników częsta jest obawa przed dyscyplinarnym zwolnieniem z pracy.  Konsekwencje takiego rozwiązania umowy o pracę są bowiem dla pracownika podwójnie dotkliwe – nie tylko zostaje on pozbawiony okresu wypowiedzenia ale też w świadectwie pracy wpisany zostaje niesławy art. 52 kodeksu pracy, co może utrudnić późniejsze znalezienie zatrudnienia. Kodeks pracy wskazuje na trzy powody natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika. Ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych …

Kiedy pracodawca może zwolnić pracownika dyscyplinarnie Read More »

Wypadek przy pracy: co robić krok po kroku.

Większość z nas zdaje sobie sprawę, że w razie zaistnienia wypadku przy pracy należy zgłosić pracodawcy to zdarzenie, ale nie każdy jednak wie, jak dokładnie postępować. Co zrobić, żeby przejść przez proces zgłoszenia wypadku przy pracy możliwie najsprawniej? O tym w poniższym poradniku. Nie panikuj! Bycie poszkodowanym w wypadku przy pracy to sytuacja nieprzyjemna. Oprócz cierpienia fizycznego związanego ze zdarzeniem pracownikowi często towarzyszy także stres wynikający z uczestnictwa w zdarzeniu. W takiej sytuacji …

Wypadek przy pracy: co robić krok po kroku. Read More »

Prawo pracy: Wypadek pracownika w delegacji.

Kodeks pracy stanowi m.in., że pracownik podlega kierownictwu swojego pracodawcy. Oznacza to, że pracownik musi wykonywać polecenia swojego pracodawcy, ale nie tylko. Podległość służbowa wiąże się bowiem również z tym, że pracownik musi wykonywać swoją pracę w miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę. Miejsce i czas pracy pracownika najczęściej są stałe. Pracownik z reguły wykonuje swoją pracę w zakładzie pracy pracodawcy w godzinach, które stanowią normalne godziny pracy tego zakładu. Jednakże, możliwe …

Prawo pracy: Wypadek pracownika w delegacji. Read More »

Prawo pracy: Sprostowanie protokołu powypadkowego.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy w razie zaistnienia wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany ustalić okoliczności i przyczyn tego wypadku. Szczegółowe regulacje w tym zakresie zostały zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Rozporządzenie nakłada na pracodawcę szereg obowiązków, które mają na celu jednoznaczne ustalenie czy doszło do wypadku przy pracy, a także jakie były okoliczności …

Prawo pracy: Sprostowanie protokołu powypadkowego. Read More »

Prawo pracy: Koszty dochodzenia roszczeń za wypadek przy pracy.

Osoby poszkodowane w wypadku przy pracy czasami rezygnują z dochodzenia przysługujących im z tego tytułu roszczeń, ponieważ obawiają się tego, że dochodzenie swoich praw będzie wiązało się z wysokimi kosztami prowadzenia sporu. Te obawy nie są jednak uzasadnione. Dochodzenie roszczeń od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przysługujących w tytułu podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu, tj. m.in. roszczeń w postaci zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, jednorazowego odszkodowania, nie wiąże się z koniecznością ponoszenia kosztów sądowych przez ubezpieczonego. Postępowanie administracyjne przed ZUS …

Prawo pracy: Koszty dochodzenia roszczeń za wypadek przy pracy. Read More »

Prawo pracy: Sąd właściwy dla spraw związanych z wypadkiem przy pracy.

Przed wniesieniem sprawy do sądu pracownik (ubezpieczony) poszkodowany w wyniku wypadku przy pracy może zastanawiać się nad tym, do którego sądu powinien skierować pismo ze swoimi roszczeniami. Często bowiem bywa tak, że pracownik jest zatrudniony w jednym z oddziałów pracodawcy, a nie w zakładzie głównym lub siedzibie pracodawcy. Nadto, do wypadku przy może także dojść nie tylko w miejscu, w którym zazwyczaj praca jest świadczona, lecz także np. w delegacji pracownika. Jaki sąd jest zatem właściwy w sprawach …

Prawo pracy: Sąd właściwy dla spraw związanych z wypadkiem przy pracy. Read More »

Wypadek przy pracy: odmowa wypłaty świadczeń przez ZUS.

Zaistnienie wypadku przy pracy uprawnia pracownika do skorzystania z wielu świadczeń. Prawo to wynika z objęcia pracownika ubezpieczeniem wypadkowym, a świadczenia wypłacane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że korzystanie ze świadczenia związane jest z przeprowadzeniem przez ZUS odpowiedniego postępowania administracyjnego, które zakończone jest wydaniem decyzji. ZUS wydaje decyzje m.in. w przedmiocie: zasiłku chorobowego w wysokości 100% podstawy wymiaru, świadczenia rehabilitacyjnego w wysokości 100% podstawy wymiaru, jednorazowego odszkodowania, renty …

Wypadek przy pracy: odmowa wypłaty świadczeń przez ZUS. Read More »