Co grozi za obrazę uczuć religijnych?

W polskim porządku prawnym obrazę uczuć religijnych klasyfikuje się jako przestępstwo, uregulowane w Kodeksie Karnym w rozdziale dotyczącym „Przestępstw przeciwko wolności sumienia i wyznania”. Zjawisko to wzbudza znaczną kontrowersję, zwłaszcza gdy uwzględnimy różnorodność interpretacji tego, co może być uznane za znieważenie.

Konsekwencje Prawne

Zgodnie z artykułem 196 Kodeksu Karnego, kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Dotkliwość kary jest zależna od stopnia naruszenia oraz okoliczności w jakich doszło do przestępstwa.

Obraza uczuć religijnych może przybrać wiele form – od wypowiedzi słownych, gestów, po niszczenie przedmiotów kultu religijnego czy tworzenie materiałów o charakterze obraźliwym. Przedmiotem czci religijnej mogą być nie tylko obiekty materialne, ale również symbole, wizerunki, określone słowa lub imiona, które przez wyznawców danej religii uznawane są za święte.

Wolności wypowiedzi i uczuć religijnych

Istotną kwestią pozostaje zderzenie prawa do wolności wypowiedzi (w tym artystycznej) z ochroną uczuć religijnych. W przypadkach, gdy działania artystyczne są interpretowane jako obraźliwe, pojawia się dylemat między wolnością twórczą a ochroną uczuć religijnych.

Przy analizie przypadków obrazy uczuć religijnych kluczowe jest rozróżnienie między używaniem wizerunków, a ich znieważającym przedstawieniem. Główną rolę odgrywa tu zamiar sprawcy oraz świadomość potencjalnych konsekwencji jego działań. Zgodnie z prawem, nie każda obraza uczuć religijnych kwalifikuje się jako przestępstwo – wymagane jest działanie umyślne, mające na celu zniewagę.

Procedury Ścigania

Przestępstwo obrazy uczuć religijnych ścigane jest w trybie publiczno-skargowym, co oznacza, że do jego uruchomienia potrzebne jest zawiadomienie od osoby poszkodowanej. Istotnym elementem jest też publiczny charakter czynu – przestępstwo musi zostać zauważone przez szerszą grupę osób lub mieć potencjał do takiego zauważenia.

Chociaż liczba spraw dotyczących obrazy uczuć religijnych nie jest duża, każdy taki przypadek wywołuje szeroką debatę publiczną i medialną. W świetle danych Prokuratury Krajowej, analizuje się rocznie około 100 takich spraw, z których co piąta kończy się aktem oskarżenia.

Pogotowie karne

Kancelaria zapewnia pomoc prawną osobom zatrzymanym w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa. W przypadku zatrzymania przez organy ścigania niezwłocznie pojawiamy się na miejscu zdarzenia, również poza zwykłymi godzinami pracy naszej Kancelarii. Warto pamiętać, że brak pomocy profesjonalnego obrońcy już podczas pierwszego przesłuchania zazwyczaj negatywnie wpływa na dalszy przebieg postępowania.

W nagłych wypadkach prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 730 556 100

Obrońcę może ustanowić dla zatrzymanego także INNA OSOBA, w sytuacji gdy zatrzymany został pozbawiony wolności.

O autorze

dr Jarosław Wichura

DR JAROSŁAW WICHURA

Adwokat

O MNIE

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Aplikację adwokacką odbywał przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Od 2017 r. wykonuje zawód adwokata.

 

W kręgu zainteresowań znajduje się m.in. prawo cywilne i gospodarcze, jak również sprawy z zakresu prawa rodzinnego i prawa karnego. Od wielu lat z sukcesem świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie stałej obsługi wspólnot mieszkaniowych.

 

Uczestniczył w kilkudziesięciu szkoleniach m.in. z zakresu mediacji w sprawach cywilnych i karnych, rozwoju przedsiębiorczości, doskonalenia umiejętności personalnych.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. 


W czerwcu 2016 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Wolność słowa w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ujęcie porównawcze” na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Wykładowca na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, wcześniej także w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu (prowadzi zajęcia z przedmiotów m.in. „Wstęp do prawoznawstwa”, „Prawo międzynarodowe publiczne”, „Administracja publiczna”).

 

Wielokrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce. Wyróżniony przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność na rzecz społeczności akademickiej i lokalnej oraz osiągnięcia naukowe. Jest autorem monografii naukowej pn. „Nowe media a opinia publiczna”, współautorem monografii pn. „Funkcjonalna implementacja przepisów antykorupcyjnych na gruncie polskiego prawa karnego”, 21 artykułów naukowych oraz współredaktorem 2 publikacji zbiorowych. Ponadto pisze teksty popularnonaukowe oraz eksperckie.

 

Płynnie posługuje się językiem angielskim (certyfikat TOEIC).

Z zamiłowania pianista i meloman. Wolne chwile poświęca dobrej książce oraz górskim wycieczkom.

KONTAKT


Więcej artykułów