Kiedy złożyć wniosek o spis inwentarza?

Spis inwentarza w postępowaniu spadkowym to formalny, prawnie uregulowany proces dokumentowania składu majątku należącego do spadkodawcy w chwili jego śmierci. Proces ten ma na celu zapewnienie pełnej i rzetelnej informacji o stanie majątkowym spadkodawcy, co może również okazać się niezbędne do dokonania działu spadku wśród spadkobierców.

Czym jest spis inwentarza?

Spis inwentarza obejmuje wszystkie składniki majątkowe, zarówno ruchome, jak i nieruchome, a także prawa majątkowe i długi spadkodawcy. Procedura sporządzania spisu inwentarza jest przeprowadzana przez komornika przy udziale sądu.

W trakcie sporządzania spisu inwentarza, komornik dokonuje szczegółowego opisu i wyceny każdego ze składników majątku spadkowego. Proces ten może również obejmować zabezpieczenie majątku, aby zapobiec jego roztrwonieniu czy uszkodzeniu przed działem spadku.

Celem spisu inwentarza jest przede wszystkim ustalenie zakresu odpowiedzialności za długi spadku spadkobiercy, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, decyduje o tym bowiem wartość stanu czynnego spadku.

Spadkobiercy, potencjalni spadkobiercy oraz inne zainteresowane strony, mają prawo do uczestniczenia w sporządzaniu spisu inwentarza oraz zgłaszania ewentualnych uwag i zastrzeżeń.

W jakim celu sporządza się spis inwentarza?

Spis inwentarza w postępowaniu spadkowym sporządza się głównie w celu ustalenia składu majątku spadkowego. Obejmuje dokładne zidentyfikowanie i opisanie wszystkich składników majątkowych należących do spadkodawcy w chwili jego śmierci, zarówno majątku ruchomego, jak i nieruchomego, a także aktywów finansowych i praw majątkowych. Jest to również niezbędne do oszacowania wartości poszczególnych składników majątku, co jest kluczowe dla ustalenia wartości całego spadku.

Dokładny spis majątku może stanowić podstawę do sprawiedliwego działu majątku między spadkobiercami, pozwalając na podjęcie decyzji o tym, jak majątek powinien zostać rozdzielony. Pomaga to również zapobiegać konfliktom i sporom między spadkobiercami odnośnie do tego, co wchodzi w skład spadku i jaka jest jego wartość.

Spis inwentarza umożliwia także zidentyfikowanie długów i zobowiązań spadkodawcy, które muszą być uregulowane przed działem majątku.

Procedura inicjowania spisu inwentarza

Proces rozpoczyna się od złożenia wniosku, który powinien zawierać dane spadkodawcy, informacje o spadkobiercach oraz wstępny opis majątku spadkowego. Komornik po otrzymaniu wniosku informuje sąd spadku, który wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu. Warto zaznaczyć, że postanowienie może być zakwestionowane poprzez zażalenie. Wniosek o spis inwentarza może zostać złożony także bezpośrednio do sądu.

Jakie są koszty sporządzenia spisu inwentarza?

Należy liczyć się z koniecznością poniesienia opłaty sądowej, a także opłaty związanej z działaniem komornika, ale również koniecznością zwrotu wydatków. Po sporządzeniu spisu, dokumentacja przekazywana jest do sądu. W przypadku wykrycia nowych elementów majątkowych, sąd może zarządzić sporządzenie uzupełniającego spisu.

Różnica między spisem a wykazem inwentarza

Warto również zaznaczyć różnicę między spisem inwentarza a wykazem inwentarza. Ten drugi jest dokumentem prywatnym, sporządzanym przez spadkobiercę i składanym w sądzie lub przed notariuszem.

Spis inwentarza jest niezbędnym elementem procedury dziedziczenia, zapewniającym ochronę interesów zarówno spadkobierców, jak i wierzycieli. Jego należyte przeprowadzenie jest kluczowe dla uniknięcia problemów prawnych i zapewnia przejrzystość w procesie zarządzania spadkiem.

O autorze

Anna Wieczorek

Radca Prawny

O MNIE

Radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Aplikację radcowską odbywała przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach; zawód radcy prawnego wykonuje od 2020 r. Posiada uprawnienia pozwalające na wykonywanie zawodu mediatora. Doktorant związany nieustannie z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Studia prawnicze ukończyła z oceną celującą, broniąc pracy magisterskiej z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego i prawa cywilnego pod kierunkiem prof. dr hab. M. Pazdana.

W kręgu szerokich zainteresowań znajduje się m.in. prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne. Doświadczenie zawodowe zdobywała angażując się w procesy restrukturyzacyjne i upadłościowe spółek z różnych branż, których aktywa wyceniano na  dziesiątki milionów złotych. Do największych sukcesów zalicza koordynację projektu, w którym doszło do zatwierdzenia przez sąd warunków sprzedaży  składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa (tzw. przygotowana likwidacja – pre-pack), którego wartość stawiała go pod tym względem na jednym z pierwszych miejsc w 2020 roku. Specjalizuje się również w zakresie obsługi dużych podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa korporacyjnego, prawa cywilnego, handlowego oraz gospodarczego. Posiada kompetencje w zakresie regulowania skomplikowanego stanu prawnego nieruchomości, również przy uwzględnieniu wielowątkowego postępowania spadkowego. 

Posługuje się językiem angielskim.

KONTAKT


Więcej artykułów