Co grozi za naruszenie nietykalności policjanta?

Naruszenie nietykalności cielesnej policjanta jest przestępstwem traktowanym z dużą surowością, podkreśla to szczególność ochrony funkcjonariuszy publicznych oraz ich roli w społeczeństwie. Prawo reguluje kwestie związane z naruszeniem nietykalności cielesnej, zwracając uwagę na różne aspekty, które mogą wpływać na ocenę takiego działania i jego konsekwencje prawne.

Podstawowe Ramy Odpowiedzialności

Artykuł 217 Kodeksu Karnego stanowi ogólną podstawę odpowiedzialności za naruszenie nietykalności cielesnej każdej osoby, przewidując kary takie jak grzywna, ograniczenie wolności, czy pozbawienie wolności do roku. Ten artykuł dotyczy wszystkich obywateli, bez względu na ich status społeczny czy zawodowy.

Natomiast, artykuł 222 Kodeksu Karnego wprowadza dodatkowe i surowsze regulacje w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego, w tym policjanta. Przewiduje on rygorystyczne sankcje, w tym możliwość pozbawienia wolności nawet do trzech lat.

Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

Ustawodawca w ten sposób podkreśla wyjątkową rolę i znaczenie funkcjonariuszy publicznych w utrzymaniu porządku i bezpieczeństwa.

Złagodzenie Kary

Ciekawym aspektem przepisów jest możliwość złagodzenia kary za naruszenie nietykalności funkcjonariusza, jeżeli zostało to sprowokowane przez niewłaściwe zachowanie samego funkcjonariusza. Jest to kluczowe w sytuacjach, gdzie działanie funkcjonariusza mogło być postrzegane jako nadużycie władzy lub nieodpowiednie zachowanie.

Zakres Pojęcia Nietykalności Cielesnej

Warto zaznaczyć, że naruszenie nietykalności cielesnej w kontekście prawnym nie musi oznaczać zadawania bólu czy powodowania zmian anatomicznych. Ważne jest tutaj przekroczenie granicy prawa do nietykalności, wolności i godności osobistej. Nawet działania takie jak szarpanie czy pchnięcie mogą być uznane za naruszenie nietykalności cielesnej.

Specyfika Ocen Prawnych w Kontekście Protestów

Interakcje między policjantami a demonstrantami, szczególnie podczas protestów i manifestacji, wymagają szczególnej uwagi i złożonej oceny prawnej. W takich sytuacjach, kontekst i okoliczności zdarzenia mogą mieć znaczący wpływ na kwalifikacje prawne działań, zarówno ze strony funkcjonariuszy, jak i protestujących.

Odpowiedzialność za Naruszenie Nietykalności Cielesnej Policjanta

W Polsce, naruszenie nietykalności cielesnej policjanta jest traktowane jako poważne przestępstwo, podlegające surowym sankcjom karnym. Podczas postepowania karnego uwzględnia się różne aspekty zdarzenia, w tym zachowanie funkcjonariusza, okoliczności zdarzenia, intencje sprawcy, a także potencjalne konsekwencje takiego działania dla porządku publicznego i bezpieczeństwa społecznego.

Pogotowie karne

Kancelaria zapewnia pomoc prawną osobom zatrzymanym w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa. W przypadku zatrzymania przez organy ścigania niezwłocznie pojawiamy się na miejscu zdarzenia, również poza zwykłymi godzinami pracy naszej Kancelarii. Warto pamiętać, że brak pomocy profesjonalnego obrońcy już podczas pierwszego przesłuchania zazwyczaj negatywnie wpływa na dalszy przebieg postępowania.

W nagłych wypadkach prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 730 556 100

Obrońcę może ustanowić dla zatrzymanego także INNA OSOBA, w sytuacji gdy zatrzymany został pozbawiony wolności.

O autorze

dr Jarosław Wichura

DR JAROSŁAW WICHURA

Adwokat

O MNIE

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Aplikację adwokacką odbywał przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Od 2017 r. wykonuje zawód adwokata.

 

W kręgu zainteresowań znajduje się m.in. prawo cywilne i gospodarcze, jak również sprawy z zakresu prawa rodzinnego i prawa karnego. Od wielu lat z sukcesem świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie stałej obsługi wspólnot mieszkaniowych.

 

Uczestniczył w kilkudziesięciu szkoleniach m.in. z zakresu mediacji w sprawach cywilnych i karnych, rozwoju przedsiębiorczości, doskonalenia umiejętności personalnych.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. 


W czerwcu 2016 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Wolność słowa w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ujęcie porównawcze” na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Wykładowca na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, wcześniej także w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu (prowadzi zajęcia z przedmiotów m.in. „Wstęp do prawoznawstwa”, „Prawo międzynarodowe publiczne”, „Administracja publiczna”).

 

Wielokrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce. Wyróżniony przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność na rzecz społeczności akademickiej i lokalnej oraz osiągnięcia naukowe. Jest autorem monografii naukowej pn. „Nowe media a opinia publiczna”, współautorem monografii pn. „Funkcjonalna implementacja przepisów antykorupcyjnych na gruncie polskiego prawa karnego”, 21 artykułów naukowych oraz współredaktorem 2 publikacji zbiorowych. Ponadto pisze teksty popularnonaukowe oraz eksperckie.

 

Płynnie posługuje się językiem angielskim (certyfikat TOEIC).

Z zamiłowania pianista i meloman. Wolne chwile poświęca dobrej książce oraz górskim wycieczkom.

KONTAKT


Więcej artykułów