ZALICZKA – O CZYM WARTO WIEDZIEĆ?

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem dotyczącym instytucji zaliczki, a także zasad jej funkcjonowania. Kilka słów na ten temat od Santany Nowak:

Zaliczka nie znajduje konkretnego uregulowania w przepisach prawa cywilnego.

Niemniej jednak zasady jej funkcjonowania należy  wyprowadzać z ogólnych przepisów o umowach wzajemnych.

Co do zasady, umowa jest wzajemna, gdy obie strony zobowiązują się w taki sposób, że świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej.

W praktyce przyjmuje się, iż zaliczka to wcześniej uiszczona część świadczenia umownego. Nie stanowi ona jednak formy zabezpieczenia umowy, natomiast stanowi część zapłaty ceny za dany produkt lub usługę.

Konsekwencje udzielenia zaliczki wywnioskować należy z art. 494 kodeksu cywilnego,  który reguluje kwestie odstąpienia od umowy wzajemnej.

Stosownie do treści przepisu art. 494 kodeksu cywilnego strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić  drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy, a druga strona obowiązana jest to przyjąć.

Strona, która odstępuje od umowy, może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również na zasadach ogólnych naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania.

Zgodnie z przyjętymi zasadami, w razie należnego wykonania zobowiązania zaliczka zostaje zaliczona na poczet świadczenia, wobec czego osoba, która zaliczkę uiściła jest zobowiązana do dokonania umownego świadczenia głównego, pomniejszonego o wpłaconą wcześniej zaliczkę, natomiast w razie niewykonania bądź rozwiązania umowy – zaliczka podlega zwrotowi  w takiej samej wysokości
w jakiej została dana zarówno gdy do umowy nie dojdzie z przyczyn leżących po stronie lub którejkolwiek ze stron umowy.

Zaliczka sama w sobie nie uprawnia więc do żadnej formy rekompensaty za niewywiązanie się z umowy przez drugą stronę, która to jest jedynie zobowiązana do zwrotu przedmiotu zaliczki w niezmienionej wysokości. Zaliczka pełni jedynie funkcję rozliczeniową, a więc w razie wykonania umowy podlega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która je dała.

Zobacz naszą pełną ofertę: umowy

Więcej artykułów