SZKODY GÓRNICZE: STRATY W UPRAWACH NA SKUTEK SZKÓD GÓRNICZYCH

Powodowie wnieśli do Sądu Okręgowego w Gliwicach powództwo o zasądzenie na rzecz ich odszkodowania w łącznej wysokości 59.126,80 złotych oraz dodatkowo na rzecz każdego z powodów odszkodowania po 8.869,02 złotych z ustawowymi odsetkami od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty.

W uzasadnieniu pozwu powodowie podnieśli, że są właścicielami nieruchomości na której powodowie prowadzą działalność sadowniczą polegającą na uprawie jabłoni i brzoskwiń. Wskazywali, że ich nieruchomość znajduje się pod wpływami eksploatacji górniczej pozwanej spółki która spowodowała zaburzenia stosunków wodno – powietrznych w glebie, zeskanienia, odkształcenia, pofałdowania terenu , obniżenia powierzchni w których tworzą się zastoje wodne. Powodowało to obniżenie wegetacji roślin, utrudnienia w terminowym wykonaniu zabiegów agrotechnicznych oraz osłabienie drzewostanu. Powyższe okoliczności przyczyniały się bezpośrednio do występowania strat w plonach a nawet usychania drzew.

Powodowie dochodzili odszkodowania za straty w plonach sadu za rok 2015. Suma strat wyniosła ich zdaniem kwotę 94.603,00 zł .

Pozwana spółka górnicza wniosła o oddalenie powództwa ponad kwotę 15.186 zł tytułem odszkodowania za straty w plonowaniu jabłoni i brzoskwiń w roku 2015.

Zgodnie z treścią art. 145 prawa geologicznego i górniczego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, do naprawienia szkód, o których mowa w art. 144 ust. 1 i 2 ustawy stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność za szkody górnicze ma charakter odpowiedzialności deliktowej, a zatem zastosowanie do niej znajdzie m.in. art. 435 § 1 k.c.

Kluczowym dla ustalenia wysokości szkody w obniżeniu plonowania w uprawie jabłoni i brzoskwiń w roku 2015 było przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego sądowego w zakresie szacowania szkód w uprawach rolniczych i sadowniczych. Biegła w wydanej opinii ustaliła, że straty w plonach powodowane są tworzeniem się bezodpływowych niecek, utrzymywaniem się dużych zastoisk wodnych po opadach atmosferycznych. Stan ten powodował nie tylko pogorszenie warunków wegetacji roślin, ale także utrudniał terminowe wykonanie zabiegów agrotechnicznych (wapnowanie, nawożenie, opryski). Ponadto ustalając wysokość odszkodowania biegła uwzględniła wiek drzew i ich rodzaj jako sumę wartości bieżącej oraz wartości utraconych korzyści do końca pełnego okresu plonowania według danych z Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w S. oraz po zbadaniu lokalnego rynku roślin sadowniczych. Biegła oszacowała wartość szkody na kwotę 94.603 zł, potwierdzając w pełni zasadność roszczeń (i ich wysokość) dochodzonych przez powodów, wskazanych przez nich w pozwie. Sąd w pełni podzielił opinię biegłej.

Biorąc pod uwagę wszystkie przytoczone okoliczności sprawy Sąd rozpoznający przedmiotową sprawę na mocy cytowanych wyżej przepisów uwzględnił żądanie powodów w całości zasądzając na rzecz każdego z powodów odszkodowanie za straty w plonach za rok 2015 w stosunku do wysokości posiadanych udziału każdego z nich w prawie własności nieruchomości oraz od zasądzonych kwot przyznał powodom dodatkowo odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia 25.08.2016 r. (wniesienia pozwu) do dnia zapłaty, również zgodnie z ich żądaniem zawartym pozwie.

Źródło: http://orzeczenia.ms.gov.pl

Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach, II Wydział Cywilny, z dnia 20.04.2017 r., sygnatura akt II Cgg 29/16.

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Aplikację prawniczą ukończył zdaniem państwowego egzaminu adwokackiego z wynikami bardzo dobrymi, za które otrzymał wyróżnienie dziekańskie.

telefon: +48 603 208 422
e-mail: m.sechman@pirozek.pl

Więcej artykułów