PROJEKTOWANE ZMIANY DOTYCZĄCE PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ CYWILNOPRAWNYCH

Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje nowe zmiany w prawie, tym razem zmiany te mają dotyczyć przedawnienia wierzytelności. Obecnie podstawowe terminy przedawnienia to 10 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe, bądź związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 3 lata. Według projektu ministerstwa pierwszy z tych terminów zostanie skrócony do 6 lat.

Skrócenie terminu przedawnienia roszczeń to nie jedyna zmiana. Dotychczas sąd nie badał, czy roszczenie strony postępowania jest przedawnione, to dłużnik musiał podnieść zarzut przedawnienia i go uzasadnić, w innym wypadku roszczenie mogło zostać zasądzone. Zgodnie z proponowanymi zmianami to sąd z urzędu będzie musiał badać przedawnienie roszczenia, co oznacza, że jeśli roszczenie będzie przedawnione sąd oddali powództwo, nawet jeśli dłużnik nie podejmie żadnej inicjatywy w procesie.

Zmianie ulec ma także okres terminu przedawnienia roszczenia, które zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu, bądź innego właściwego organu, czy roszczenie stwierdzone ugodą zatwierdzoną przez sąd. Obecnie roszczenie takie może być dochodzone przez wierzyciela przez okres 10 lat. Ministerstwo proponuje skrócenie tego terminu do lat 3.

Według nowych zasad zostanie określony początek i koniec okresu przedawnienia. Początkowym dniem będzie ten, w którym wierzyciel dowiedział się o roszczeniu i osobie zobowiązanej z tytułu tego roszczenia. Dotychczas początek biegu terminu przedawnienia związany był z jego wymagalnością. Z kolei dniem końcowym terminu ma zostać ostatni dzień roku kalendarzowego,
w którym upływa termin. Ministerstwo chce także zmiany zasad dotyczących przerwania biegu przedawnienia. Dotychczas każda czynności podjęta przed organem powołanym do rozpoznawania spraw, czy egzekwowania roszczeń, zmierzająca do dochodzenia roszczenia, uznanie roszczenia przez dłużnika i podjęcie mediacji powodowały, że po ich zakończeniu bieg terminu przedawnienia biegł na nowo. W stosunku do pierwszej z grupy czynności projekt przewiduje istotne zmiany, które mają zapobiec odnowieniu się terminu przedawnienia.

Zgodnie z informacją ujawnioną na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości prace nad projektem przebiegają sprawnie
i intensywnie, a proponowane zmiany mogą wejść w życie jeszcze w pierwszej połowie bieżącego roku.

Zobacz naszą pełną ofertę: postępowania sądowe

Aplikant adwokacki przy Izbie Adwokackiej w Katowicach. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalizuje się w prawie cywilnym. Jej zainteresowania zawodowe obejmują przede wszystkim prawo autorskie oraz szeroko rozumiane prawo w przemyśle rozrywkowym.

telefon: +48 503 754 800
e-mail: m.bywalec@pirozek.pl

Więcej artykułów