Poręczenie majątkowe – czym jest i kiedy się je stosuje?

poręczenie majątkowe

Kaucja majątkowa, zwana także poręczeniem majątkowym͏, to mechanizm prawny stosowany w postępowaniu karnym w ͏celu zapewnienia sprawnego͏ przebiegu procesu sądowego. Stosuje się je, gdy istnieje obawa, że ​​oskarżony może podjąć próbę ucieczki, manipulować świadkami lub zakłócać postępowanie sądowe.

Rodzaje przedmiotu poręczenia majątkowego

Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego poręczenie majątkowe może przybierać różne ͏formy. Obejmuje to gotówkę, papiery wartościowe, takie jak weksle i obligacje, zastawy lub hipoteki. Ważne jest, aby wartość kaucji odpowiadała rzeczywistej wymaganej kwocie, a ͏nie była jedynie zwykłą obietnicą zapłaty. Jako zabezpieczenie kaucji͏ majątkowej można ͏zastosować zarówno walutę polską, jak i zagraniczną.

Wysokość, rodzaj i warunki poręczenia majątkowego oraz termin w jakim powinno zostać złożone są określone przez sąd.

Sąd ustalając wysokość poręczenia majątkowego ma na względzie sytuację materialną oskarżonego i składającego poręczenie, wysokość wyrządzonej szkody oraz charakter popełnionego czynu. Ważne jest, by kaucja była wystarczająco wysoka, aby stanowiła realną zachętę do przestrzegania prawa.

Kiedy stosuje się poręczenie majątkowe?

Poręczenia majątkowe stosowane są głównie w dwóch przypadkach. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania sądowego i aby zapobiec popełnianiu przez podejrzanych nowych poważnych przestępstw. Decyzje w sprawie wniosków o zwolnienie za kaucją podejmowane są po zebraniu odpowiednich dowodów i przesłuchaniu podejrzanego.

Przepadek kaucji

Poręcznie majątkowe powinno być takiej wysokości, aby strata majątkowa oddziaływała na oskarżonego w taki sposób, żeby nie zakłócał on prawidłowego toku postępowania.

Jeśli podejrzany nie przestrzega warunków poręczenia, np. ucieka lub utrudnia postępowanie, organ procesowy może orzec przepadek poręczenia majątkowego. Decyzja ta jest zależna od okoliczności sprawy i stopnia naruszenia warunków poręczenia.

Zwolnienie z tymczasowego aresztowania przy zastosowaniu poręczenia majątkowego

Istnieje możliwość zamiany tymczasowego aresztowania na poręczenie majątkowe. Jeśli sąd zastosuje tymczasowe aresztowanie, może ono zostać uchylone po wpłaceniu odpowiedniej kaucji przez podejrzanego.

Oskarżony lub jego adwokat może złożyć wniosek o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego na poręcznie majątkowe. Wniosek rozstrzyga prokurator, a po wniesieniu aktu oskarżenia- sąd przed którym toczy się sprawa.

Odwołania od decyzji o poręczeniu majątkowym

Podejrzani mają prawo do odwołania się od decyzji o poręczeniu majątkowym. Skargi mogą dotyczyć różnych aspektów, takich jak brak dowodów na zagrożenie procesu czy nieprawidłowości w ustalaniu wysokości kaucji.

Zwrot poręczenia majątkowego

Po pomyślnym zakończeniu procedury i braku konieczności ochrony interesów procesowych organ procesowy musi podjąć decyzję o unieważnieniu gwarancji.

Zgodnie z art. 269 Kodeksu postepowania karnego, w razie ustania poręczenia majątkowego przedmiot poręczenia majątkowego jest zwracany, a w przypadku prawomocnego skazania oskarżonego na karę pozbawienia wolności zwrot następuje z chwilą rozpoczęcia odbywania przez niego kary.

Znaczenie w praktyce sądowej

W praktyce sądowej, decyzje o poręczeniu majątkowym i ich wysokości są indywidualne i zależne od konkretnego przypadku. Przykłady z praktyki pokazują, że kwota kaucji może być różnie interpretowana i jest przedmiotem dyskusji wśród prawników. Dlatego każdy przypadek warto skonsultować z adwokatem specjalizującym się w prawie karnym.

Pogotowie karne

Kancelaria zapewnia pomoc prawną osobom zatrzymanym w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa. W przypadku zatrzymania przez organy ścigania niezwłocznie pojawiamy się na miejscu zdarzenia, również poza zwykłymi godzinami pracy naszej Kancelarii. Warto pamiętać, że brak pomocy profesjonalnego obrońcy już podczas pierwszego przesłuchania zazwyczaj negatywnie wpływa na dalszy przebieg postępowania.

W nagłych wypadkach prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 730 556 100

Obrońcę może ustanowić dla zatrzymanego także INNA OSOBA, w sytuacji gdy zatrzymany został pozbawiony wolności.

O autorze

dr Jarosław Wichura

DR JAROSŁAW WICHURA

Adwokat

O MNIE

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Aplikację adwokacką odbywał przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Od 2017 r. wykonuje zawód adwokata.

 

W kręgu zainteresowań znajduje się m.in. prawo cywilne i gospodarcze, jak również sprawy z zakresu prawa rodzinnego i prawa karnego. Od wielu lat z sukcesem świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie stałej obsługi wspólnot mieszkaniowych.

 

Uczestniczył w kilkudziesięciu szkoleniach m.in. z zakresu mediacji w sprawach cywilnych i karnych, rozwoju przedsiębiorczości, doskonalenia umiejętności personalnych.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. 


W czerwcu 2016 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Wolność słowa w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ujęcie porównawcze” na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Wykładowca na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, wcześniej także w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu (prowadzi zajęcia z przedmiotów m.in. „Wstęp do prawoznawstwa”, „Prawo międzynarodowe publiczne”, „Administracja publiczna”).

 

Wielokrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce. Wyróżniony przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność na rzecz społeczności akademickiej i lokalnej oraz osiągnięcia naukowe. Jest autorem monografii naukowej pn. „Nowe media a opinia publiczna”, współautorem monografii pn. „Funkcjonalna implementacja przepisów antykorupcyjnych na gruncie polskiego prawa karnego”, 21 artykułów naukowych oraz współredaktorem 2 publikacji zbiorowych. Ponadto pisze teksty popularnonaukowe oraz eksperckie.

 

Płynnie posługuje się językiem angielskim (certyfikat TOEIC).

Z zamiłowania pianista i meloman. Wolne chwile poświęca dobrej książce oraz górskim wycieczkom.

KONTAKT


Więcej artykułów