Od 1 grudnia mniej PKD w Krajowym Rejestrze Sądowym – pamiętaj o nowym obowiązku!

W dniu 1 grudnia 2014 roku weszła w życie ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1161). Zgodnie z najnowszą nowelą ustawy, zmianie ulega liczba wpisywanych do Rejestru przedmiotów działalności (kodów PKD). Ustawodawca nałożył nowy obowiązek, aby każdy przedsiębiorca zgłosił stosowną zmianę w zakresie przedmiotu działalności nie później niż z upływem 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy.

Zmiana dotyczy zarówno podmiotów nowo wpisywanych, ale także podmiotów już istniejących, jednak co do tych ostatnich ustawodawca przewidział pewnego rodzaju okres przejściowy. Obecnie do KRS wpisywany będzie wyłącznie przedmiot przeważającej działalności gospodarczej oraz do dziewięciu przedmiotów pozostałej działalności (maksymalnie zatem do 10 kodów PKD).

Podmioty już wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego zobowiązane są zgłosić zmianę w zakresie przedmiotu działalności, dostosowując wpisy dotyczące PKD do obowiązujących przepisów. Należy to jednak wykonać przy składaniu pierwszego wniosku o zmianę danych w Rejestrze (może to być także złożenie samego sprawozdania finansowego spółki), nie później jednak niż z upływem 5 lat od dnia wejścia w życie wskazanej ustawy. Brak załącznika w postaci stosownego formularza (KRS-ZM lub KRS-WM) skutkować będzie bądź to wezwaniem podmiotu przez KRS do uzupełnienia braku formalnego, bądź to (zgodnie z literalnym brzmieniem ustawy) zwrotem całego wniosku.

Ustawa milczy jednak, czy ograniczenie limitujące PKD do 10 wpisów dotyczy tylko danych wpisywanych do KRS, czy także wpisów zawartych w samych umowach lub statutach spółek. Wydaje się jednak, że ograniczenia takiego nie ma, a zatem przedsiębiorcy w swoich umowach (statutach) spółek będą mogli zawrzeć szerszy zakres działalności, aniżeli ten widniejący w KRS i ograniczający się wyłącznie do 10 wpisów PKD.

Więcej artykułów