Europejski Nakaz Aresztowania

Europejski Nakaz Aresztowania (ENA) to mechanizm prawny wdrożony przez Unię Europejską w 2004 roku. Fundamentem ENA jest zasada, że nakaz wydany przez Sąd jednego państwa członkowskiego powinien zostać uznany i wykonany przez Sąd innego państwa członkowskiego bez potrzeby dodatkowej kontroli.

Jak wygląda procedura wydania ENA?

Na terytorium Polski, Sąd Okręgowy podejmuje decyzję o wydaniu ENA na wniosek Prokuratora lub innego Sądu. ENA może być wydana, gdy zapadł wyrok, skazujący na co najmniej 4 miesiące pozbawienia wolności lub jeśli taki wyrok jeszcze nie zapadł, ale przewidziana przepisami kara za postawiony zarzut jest większa niż 11 miesięcy. Sąd ocenia, czy wydanie ENA jest konieczne i proporcjonalne do okoliczności sprawy oraz potencjalnej szkodliwości społecznej przestępstwa.

Czy są ograniczenia ENA?

Tak, wydanie ENA nie zawsze jest dopuszczalne. ENA nie może zostać wydany lub wykonany, jeżeli występuje ryzyko naruszenia podstawowych praw poszukiwanej osoby, jeżeli osoba ta była już sądzona za to samo przestępstwo (zasada „non bis in idem”) czy w sytuacji, gdy przestępstwo jest objęte amnestią w państwie wykonującym nakaz.

Jak sprawdzić, czy został wydany Europejski Nakaz Aresztowania?

W sytuacji kiedy chcemy sprawdzić czy wydany został ENA na konkretną osobę, konieczne jest skontaktowanie się z właściwym organem prowadzącym postępowanie. Mimo, iż nie istnieje oficjalna publikacja listy osób poszukiwanych na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania, informacje te można uzyskać na stronach Policji lub Interpolu. Warto również zwrócić się o pomoc do adwokata, który uzyska dostęp do akt sądowych, aby stwierdzić czy ENA został wydany przeciwko danej osobie.

Jaka jest rola adwokata?

Adwokat analizuje sytuację prawną osoby poszukiwanej oraz ustala przyczyny wydania ENA. Adwokat może również podjąć działania mające na celu uchylenie ENA. Osoba poszukiwana ma prawo do pomocy prawnej i tłumacza, jeżeli nie zna języka kraju w którym toczy się postępowanie.

ENA to silne narzędzie w walce z przestępczością na terenie Europy. Jak każde narzędzie prawne, wymaga odpowiedniego stosowania i kontroli.

Pogotowie karne

Kancelaria zapewnia pomoc prawną osobom zatrzymanym w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa. W przypadku zatrzymania przez organy ścigania niezwłocznie pojawiamy się na miejscu zdarzenia, również poza zwykłymi godzinami pracy naszej Kancelarii. Warto pamiętać, że brak pomocy profesjonalnego obrońcy już podczas pierwszego przesłuchania zazwyczaj negatywnie wpływa na dalszy przebieg postępowania.

W nagłych wypadkach prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 730 556 100

Obrońcę może ustanowić dla zatrzymanego także INNA OSOBA, w sytuacji gdy zatrzymany został pozbawiony wolności.

Więcej artykułów