Dziedziczenie długów

Zgodnie z prawem spadkowym dziedziczeniu podlegają nie tylko aktywa, ale także długi spadkodawcy. Decyzja spadkobiercy o przyjęciu spadku obciążonego długiem ma wiele złożonych konsekwencji.

Rodzaje przyjęcia spadku obarczonego długami

Przyjęcia spadku można zasadniczo dokonać na dwa sposoby. Jednym z nich jest przyjęcie spadku wprost. Oznacza to, że spadkobierca przejmuje bez ograniczeń zarówno aktywa (majątek), jak i długi spadkodawcy i staje się w pełni odpowiedzialny za wszystkie zobowiązania dłużnika.

Taka odpowiedzialność może zobowiązać spadkobiercę do uregulowania zadłużenia z własnych środków, w przypadku gdy długi przekraczają wartość spadku.

Inną możliwością jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to, że dziedziczy się aktywa  i długi spadkodawcy, jednak odpowiedzialność spadkobierców ograniczona jest do wartości nabytego majątku (aktywów).

W takich przypadkach majątek osobisty  spadkobiercy zostaje zabezpieczony przed potencjalnymi roszczeniami wierzycieli spadku. Jeżeli zadłużenie przekracza wartość spadku, spadkobiercy nie zostaną obciążeni nadwyżką.

Aby móc skorzystać z tej możliwości, spadkobierca może złożyć odpowiednie oświadczenie przed sądem lub notariuszem. Natomiast jeżeli nie złoży żadnego oświadczenia w terminie sześciu miesięcy od dowiedzenia się o tytule powołania do spadku (testament lub ustawa) wówczas przyjmuje się, że przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Inwentaryzacja majątku i długów

Po przyjęciu spadku, spadkobierca powinien dokładnie zinwentaryzować majątek i długi. Proces ten pozwala w pełni zrozumieć spadkobiercy zakres długów finansowych, które należy spłacić, oraz wartość majątku, który pozostaje do podziału po spłaceniu długów. W tym celu powinien dążyć do sporządzenia spisu inwentarza lub wykazu inwentarza.

Zarządzanie długami

Spadkobiercy mają obowiązek należytego zarządzania i spłaty długów zmarłego. Ważne jest, aby dokładnie zidentyfikować wszystkie swoje długi, w tym kredyt hipoteczny, pożyczki osobiste, niezapłacone rachunki, długi podatkowe i karty kredytowe. Dodatkowo ważne jest, aby do każdego zadłużenia uzyskać pełną dokumentację, obejmującą negocjacje z wierzycielami, a także ewentualne ugody, refinansowanie i spłatę długów przez zmarłego.

Negocjacje z wierzycielami

Spadkobiercy są uprawnieni by skontaktować się z każdym wierzycielem, aby poinformować go o śmierci dłużnika i przejęciu przez niego zarządu masą spadkową. W niektórych przypadkach istnieje możliwość negocjacji warunków spłaty, np. obniżenia kwoty  spłaty, zmiany harmonogramu spłat czy umorzenia części zadłużenia.

Spłata długów

Po tym jak spadkobierca przejmie odziedziczony dług, powinien opracować plan spłaty długu. Plan ten powinien obejmować ustalenie priorytetów zaczynając od najważniejszych, takich jak wydatki na pogrzeb, koszty planowania majątku i długi zabezpieczone.

Proces spłaty musi być zgodny z obowiązującym prawem i uwzględniać ustanowioną przez prawo kolejność spłaty poszczególnych rodzajów zadłużenia.

Odrzucenie spadku

W sytuacji, gdy zadłużenie jest zbyt duże, spadkobierca może podjąć decyzję o odmowie przyjęcia spadku. Odmowa zwykle wymaga złożenia formalnego oświadczenia przed sądem lub notariuszem w ciągu 6 miesięcy od chwili, gdy spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania.


O autorze

Anna Wieczorek

Radca Prawny

O MNIE

Radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Aplikację radcowską odbywała przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach; zawód radcy prawnego wykonuje od 2020 r. Posiada uprawnienia pozwalające na wykonywanie zawodu mediatora. Doktorant związany nieustannie z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Studia prawnicze ukończyła z oceną celującą, broniąc pracy magisterskiej z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego i prawa cywilnego pod kierunkiem prof. dr hab. M. Pazdana.

W kręgu szerokich zainteresowań znajduje się m.in. prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne. Doświadczenie zawodowe zdobywała angażując się w procesy restrukturyzacyjne i upadłościowe spółek z różnych branż, których aktywa wyceniano na  dziesiątki milionów złotych. Do największych sukcesów zalicza koordynację projektu, w którym doszło do zatwierdzenia przez sąd warunków sprzedaży  składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa (tzw. przygotowana likwidacja – pre-pack), którego wartość stawiała go pod tym względem na jednym z pierwszych miejsc w 2020 roku. Specjalizuje się również w zakresie obsługi dużych podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa korporacyjnego, prawa cywilnego, handlowego oraz gospodarczego. Posiada kompetencje w zakresie regulowania skomplikowanego stanu prawnego nieruchomości, również przy uwzględnieniu wielowątkowego postępowania spadkowego. 

Posługuje się językiem angielskim.

KONTAKT


Więcej artykułów