Co grozi za ucieczkę z miejsca zdarzenia?

Opuszczenie miejsca zdarzenia, zwłaszcza w emocjach po wypadku, może wydawać się chwilowym wyjściem z trudnej sytuacji. Jednakże, ta pozorna droga ucieczki przed natychmiastowymi konsekwencjami jest złudna. Podejmując decyzję o odejściu z miejsca zdarzenia, osoba nie tylko narusza prawo, ale również rezygnuje z możliwości podjęcia odpowiedzialności i naprawienia szkody. W konsekwencji, takie działanie może skutkować poważnymi konsekwencjami prawymi, które w dłuższej perspektywie są znacznie bardziej dotkliwe niż początkowe obawy.

Ucieczka z miejsca zdarzenia

Ucieczka z miejsca zdarzenia to celowe opuszczenie miejsca, w którym miało miejsce zdarzenie drogowe (np. wypadek, kolizja), przez osobę zaangażowaną w to zdarzenie, bez podjęcia przez nią działań wymaganych prawem, takich jak udzielenie pomocy poszkodowanym, zawiadomienie odpowiednich służb (np. policji) czy pozostanie na miejscu do czasu przybycia tych służb.

Opuszczenie miejsca zdarzenia jako świadek

Rozstrzygnięcie, czy ktoś ponosi odpowiedzialność za opuszczenie miejsca wypadku, zależy od dokładnego rozpatrzenia, jak dużą rolę ta osoba odegrała w zdarzeniu drogowym. Osoby, które nie spowodowały wypadku i nie miały wpływu na jego przebieg, zazwyczaj nie są prawnie odpowiedzialne za to, że opuściły miejsce zdarzenia. Jednakże, świadkowie wypadku mają pewne obowiązki prawne, takie jak konieczność udzielenia pomocy osobom poszkodowanym lub powiadomienie służb ratunkowych. Jeśli świadek nie podejmie tych działań, szczególnie gdy mógłby tym zmniejszyć negatywne skutki wypadku, jego postępowanie może być oceniane przez organy ścigania. Brak działania, które jest wymagane przez prawo, w niektórych sytuacjach może prowadzić do konsekwencji prawnych. Ważne jest, aby pamiętać, że takie przypadki są badane indywidualnie, z uwzględnieniem wszystkich okoliczności zdarzenia oraz tego, jak brak reakcji świadka wpłynął na stan osób poszkodowanych.

Konsekwencje prawne

Ucieczka z miejsca zdarzenia drogowego w Polsce jest traktowana jako poważne naruszenie prawa, które może pociągać za sobą szereg konsekwencji prawnych, zależnych od charakteru i skutków danego zdarzenia. W przypadku kolizji, gdzie nie doszło do uszczerbku na zdrowiu osób, a jedynie do szkód materialnych, konsekwencje zwykle mieszczą się w ramach sankcji za wykroczenie. W takich sytuacjach, sprawcy mogą być obciążeni mandatami karnymi, punktami karnymi, a w niektórych przypadkach nawet czasowym zawieszeniem prawa jazdy.

Jeśli chodzi o wypadek drogowy, w którym doszło do obrażeń ciała lub śmierci uczestników, ucieczka z miejsca takiego zdarzenia może zostać zakwalifikowana jako przestępstwo. W takich okolicznościach, prawo przewiduje znacznie surowsze kary, w tym możliwość pozbawienia wolności. Niezgłoszenie wypadku, zwłaszcza takiego, który skutkował poważnymi konsekwencjami dla zdrowia lub życia ludzkiego, stanowi poważne przestępstwo, za które kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 3.

Pogotowie karne

Kancelaria zapewnia pomoc prawną osobom zatrzymanym w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa. W przypadku zatrzymania przez organy ścigania niezwłocznie pojawiamy się na miejscu zdarzenia, również poza zwykłymi godzinami pracy naszej Kancelarii. Warto pamiętać, że brak pomocy profesjonalnego obrońcy już podczas pierwszego przesłuchania zazwyczaj negatywnie wpływa na dalszy przebieg postępowania.

W nagłych wypadkach prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 730 556 100

Obrońcę może ustanowić dla zatrzymanego także INNA OSOBA, w sytuacji gdy zatrzymany został pozbawiony wolności.  

O autorze

dr Jarosław Wichura

DR JAROSŁAW WICHURA

Adwokat

O MNIE

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Aplikację adwokacką odbywał przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Od 2017 r. wykonuje zawód adwokata.

 

W kręgu zainteresowań znajduje się m.in. prawo cywilne i gospodarcze, jak również sprawy z zakresu prawa rodzinnego i prawa karnego. Od wielu lat z sukcesem świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie stałej obsługi wspólnot mieszkaniowych.

 

Uczestniczył w kilkudziesięciu szkoleniach m.in. z zakresu mediacji w sprawach cywilnych i karnych, rozwoju przedsiębiorczości, doskonalenia umiejętności personalnych.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. 


W czerwcu 2016 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Wolność słowa w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ujęcie porównawcze” na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Wykładowca na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, wcześniej także w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu (prowadzi zajęcia z przedmiotów m.in. „Wstęp do prawoznawstwa”, „Prawo międzynarodowe publiczne”, „Administracja publiczna”).

 

Wielokrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce. Wyróżniony przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność na rzecz społeczności akademickiej i lokalnej oraz osiągnięcia naukowe. Jest autorem monografii naukowej pn. „Nowe media a opinia publiczna”, współautorem monografii pn. „Funkcjonalna implementacja przepisów antykorupcyjnych na gruncie polskiego prawa karnego”, 21 artykułów naukowych oraz współredaktorem 2 publikacji zbiorowych. Ponadto pisze teksty popularnonaukowe oraz eksperckie.

 

Płynnie posługuje się językiem angielskim (certyfikat TOEIC).

Z zamiłowania pianista i meloman. Wolne chwile poświęca dobrej książce oraz górskim wycieczkom.

KONTAKT


Więcej artykułów