Ubezpieczenia

KARA UMOWNA A PONIESIONA PRZEZ WIERZYCIELA SZKODA

Zastrzeżenie kary w umowie jest dla wierzyciela atrakcyjne przede wszystkim ze względów dowodowych. Dochodząc odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy na zasadach ogólnych, to na wierzycielu ciąży obowiązek udowodnienia poniesionej szkody oraz jej wysokości. Korzystniej w tym względzie kształtuje się sytuacja wierzyciela w procesie o zapłatę zastrzeżonej w umowie kary za niewłaściwe wykonanie zobowiązania.   Artykuł 484 Kodeksu Cywilnego stanowi, iż kara umowna należy się w zastrzeżonej wysokości …

KARA UMOWNA A PONIESIONA PRZEZ WIERZYCIELA SZKODA Read More »

KLAUZULE ABUZYWNE W UMOWACH UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM

Umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, tzw. polisolokaty, od dłuższego czasu stanowią przedmiot sporów zawisłych przed sądami powszechnymi. Rezultatem toczących się sporów sądowych, zainteresowania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz posłów, jest obniżenie opłat likwidacyjnych dla nowo zaciąganych umów.Na mocy porozumienia Prezesa UOKiK zawartego z siedemnastoma ubezpieczycielami, które wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., ubezpieczyciele zobowiązali się do dobrowolnego obniżenia opłat …

KLAUZULE ABUZYWNE W UMOWACH UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Read More »