Rozwód: elementy wyroku rozwiązującego związek małżeński

Adam i Ewa podjęli decyzję o rozwodzie. Spełniają przesłanki wskazane w art. 56 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zatem co dalej? Czas aby określili jak chcą by wyglądała ich rzeczywistość po rozwodzie w kilku ważnych aspektach życia zarówno ich, jak i małoletnich dzieci, których są rodzicami. Pomoże im w tym treść art. 57 i 58 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, które wskazują na tzw. obligatoryjne i fakultatywne elementy wyroku rozwodowego. Te obligatoryjne to inaczej mówiąc sprawy, o których sąd rozstrzyga obowiązkowo, a fakultatywne rozpoznawane są przez sąd jedynie na wniosek co najmniej jednego z małżonków. 

Wobec powyższego istotnym jest, aby małżonkowie już na początku sprecyzowali swoje stanowisko w zakresie elementów obligatoryjnych i zadali sobie następujące pytania:

  1. Czy? A jeżeli tak, to który z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa?
  2. W jaki sposób wyobrażam sobie wykonywanie władzy rodzicielskiej nad naszym wspólnym małoletnimi dzieckiem?
  3. W jaki sposób chce uregulować kontakty rodziców z dzieckiem (przy czym na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem)?
  4. W jakiej wysokości każde z nas będzie obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka (alimenty)?
  5. W jaki sposób będziemy korzystać z mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania po rozwodzie (obligatoryjne tylko jeżeli małżonkowie istotnie zajmują wspólne mieszkanie mimo rozwodu)?

Następnie, przechodząc do fakultatywnych elementów wyroku rozwodowego, należy wskazać, że małżonkowie mogą, lecz nie muszą w postępowaniu rozwodowym uregulować również inne kwestie takie jak:

  1. Nakazanie eksmisji jednego małżonka na żądanie drugiego, w wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie.
  2. Podział wspólnego mieszkania albo przyznanie mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego – o ile taki podział lub przyznanie jest możliwe.
  3. Podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Zgodnie jednak z postanowieniem Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 16 czerwca 2016 roku (sygn. akt V CZ 25/16) Przeprowadzenie w wyroku rozwodowym podziału majątku wspólnego stron nie powoduje nadmiernej zwłoki postępowania nie tylko wtedy, gdy między stronami nie ma sporu co do składu i sposobu podziału tego majątku, lecz także wtedy, gdy wyjaśnienie spornych między stronami okoliczności bądź też takich okoliczności, które sąd obowiązany jest ustalić z urzędu, wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego w ograniczonym przedmiotowo i czasowo zakresie.
  4. Alimenty na jednego z małżonków jeżeli zostaną spełnione ku temu przesłanki ustawowe.

Adam i Ewa niewątpliwie mają o czym myśleć. Pomogą im w tym na pewno kolejne odsłony artykułów z tego cyklu. Jak widać decyzja o rozwodzie to dopiero przysłowiowy wierzchołek góry lodowej. Niemniej jednak, zawsze warto skorzystać z rad profesjonalnego pełnomocnika, zwłaszcza w zakresie konsekwencji jakie niesie ze sobą zarówno podejmowanie decyzji, jak i działań poprzedzających formalne zainicjowanie postępowania rozwodowego w konkretnej sprawie.

O autorze

Marta Drabina

Sekretariat

O MNIE

Studentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

W Kancelarii zdobywa doświadczenie w obsłudze administracyjnej.

Wolny czas spędza aktywnie na wycieczkach górskich, treningach boksu lub zwiedzając galerie sztuki

KONTAKT

E-mail: m.drabina@pirozek.pl

Tel: +48 32 205 50 12


Więcej artykułów