Prawo karne: Dopuszczalność tzw. systemu dozoru elektronicznego w pryzmacie sumy orzeczonych kar wobec skazanego.

System dozoru elektronicznego (tzw. SDE) jest to rozwiązanie prawne uregulowane w Kodeksie karnym wykonawczym umożlwiające odbywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym, czyli w warunkach wolnościowych. System ten został wprowadzony w Polsce Ustawą z dnia 07 września 2007 roku o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. Przedmiotowa ustawa weszła w życie z dniem 01 września 2009 r. i została uchylona dnia 1 lipca 2015 r., a aktualnie przepisy dotyczące dozoru elektronicznego są zawarte w Rozdziale VIIa Kodeksu Karnego Wykonawczego.

Zgodnie natomiast z brzmieniem art. 43la§ 1 Kodeksu karnego wykonawczego Sąd penitencjarny może udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:

  1. 1) wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku i 6 miesięcy, a nie zachodzą warunki przewidziane w art. 64 § 2 Kodeksu karnego;
  2. jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary;
  3. skazany posiada określone miejsce stałego pobytu;
  4. osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę, o której mowa w art. 43h § 3;
  5. odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne, o których mowa w art. 43h § 1.

O przesądzeniu dopuszczalności zastosowania tzw. systemu dozoru elektronicznego konieczne jest w pierwszej kolejności m.in. ustalenie, które z kar pozbawienia wolności są brane pod uwagę przy określeniu okresu jednego roku i 6 miesięcy, o którym mowa w art. 43la § 1 ust. 1 k.k.w., a zatem czy chodzi o wszystkie orzeczone kary czy też wyłącznie o kary podlegające wykonaniu.

Z odpowiedzią na to ważne dla skazanych pytanie przychodzi orzecznictwo sądów powszechnych a tym konkretnym przypadku Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach – II Wydział Karny z dnia 21 marca 2017 r., wydane w sprawie o sygnaturze akt: II AKzw 246/17, które stanowi, iż:

„Sąd Apelacyjny w niniejszym składzie przychyla się do poglądu, iż w chwili orzekania o dopuszczalności tzw. dozoru elektronicznego konieczne jest m.in. ustalenie, które z kar pozbawienia wolności podlegają wykonaniu w jakim zakresie, albowiem to suma kar podlegających wykonaniu, a nie suma kar orzeczonych powinna być rozstrzygająca. Stanowisko to jest tym bardziej przekonujące w świetle ratio legis art. 75 § 3a KK, którego podstawą jest wyważenie dolegliwości kary jaką winien ostatecznie odczuć skazany, w przypadku zarządzenia do wykonania kary warunkowo zawieszonej w kontekście całego przebiegu okresu próby.

Skoro więc skazanemu skrócono wymiar kary zarządzonej do wykonania do 1 roku pozbawienia wolności, winien on móc zarazem skorzystać z wszystkich dobrodziejstw jakie się z tym wiążą, w tym i możliwości ubiegania się o odbywanie ww. kary w warunkach SDE.”

Mając zatem na uwadze powyższe orzeczenie stwierdzić należy, iż powyższe orzeczenie jest jak najbardziej korzystne dla skazanych, albowiem to wyłącznie kary podlegające wykonaniu a w zasadzie ich suma przesądza o możliwości ewentualnego zastosowanie systemu dozoru elektronicznego.

Adwokat Maciej Sechman

Specjalista w zakresie prawa karnego i karnego wykonawczego.

Pogotowie karne

Kancelaria zapewnia pomoc prawną osobom zatrzymanym w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa. W przypadku zatrzymania przez organy ścigania niezwłocznie pojawiamy się na miejscu zdarzenia, również poza zwykłymi godzinami pracy naszej Kancelarii. Warto pamiętać, że brak pomocy profesjonalnego obrońcy już podczas pierwszego przesłuchania zazwyczaj negatywnie wpływa na dalszy przebieg postępowania.

W nagłych wypadkach prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 730 556 100

Obrońcę może ustanowić dla zatrzymanego także INNA OSOBA, w sytuacji gdy zatrzymany został pozbawiony wolności.

O autorze

Maciej Sechman

Adwokat

O MNIE

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Aplikację prawniczą ukończył zdaniem państwowego egzaminu adwokackiego z wynikami bardzo dobrymi, za które otrzymał wyróżnienie dziekańskie.

Podczas odbywania aplikacji adwokackiej praktykował w renomowanych kancelariach prawnych na Śląsku, co pozwoliło mu zdobyć bezcenne doświadczenie zawodowe z kilku gałęzi prawa.

Świadczy pomoc prawną dla osób fizycznych i przedsiębiorców w tym także z krajów Unii Europejskiej, zwłaszcza z Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Biegle włada językiem angielskim.

KONTAKT

e-mail: m.sechman@pirozek.pl

tel: +48 603 208 422


Więcej artykułów