Czy mieszkańcy domu uszkodzonego w związku z ruchem zakładu górniczego mają prawo do lokalu zastępczego?

Uczestnik wypadku komunikacyjnego ma prawo do samochodu zastępczego na czas naprawy uszkodzonego samochodu. A czy mieszkańcy domu uszkodzonego w związku z ruchem zakładu górniczego mają prawo do lokalu zastępczego?

Art. 146 ust 1 Prawa geologicznego i górniczego wskazuje, iż  odpowiedzialność za szkodę ponosi przedsiębiorca prowadzący ruch zakładu górniczego, wskutek którego wystąpiła szkoda. Jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, do naprawienia szkód górniczych, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. Tym samym zakład górniczy odpowiada za wszystkie następstwa powstałe w związku z wystąpieniem szkody górniczej i pozostające w adekwatnym związku przyczynowym ze zdarzeniem wywołującym szkodę. Zgodnie z art. 147 Prawa geologicznego i górniczego naprawienie szkody powinno nastąpić przez przywrócenie stanu poprzedniego. W przypadku konieczność przeprowadzenie niektórych robót naprawczych, m. in. rektyfikacji budynku, niemożliwe jest jego zamieszkiwanie i dlatego koniecznym jest wyprowadzenie się jego mieszkańców na czas remontu.

W powyższej kwestii wypowiedział się Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 29 sierpnia 2012 roku (sygn. akt I ACa 569/12), wskazując, iż ewentualna szkoda wynikająca z konieczności opuszczenia budynku mieszkalnego podlegającego rektyfikacji, nie jest szkodą, która winna być naprawiona poprzez przywrócenie stanu poprzedniego w oparciu o przepisy prawa górniczego i geologicznego lecz innego rodzaju szkodą, która pozostaje w związku przyczynowym z ruchem zakładu górniczego, która winna być naprawiona w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego.

Jednocześnie Sąd Apelacyjny w Katowicach podkreślić, iż dopiero w chwili konieczności opuszczenia lokalu podlegającego rektyfikacji powstaje uszczerbek w majątku, gdyż dopiero w tym momencie istnieje konieczność poniesienia kosztów najmu lokalu zastępczego. Także dopiero w tym momencie, jeżeli uprzednio zakład górniczy nie zapewnił odpowiedniego lokalu zastępczego, istnieje sądowa możliwość dochodzenia naprawienia powstałej z tego tytułu szkody.

Nie bez znaczenia pozostaje kwestia, iż, tak samo jak w przypadku samochodu zastępczego, w ramach postępowania o naprawienie szkody można domagać się zwrotu kosztów poniesionych w związku z najmem lokalu odpowiadającego standardom lokalu mieszkalnego, będącego w trakcie naprawy. W ramach adekwatnego związku przyczynowego nie mieszczą się koszty najmu lokalu mieszkalnego w standardzie znacząco przewyższającego standardy remontowanego lokalu mieszkalnego.

zobacz naszą pełną ofertę: szkody górnicze

Więcej artykułów