Dziedziczenie środków zgromadzonych w OFE

Od wielu lat w polskim systemie emerytalnym funkcjonuje tzw. II filar, czyli system, w którym pracownicy dobrowolnie przekazują część swojego wynagrodzenia na indywidualne konto emerytalne w ramach Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE). Wiele osób zastanawia się, co stanie się z zgromadzonymi tam środkami w przypadku śmierci właściciela konta. Czy te pieniądze przepadną, czy też podlegają dziedziczeniu?

Odpowiedź na to pytanie jest dość prosta: zgromadzone w OFE środki podlegają dziedziczeniu na takich samych zasadach, jak każde inne mienie pozostawione po zmarłym. Oznacza to, że w przypadku śmierci właściciela konta, środki zgromadzone w OFE zostaną przekazane jego spadkobiercom.

Pieniądze z OFE po śmierci osoby ubezpieczonej

Po śmierci członka OFE należy złożyć wniosek o podział środków do otwartego funduszu do którego należał zmarły. Zgodnie z przepisami OFE zrealizuje podział środków na rzecz osób uprawnionych. Jeżeli zmarły był w związku małżeńskim i istniała wspólność majątkowa, wówczas za okres trwania małżeństwa połowę zgromadzonych środków OFE przekazuje na rachunek współmałżonka. Pozostałe środki zgromadzone na rachunku zmarłego fundusz przekazuje osobom wskazanym przez zmarłego. Jeżeli jednak takie osoby nie zostały wskazane środki wchodzą w skład masy spadkowej.

W przypadku dziedziczenia środków zgromadzonych w OFE, konieczne jest przeprowadzenie procedury spadkowej, która określi, kto i w jakiej części odziedziczy zgromadzone tam środki. Dopiero po zakończeniu tej procedury, środki te zostaną przekazane spadkobiercom.

Pieniądze z OFE zmarłego a podatki

Należy również pamiętać, że środki zgromadzone w OFE nie podlegają ustawie o podatku od spadków i darowizn. Oznacza to, że w przypadku dziedziczenia środków zgromadzonych w OFE, spadkobiercy nie będą musieli płacić tego podatku.  Niestety od kwoty wypłacanej po śmierci członka OFE należy odprowadzić 19-procentowy zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych.

Co zrobić kiedy nie wiadomo czy zmarły był członkiem OFE?

W przypadku, gdy nie wiadomo czy zmarły był członkiem OFE należy udać się do najbliższej placówki ZUS i zwrócić się o podanie funduszu do jakiego należał zmarły. Po ustaleniu właściwego funduszu emerytalnego powinniśmy zgłosić śmierć zmarłego członka i przedstawić stosowne dokumenty m.in. skrócony odpis aktu zgonu ubezpieczonego oraz oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem prawomocnego postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku bądź zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia.

Zazwyczaj wypłata środków z OFE zajmuje od 1 do 3 miesięcy od złożenia wniosków wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

O autorze

Anna Wieczorek

Radca Prawny

O MNIE

Radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Aplikację radcowską odbywała przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach; zawód radcy prawnego wykonuje od 2020 r. Posiada uprawnienia pozwalające na wykonywanie zawodu mediatora. Doktorant związany nieustannie z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Studia prawnicze ukończyła z oceną celującą, broniąc pracy magisterskiej z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego i prawa cywilnego pod kierunkiem prof. dr hab. M. Pazdana.

W kręgu szerokich zainteresowań znajduje się m.in. prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne. Doświadczenie zawodowe zdobywała angażując się w procesy restrukturyzacyjne i upadłościowe spółek z różnych branż, których aktywa wyceniano na  dziesiątki milionów złotych. Do największych sukcesów zalicza koordynację projektu, w którym doszło do zatwierdzenia przez sąd warunków sprzedaży  składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa (tzw. przygotowana likwidacja – pre-pack), którego wartość stawiała go pod tym względem na jednym z pierwszych miejsc w 2020 roku. Specjalizuje się również w zakresie obsługi dużych podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa korporacyjnego, prawa cywilnego, handlowego oraz gospodarczego. Posiada kompetencje w zakresie regulowania skomplikowanego stanu prawnego nieruchomości, również przy uwzględnieniu wielowątkowego postępowania spadkowego. 

Posługuje się językiem angielskim.

KONTAKT


Więcej artykułów