Czy synowa bądź teściowa może po mnie dziedziczyć?

Zgodnie z zasadami prawa spadkowego dzieci zazwyczaj dziedziczą po swoich zmarłych rodzicach. Jednak w przypadkach, gdy kolejność śmierci wykracza poza typowe scenariusze, sytuacja może się komplikować. Na przykład, jeśli kobieta przeżyje swojego męża, a następnie umiera teść, pojawia się pytanie o prawo wdowy do dziedziczenia po swoim zmarłym.

Dziedziczenie po teściach

Zgodnie z zasadami dziedziczenia ustawowego, małżonek dziecka spadkodawcy nie jest bezpośrednio uwzględniany w grupie spadkobierców ustawowych. Oznacza to, że w standardowych okolicznościach, zięć lub synowa nie mają prawnego prawo do dziedziczenia po swoich teściach.

Jednak istnieje możliwość dla małżonka dziecka spadkodawcy, aby stać się spadkobiercą – poprzez testament. Aby małżonek mógł dziedziczyć po teściach, teściowie muszą dokonać tego poprzez sporządzenie testamentu, w którym wyraźnie wskazują go jako beneficjenta swojego majątku. Testament jest prawnie wiążącym dokumentem, który pozwala na przekazanie majątku osobom spoza kręgu spadkobierców ustawowych, co umożliwia zięciowi lub synowej wejście w krąg spadkobierców.

Warto podkreślić, że w przypadku braku testamentu, prawo do dziedziczenia po teściach nie przysługuje małżonkowi ich dziecka. Dlatego sporządzenie testamentu przez teściów jest kluczowym elementem, który umożliwia przekazanie majątku zięciowi lub synowej. To podejście pozwala teściom na decydowanie o losie swojego majątku i jest często wykorzystywane w celu wzmocnienia więzi rodzinnych oraz zapewnienia wsparcia finansowego dla małżonków ich dzieci.

Kwestia dziedziczenia po zięciach przez teściów

W sytuacji, gdy zięć zmarłego pozostawia spadek, teściowie generalnie nie są uprawnieni do dziedziczenia po nim na podstawie dziedziczenia ustawowego. Zgodnie z hierarchią spadkobierców ustawowych, pierwszeństwo mają zstępni zmarłego (dzieci, wnuki), małżonek oraz rodzice. Teściowie nie są bezpośrednio wymienieni w tej hierarchii.

Jednakże, podobnie jak w przypadku dziedziczenia po teściach, istnieje możliwość, aby teściowie odziedziczyli po zięciu poprzez testament. Jeśli zięć sporządzi testament, w którym wyraźnie wskazuje swoich teściów jako beneficjentów, mogą oni stać się spadkobiercami. Testament pozwala na przekazanie majątku osobom spoza ustawowego kręgu spadkobierców, w tym teściom zięcia.

Warto zauważyć, że w praktyce takie sytuacje są stosunkowo rzadkie. Zazwyczaj majątek zmarłego zięcia przypada jego najbliższej rodzinie, chyba że zięć wyraźnie określi inaczej w swoim testamencie. Testament jest zatem kluczowym dokumentem, który pozwala na odstępstwo od standardowej kolejności dziedziczenia ustawowego.

Podatek od spadku po teściach

W kwestii dziedziczenia po teściowej lub teściu, zięć i synowa nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania spadków i darowizn, które przewiduje art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Oznacza to, że w przypadku otrzymania spadku po teściach, zięć i synowa są zobowiązani do zapłaty podatku od spadków według zasad stosowanych dla I grupy podatkowej.

I grupa podatkowa, zgodnie z ustawą, obejmuje szereg osób blisko związanych ze spadkodawcą, w tym:

  • Małżonka zmarłego,
  • Dzieci, wnuki i pozostałych zstępnych,
  • Rodziców, dziadków i pozostałych wstępnych,
  • Pasierba,
  • Zięcia i synową,
  • Rodzeństwo,
  • Ojczyma i macochę,
  • Teściów.

W praktyce, to umiejscowienie zięcia i synowej w I grupie podatkowej oznacza, że są oni traktowani podobnie do najbliższych członków rodziny pod względem obciążeń podatkowych. Jednak, brak zwolnienia dla nich, w przeciwieństwie do bezpośrednich członków rodziny (jak dzieci czy małżonek spadkodawcy), podkreśla ich nieco inny status prawny w kontekście dziedziczenia.

Warto podkreślić, że stawki podatkowe i kwoty wolne od podatku dla I grupy podatkowej mogą różnić się od tych stosowanych dla osób spoza tej grupy, co może mieć znaczący wpływ na wysokość podatku należnego od otrzymanego spadku.

Zachowek

Gdy w testamencie spadkodawca przekazuje majątek zięciowi lub synowej, może to wywołać obowiązek wypłaty zachowku dla niektórych członków rodziny. Zachowek jest częścią spadku, która przysługuje najbliższym członkom rodziny spadkodawcy, których pominięto w testamencie lub otrzymali mniejszą część niż wynikałoby to z dziedziczenia ustawowego.

Majątek wspólny

Majątek wspólny praktyce często pojawiają się wątpliwości dotyczące klasyfikacji spadku jako majątku osobistego czy wspólnego w związku małżeńskim. Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, dobra nabyte przez jednego z małżonków w drodze dziedziczenia zazwyczaj zaliczane są do jego majątku osobistego. Oznacza to, że w standardowej sytuacji, majątek uzyskany z dziedziczenia nie jest automatycznie współwłasnością obu małżonków.

Jeśli jednak spadkodawca chce, aby odziedziczona przez małżonka rzecz stała się częścią majątku wspólnego małżeństwa, musi wyraźnie określić taki zamiar w testamencie. Bez takiego wyraźnego wskazania w testamencie, majątek otrzymany w spadku pozostaje własnością osobistą małżonka, który go odziedziczył. To oznacza, że małżonek, który nie jest beneficjentem testamentu, nie ma praw do majątku odziedziczonego przez drugiego małżonka, chyba że zostanie to inaczej zaaranżowane przez spadkodawcę.

O autorze

Anna Wieczorek

Radca Prawny

O MNIE

Radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Aplikację radcowską odbywała przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach; zawód radcy prawnego wykonuje od 2020 r. Posiada uprawnienia pozwalające na wykonywanie zawodu mediatora. Doktorant związany nieustannie z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Studia prawnicze ukończyła z oceną celującą, broniąc pracy magisterskiej z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego i prawa cywilnego pod kierunkiem prof. dr hab. M. Pazdana.

W kręgu szerokich zainteresowań znajduje się m.in. prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne. Doświadczenie zawodowe zdobywała angażując się w procesy restrukturyzacyjne i upadłościowe spółek z różnych branż, których aktywa wyceniano na  dziesiątki milionów złotych. Do największych sukcesów zalicza koordynację projektu, w którym doszło do zatwierdzenia przez sąd warunków sprzedaży  składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa (tzw. przygotowana likwidacja – pre-pack), którego wartość stawiała go pod tym względem na jednym z pierwszych miejsc w 2020 roku. Specjalizuje się również w zakresie obsługi dużych podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa korporacyjnego, prawa cywilnego, handlowego oraz gospodarczego. Posiada kompetencje w zakresie regulowania skomplikowanego stanu prawnego nieruchomości, również przy uwzględnieniu wielowątkowego postępowania spadkowego. 

Posługuje się językiem angielskim.

KONTAKT


Więcej artykułów