Co grozi za kradzież z włamaniem?

Kradzież z włamaniem to jedno z poważniejszych przestępstw przeciwko mieniu, penalizowane przez większość systemów prawnych na świecie. W polskim porządku prawnym zagadnienie to regulowane jest przez Kodeks karny, który określa zarówno ramy odpowiedzialności, jak i możliwe konsekwencje dla sprawcy. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie tematyki kradzieży z włamaniem, z perspektywy prawnej, wskazując na potencjalne konsekwencje dla sprawcy oraz możliwości obrony przed zarzutami.

Kradzież z włamaniem

Kradzież z włamaniem jest definiowana jako bezprawne przejęcie mienia przy użyciu przemocy lub poprzez nieautoryzowane dostanie się do chronionego obszaru lub systemu. Ten akt obejmuje nie tylko fizyczne włamanie do budynków czy pomieszczeń, ale również przełamanie elektronicznych lub cyfrowych zabezpieczeń.

Konsekwencje prawne

Zgodnie z polskim Kodeksem karnym, za kradzież z włamaniem grozi kara pozbawienia wolności od 2 do 12 lat. Wysokość kary zależy od wielu czynników, w tym wartości przywłaszczonego mienia, okoliczności popełnienia przestępstwa, a także od tego, czy sprawca działał w recydywie. W przypadkach szczególnie ciężkich, gdy np. doszło do dużych strat materialnych lub gdy przestępstwo zostało dokonane w sposób szczególnie zuchwały, kara może być surowsza.

Okoliczności łagodzące i obciążające

Przy wymiarze kary sąd bierze pod uwagę zarówno okoliczności łagodzące, jak i obciążające. Do okoliczności łagodzących może należeć np. dobrowolne oddanie się w ręce sprawiedliwości, aktywny udział w naprawieniu szkody, czy wyraźne okazanie skruchy. Z kolei wśród okoliczności obciążających znajdują się takie czynniki, jak recydywa, użycie przemocy, czy też działanie w grupie przestępczej.

Aspekty procesowe

Oskarżony o kradzież z włamaniem ma prawo do obrony i korzystania z pomocy prawnej. Proces karny w takich sprawach zazwyczaj obejmuje etapy takie jak postępowanie przygotowawcze, postępowanie sądowe oraz, w przypadku skazania, wykonanie kary. Sprawca może skorzystać z prawa do odmowy składania zeznań, a także ma możliwość odwołania się od wyroku do wyższej instancji sądowej.

Paserstwo

Osoby, które kupują lub przyjmują mienie pochodzące z kradzieży z włamaniem, mogą ponieść poważne konsekwencje prawne. W polskim systemie prawnym, takie działania mogą być kwalifikowane jako paserstwo, które jest przestępstwem zdefiniowanym w Kodeksie karnym. Paserstwo polega na nabyciu, przechowaniu, przewozie, przekazaniu lub pomocnictwie w zbyciu mienia pochodzącego z przestępstwa, wiedząc lub mając podstawy, by przypuszczać, że pochodzi ono z nielegalnego źródła.

Konsekwencje prawne dla osób dopuszczających się paserstwa zależą od wielu czynników, takich jak wartość przyjętego mienia, okoliczności nabycia oraz ewentualna współpraca z organami ścigania. W przypadku paserstwa, kodeks przewiduje kary pozbawienia wolności, których długość zależy od okoliczności sprawy i może wynosić od kilku miesięcy do nawet kilku lat więzienia. Dodatkowo, osoba skazana za paserstwo może zostać obciążona grzywną oraz obowiązkiem naprawienia szkody wyrządzonej ofierze przestępstwa.

Warto zaznaczyć, że w przypadku świadomego uczestnictwa w paserstwie, gdzie osoba działała w porozumieniu z osobami dokonującymi kradzieży z włamaniem, może ona zostać również pociągnięta do odpowiedzialności za współudział w tym przestępstwie, co może prowadzić do jeszcze surowszych konsekwencji. W każdym przypadku, organy ścigania i sąd oceniają okoliczności indywidualnie, biorąc pod uwagę wszystkie aspekty sprawy.

Możliwości obrony

Obrona w przypadku oskarżenia o kradzież z włamaniem może przyjmować różne formy, w zależności od specyfiki sprawy. Może to być podważanie dowodów przedstawionych przez oskarżenie, dowodzenie alibi, kwestionowanie legalności i rzetelności procedur policyjnych i prokuratorskich, lub argumentowanie, że działanie miało miejsce bez zamiaru przywłaszczenia mienia.

Pogotowie karne

Kancelaria zapewnia pomoc prawną osobom zatrzymanym w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa. W przypadku zatrzymania przez organy ścigania niezwłocznie pojawiamy się na miejscu zdarzenia, również poza zwykłymi godzinami pracy naszej Kancelarii. Warto pamiętać, że brak pomocy profesjonalnego obrońcy już podczas pierwszego przesłuchania zazwyczaj negatywnie wpływa na dalszy przebieg postępowania.

W nagłych wypadkach prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 730 556 100

Obrońcę może ustanowić dla zatrzymanego także INNA OSOBA, w sytuacji gdy zatrzymany został pozbawiony wolności.

O autorze

dr Jarosław Wichura

DR JAROSŁAW WICHURA

Adwokat

O MNIE

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Aplikację adwokacką odbywał przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Od 2017 r. wykonuje zawód adwokata.

 

W kręgu zainteresowań znajduje się m.in. prawo cywilne i gospodarcze, jak również sprawy z zakresu prawa rodzinnego i prawa karnego. Od wielu lat z sukcesem świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie stałej obsługi wspólnot mieszkaniowych.

 

Uczestniczył w kilkudziesięciu szkoleniach m.in. z zakresu mediacji w sprawach cywilnych i karnych, rozwoju przedsiębiorczości, doskonalenia umiejętności personalnych.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. 


W czerwcu 2016 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Wolność słowa w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ujęcie porównawcze” na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Wykładowca na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, wcześniej także w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu (prowadzi zajęcia z przedmiotów m.in. „Wstęp do prawoznawstwa”, „Prawo międzynarodowe publiczne”, „Administracja publiczna”).

 

Wielokrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce. Wyróżniony przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność na rzecz społeczności akademickiej i lokalnej oraz osiągnięcia naukowe. Jest autorem monografii naukowej pn. „Nowe media a opinia publiczna”, współautorem monografii pn. „Funkcjonalna implementacja przepisów antykorupcyjnych na gruncie polskiego prawa karnego”, 21 artykułów naukowych oraz współredaktorem 2 publikacji zbiorowych. Ponadto pisze teksty popularnonaukowe oraz eksperckie.

 

Płynnie posługuje się językiem angielskim (certyfikat TOEIC).

Z zamiłowania pianista i meloman. Wolne chwile poświęca dobrej książce oraz górskim wycieczkom.

KONTAKT


Więcej artykułów