Nieważność umowy kredytu frankowego i jej wpływ na ustanowioną hipotekę

utworzone przez | Lis 18, 2020 | Nieautoryzowane transakcje, Oferta, Polecane publikacje, Prawo bankowe

Powszechnie banki udzielające kredytów frankowych, celem zabezpieczenia zobowiązania, za warunek udzielenia kredytu, uznają konieczność obciążenia konkretnej nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym – hipoteką.

W tym momencie wskazać należy, że ustawa o księgach wieczystych i hipotece stanowi, że w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego można nieruchomości obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją się stała własnością,
i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi nieruchomości.

Zgodnie z prawem bankowym do ustanowienia hipoteki na rzecz banku, między innymi, wymaga się od właścicieli nieruchomości złożenia stosownego oświadczenia
o ustanowieniu hipoteki.

Rozważając złożenie tzw. pozwu frankowego, mając na uwadze perspektywę wygranej sprawy, pojawia się pytanie – co z hipoteką po ewentualnie wygranym procesie?

Odpowiedź na zadane pytanie jest jak najbardziej satysfakcjonująca dla zainteresowanych. Jak wskazano już wyżej hipoteka zabezpiecza wierzytelność wynikającą z określonego stosunku prawnego. Należy przez to rozumieć, iż przesłanką ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego jest istnienie ważnej podstawy prawnej – ważnej umowy kredytu.

W sytuacji, której sąd orzekający w sprawie, stwierdzi prawomocnym wyrokiem,
iż zawarta umowa jest nieważna, upada w tym samym momencie podstawa ustanowionej hipoteki. Wystąpienie omawianej sytuacji, otwiera drogę zainteresowanym do żądania wykreślenia z księgi wieczystej ustanowionej na podstawie nieważnej umowy hipoteki. Wtedy nieruchomość w braku ustanowienia innych praw, pozostaje wolna
od obciążeń.

W zależności od banku i umowy, podstawy wadliwości umowy kredytu we franku szwajcarskim bywają różne. Niemniej jednak kiedy wadliwość umowy wpływa
oraz wskazuje na to, że taka umowa jest nieważna, wtedy skutek dla każdej
z ustanowionych hipotek jest taki sam.

Kiedy sąd stwierdzi, że umowa kredytu frankowego jest nieważna, zostanie wykreślona hipoteka, wtedy jej właściciele będą uprawnieni do sprzedaży takiej nieruchomości
bez żadnych obciążeń. Za korzystniejszą dla właścicieli nieruchomości oraz potencjalnych nabywców uznać należy sprzedaż nieruchomości bez żadnych obciążeń w porównaniu
do sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką.

Mariusz Gaweł

Mariusz Gaweł

Author

Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Obecnie, również słuchacz studiów z zakresu prawa podatkowego w Uniwersytecie Wrocławskim.Swoje zainteresowania zawodowe rozwija w m. in. na gruncie prawa gospodarczego oraz handlowego pogłębiając przy tym związane kwestie podatkowe. Zachęcamy do kontaktu: E-mail: kancelaria@pirozek.pl Telefon: (32) 205 50 12/13

0 komentarzy