ZWROT KOSZTÓW ZABEZPIECZEŃ

Jeżeli planujesz budowę budynku na terenach znajdujących się w obszarze aktywności zakładu górniczego, warto wcześniej przemyśleć kwestię odpowiedniego zabezpieczenia budynku przed negatywnymi skutkami eksploatacji górniczej. Obowiązujące przepisy przewidują możliwość zwrotu koniecznych nakładów jakie inwestor wyłożył na dokonanie takich zabezpieczeń.

Zgodnie z art. 150 ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze przepisy o naprawieniu szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego stosuje się odpowiednio do zapobiegania tym szkodom.

Planowanie inwestycji budowlanej na terenach aktywności zakładu górniczego wiąże się z ryzykiem i niebezpieczeństwem użytkowania takiego budynku. W celu wykonania odpowiednich zabezpieczeń w pierwszej kolejności inwestor/projektant budynku powinien uzyskać od dyrektora właściwego zakładu górniczego stosowną prognozę górniczo- geologiczną, dotyczącą przewidywanych skutków eksploatacji górniczej na nowo wznoszony obiekt budowlany. Zakład górniczy wskazuje konkretną kategorię szkód górniczych mogących wystąpić na terenie inwestycji. Kategorie szkód górniczych są charakteryzowane z wykorzystaniem tzw. wskaźników deformacji terenu (stopień przechylenia, odkształcenie i krzywość terenu). Powszechnie przyjmuje się pięć kategorii szkód górniczych. Kategoria I wskazuje na wystąpienie szkód najłagodniejszych, natomiast kategoria V określa teren, na którym nie powinno się planować inwestycji budowlanych.

Projektanci budynków za pomocą wyżej wspomnianych kategorii potrafią wyszczególnić i obliczyć, jakie powinno się wykorzystać zabezpieczenia przy projektowaniu budynku. Inwestor z kolei może ubiegać się o zwrot uzasadnionych kosztów i wydatków poniesionych na wykonania takich zabezpieczeń. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek do właściwego miejscowo zakładu górniczego wraz z odpowiednią dokumentacją kosztorysową potwierdzającą wykonanie robót budowlanych.  Warunkiem zwrotu kosztów zabezpieczeń, a więc należytego odszkodowania jest ugoda zawarta pomiędzy inwestorem, a zakładem górniczym.

Warto również pamiętać, że rekomendowaną praktyką wskazywaną przez same zakłady górnicze jest ich wcześniejsze powiadomienie o planowanej inwestycji i umożliwienie udziału przedstawicielowi zakładu górniczego w odbiorze prac związanych z wykonaniem odpowiednich zabezpieczeń. Zawiadomienie takie z pewnością  pozwoli uniknąć późniejszego, ewentualnego nieporozumienia dotyczącego analizy kosztów zabezpieczeń.

zobacz naszą pełną ofertę: szkody górnicze

Więcej artykułów