Znaczenie pomocnictwa w prawie karnym

pomocnitwo

Zgodnie z kodeksem karnym odpowiedzialność za popełnienie przestępstwa ponosi zarówno osoba, która bezpośrednio dopuściła się czynu zabronionego jak również ta, która pomogła w jego realizacji. W artykule 18 § 3 Kodeksu karnego czyn taki określany jest jako pomocnictwo.

Pomocnik

Pomocnictwo to umyślne wspomaganie innej osoby w dokonaniu czynu zabronionego. Chociaż działanie pomocnika jest świadome, nie jest on bezpośrednim sprawcą czynu. Sposoby w jakie pomocnik może asystować sprawcy, są różnorodne: od dostarczenia narzędzi niezbędnych do popełnienia przestępstwa, przez zapewnienie środka transportu, po doradztwo, udostępnienie istotnych informacji czy pomoc w zatarciu śladów zbrodni.

Kiedy mamy do czynienia z pomocnictwem?

Aby uznać kogoś za pomocnika w popełnieniu przestępstwa, osoba ta musi świadomie pomagać w działaniu niezgodnym z prawem. Osoby, które nie zdają sobie sprawy z faktu, że pomagają w popełnieniu przestępstwa, nie mogą być traktowane jako pomocnicy.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Sprawdź Prawo karne

Nieistotne również jest, czy osoba dokonująca przestępstwa faktycznie skorzystała z tej pomocy. Ważne jest też podkreślenie, że za pomocnictwo można uznać nie tylko te działania, które są niezbędne do popełnienia przestępstwa, ale także te, które w mniejszym stopniu przyczyniają się do jego realizacji.

Konsekwencje prawne

Osoba uznana za pomocnika może zostać skazana na karę pozbawienia wolności, której długość waha się w zależności od powagi czynu. Sąd może wymierzyć karę za pomocnictwo w granicach przewidzianych za sprawstwo czynu, którego dopuścił się faktyczny sprawca. Oznacza to, że jeśli osoba dopuściła się pomocnictwa w zabójstwie może zostać skazana nawet na karę dożywotniego pozbawienia wolności.

Oprócz więzienia na pomocnika może zostać nałożona grzywna, której wysokość jest uzależniona od specyfiki przestępstwa i okoliczności. Dodatkowo, w zależności od sytuacji, sąd może wydać różne decyzje, takie jak przepadek mienia, nakaz naprawienia wyrządzonej szkody czy zakaz pełnienia pewnych funkcji.

Osoba świadomie ułatwiająca popełnienie przestępstwa, może zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej nawet jeśli główny sprawca nie został ukarany.

Pogotowie karne

Kancelaria zapewnia pomoc prawną osobom zatrzymanym w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa. W przypadku zatrzymania przez organy ścigania niezwłocznie pojawiamy się na miejscu zdarzenia, również poza zwykłymi godzinami pracy naszej Kancelarii. Warto pamiętać, że brak pomocy profesjonalnego obrońcy już podczas pierwszego przesłuchania zazwyczaj negatywnie wpływa na dalszy przebieg postępowania.

W nagłych wypadkach prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 730 556 100

Obrońcę może ustanowić dla zatrzymanego także INNA OSOBA, w sytuacji gdy zatrzymany został pozbawiony wolności.

O autorze

dr Jarosław Wichura

DR JAROSŁAW WICHURA

Adwokat

O MNIE

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Aplikację adwokacką odbywał przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Od 2017 r. wykonuje zawód adwokata.

 

W kręgu zainteresowań znajduje się m.in. prawo cywilne i gospodarcze, jak również sprawy z zakresu prawa rodzinnego i prawa karnego. Od wielu lat z sukcesem świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie stałej obsługi wspólnot mieszkaniowych.

 

Uczestniczył w kilkudziesięciu szkoleniach m.in. z zakresu mediacji w sprawach cywilnych i karnych, rozwoju przedsiębiorczości, doskonalenia umiejętności personalnych.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. 


W czerwcu 2016 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Wolność słowa w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ujęcie porównawcze” na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Wykładowca na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, wcześniej także w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu (prowadzi zajęcia z przedmiotów m.in. „Wstęp do prawoznawstwa”, „Prawo międzynarodowe publiczne”, „Administracja publiczna”).

 

Wielokrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce. Wyróżniony przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność na rzecz społeczności akademickiej i lokalnej oraz osiągnięcia naukowe. Jest autorem monografii naukowej pn. „Nowe media a opinia publiczna”, współautorem monografii pn. „Funkcjonalna implementacja przepisów antykorupcyjnych na gruncie polskiego prawa karnego”, 21 artykułów naukowych oraz współredaktorem 2 publikacji zbiorowych. Ponadto pisze teksty popularnonaukowe oraz eksperckie.

 

Płynnie posługuje się językiem angielskim (certyfikat TOEIC).

Z zamiłowania pianista i meloman. Wolne chwile poświęca dobrej książce oraz górskim wycieczkom.

KONTAKT


Więcej artykułów